Pro Monumenta – prevencia údržbou: všetko splnené!

19.04.2017

Projekt Pro Monumenta – prevencia údržbou, podporený z Finančného mechanizmu EHP vo výške viac ako 1 milión eur,  je na svojom konci.

Pro Monumenta – prevencia údržbou sa stala novou zložkou v činnosti Pamiatkového úradu SR, ktorá má do systému pamiatkovej starostlivosti v SR zaviesť kontinuálne zisťovanie stavebno-technického stavu nehnuteľného pamiatkového fondu. Prostredníctvom nej sa zlepšuje poznanie o aktuálnom stave vybraných  nehnuteľných kultúrnych pamiatok,  na mieste sa odstraňujú ich drobné poruchy, no zároveň sa zlepšuje informovanosť vlastníkov či správcov  nehnuteľného kultúrneho dedičstva na Slovensku o možnostiach ich údržby. Pri monitoringu sa používajú najmodernejšie diagnostické postupy (tablety so špecializovaným software, termovízne kamery, špeciálne vybavené vozidlá) a vychádza sa z podrobnej metodiky vypracovanej pre účely projektu najlepšími odborníkmi v daných oblastiach pamiatkového a stavebného výskumu.

Vyššia schopnosť udržať pamiatku v dobrom stave prispeje k zachovaniu najvýznamnejších súčastí nášho národného kultúrneho dedičstva. V rámci projektu  sa podarilo naplniť všetky   plánované ciele, výsledky a výstupy projektu.

Tri tímy nezávislých, zručných špecialistov, ktorí vykonávajú  monitoring kultúrnych pamiatok v troch  geograficky rovnomerne alokovaných skupín– v Trnave, Banskej Štiavnici a Poprade - pracovisko Spišská Sobota, stihli vykonať  všetkých 210 v projekte naplánovaných inšpekčných prehliadoka vypracovať príslušné Technické správy o kultúrnej pamiatke, ktoré završujú proces inšpekcií. Vlastníkom pamiatok boli tiež expedované Certifikáty o stave kultúrnej pamiatky.  Okrem popisu stavu budovy obidva dokumenty vlastníkovi zároveň ponúkajú konkrétne odporúčania a postupy na odstránenie nájdených nedostatkov. Monitorovacie tímy v rámci vykonaných inšpekcií poskytli a naďalej poskytujú vlastníkom/správcom aj informácie o technickom stave, ohrozeniach, príčinách poškodenia, s odporúčaním najefektívnejšeho spôsobu údržby konkrétnej pamiatky.

Pamiatkový úrad SR nakrútil o projekte aj krátky dokumentárny film a vydal súbornú príručku pre vlastníkov a správcov nehnuteľných pamiatok, ktorú je možné nazvať pamätnicou projektu. V samotnom závere projektu sa zamestnanci Pamiatkového úradu SR  ostatný raz stretli aj s  partnermi z Nórska – zástupcami  Riaditeľstva pre kultúrne dedičstvo a  Nasjonale Festningsverk. Pred úplným ukončením projektu sa uskutočnila aj inšpekčná návšteva vybraných pamiatok a  rozpracovanie spolupráce na nasledujúce obdobie.
 
Projekt Pro Monumenta – prevencia údržbou, bude ukončený 30. apríla 2017, no už teraz  je isté, že bude mať svoje pokračovanie. Memorandum o porozumení pre implementáciu  Finančného mechanizmu EHP  na 2014 – 2021 medzi Islandom, Lichtenštajnským kniežatstvom,  Nórskym kráľovstvom a Slovenskou republikou ho opäť zadefinovalo ako preddefinovaný projekt.  Pamiatkový úrad SR tak bude môcť pokračovať v dobudovaní systému preventívnej starostlivosti o nehnuteľné pamiatky. Výnimočným bonusom bude aj možnosť odovzdať nadobudnuté know-how nórskym donorom, ktorí majú ambíciu obdobný systém zaviesť aj v ich krajine.
 
Na webovej stránke www.promonumenta.sk sa o projekte a jeho pokračovaní dozviete viac.

22124