Program Interreg CENTRAL EUROPE úradu vlády podporí projekty zamerané na inovácie, prírodné zdroje aj dopravu.

17.02.2015

Interreg CENTRAL EUROPE Programme vyzýva verejné a súkromné inštitúcie z regiónov strednej Európy na podávanie žiadostí v rámci prvej výzvy na predkladanie projektov. Prvá výzva bude otvorená do 13.4.2015, do 18.00. Alokácia pre prvú výzvu je 80 miliónov EUR. Projekty sa podávajú výlučne elektronicky cez systém eMS. Podrobnejšie podmienky a časový rámec pre prvú výzvu sa nachádzajú v príručke žiadateľa, ktorá je súčasťou súboru dokumentov pre žiadateľa. Súbor dokumentov pre žiadateľa predstavuje integrálnu súčasť tejto výzvy a je zverejnený na stránke programu www.interreg-central.eu/call.

V rámci programu Interreg CENTRAL EUROPE Programme budú podporené projekty v rámci štyroch prioritných osí: inovácie, nízko-uhlíkové stratégie, prírodné a kultúrne zdroje a doprava. V  období 2014-2020 je na program vyčlenených 246,5 miliónov EUR z prostriedkov EFRR.

Dňa 13.2.2015 sa na pôde Úradu vlády SR uskutočnil Národný Informačný deň programu nadnárodnej spolupráce Interreg CENTRAL EUROPE Programme 2014-2020, ktorý organizačne zabezpečoval odbor prierezových priorít, sekcia centrálny koordinačný orgán. Úrad vlády SR plní funkciu Národného kontaktného bodu pre programy nadnárodnej spolupráce v programovom období 2014-2020.

Na Národnom informačnom dni sa zúčastnilo 80 účastníkov z verejného aj súkromného sektora, vrátane regionálnych rozvojových agentúr, univerzít, európskych zoskupení územnej spolupráce, samosprávnych krajov, miest, ministerstiev a predstaviteľov súkromnej sféry. Za Úrad vlády SR boli prítomní zamestnanci odboru prierezových priorít. Program zastupoval projektový manažér Spoločného sekretariátu z Viedne. Na podujatí boli prezentované základné informácie o programe a informácie o prvej výzve na predkladanie projektov, ktorú zverejnil Riadiaci orgán programu, mesto Viedeň, dňa 12.2.2015. Účastníci mohli položiť svoje otázky k jednotlivým prioritným osiam programu, najčastejšie kladené otázky sa týkali hlavne financovania projektov, oprávnených partnerstiev pre projekty a oprávnených výdavkov.
 
Úrad vlády SR
Sekcia centrálny koordinačný orgán – odbor prierezových priorít
17075