Programové vyhlásenie vlády SR na roky 2012-2016

Programové vyhlásenie vlády 2012-2016 (pdf)

V parlamentných voľbách konaných 10. marca 2012 občania výrazne podporili realizáciu programu založeného na spoločenskej stabilite, istotách pre ľudí a proeurópskej orientácii. Na základe uvedeného mandátu bola v súlade s ústavnými postupmi vymenovaná vláda Slovenskej republiky. Základným východiskom jej činnosti bude v podmienkach trvalého sociálneho dialógu eliminovať vplyvy krízy a zabezpečiť jednotu ekonomického, sociálneho, politického a environmentálneho rozvoja Slovenska.
 
Vláda Slovenskej republiky predstupuje podľa článku 113 Ústavy Slovenskej republiky pred Národnú radu Slovenskej republiky a spolu so žiadosťou o vyslovenie dôvery predkladá Programové vyhlásenie.
 
Pre výkon svojho štvorročného mandátu si vláda kladie tieto kľúčové úlohy:
 1. zmiernením dopadov krízy posilniť istoty ľudí;
 2. konsolidovať verejné financie, tak aby deficit verejných financií bol v roku 2013 pod tromi percentami  HDP;
 3. podporiť hospodársky rast a cenovú stabilitu;
 4. znížiť vysokú nezamestnanosť mladých ľudí a systematicky riešiť problém dlhodobej, najmä regionálnej nezamestnanosti;
 5. zvýšiť vymožiteľnosť práva a systematicky likvidovať korupciu na všetkých stupňoch spoločnosti;
 6. konsolidovať verejné zdravotníctvo s dôrazom na jeho finančnú stabilizáciu;
 7. posilniť spoluzodpovednosť za plnenie strategických cieľov Európskej únie a zároveň presadzovať oprávnené záujmy Slovenskej republiky v Európskej únii; efektívne využiť prostriedky z fondov Európskej únie na modernizáciu a rozvoj štátu a spoločnosti;
 8. posilniť hospodársku, sociálnu a územnú súdržnosť spoločnosti;
 9. založiť dlhodobé tendencie pre hospodársky, sociálny, environmentálny a vedecko-technický rozvoj Slovenska a pre zlepšenie kvality života;
 10. byť vládou otvorenou všetkým vrstvám slovenskej spoločnosti aj prostredníctvom vytvorenej Rady solidarity a rozvoja za účasti partnerov sociálneho dialógu.

 Obsah programového vyhlásenia:  
 1. SPOLOČENSKÁ STABILITA A ISTOTY PRE ĽUDÍ
 2. POSILNENIE POSTAVENIA SLOVENSKEJ REPUBLIKY V EURÓPSKEJ ÚNII A VO SVETE
 3. TRVALO UDRŽATEĽNÝ HOSPODÁRSKY ROZVOJ
 4. ÚLOHA ŠTÁTU A VEREJNÉHO SEKTORA
 5. ZNALOSTNÁ SPOLOČNOSŤ, VZDELÁVANIE A KULTÚRA
 6. KVALITA ŽIVOTA AKO VÝSLEDOK SÚDRŽNEJ SPOLOČNOSTI
 7. ROZVOJ REGIÓNOV SLOVENSKA
7309