Úrad vlády Slovenskej republiky
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Telefón: 02/209 25 111
Fax: 02/524 97 595
Web: www.vlada.gov.sk, www.government.gov.sk
E-mail: info@vlada.gov.sk

Projekt Informačný systém pre platby a evidenciu správnych a súdnych poplatkov (IS PEP) ako súčasť komplexnej služby E - kolok bol úspešne ukončený

09.12.2015

Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby (ďalej len NASES) realizovala projekt, ktorého cieľom bolo zavedenie centrálneho systému pre platenie a evidenciu správnych a súdnych poplatkov (ďalej len IS PEP), zvýšenie komfortu poplatníka pri platení a zvýšenie efektívnosti výberu, transparentnosti a bezpečnosti výberu správnych a súdnych poplatkov.

Správny a súdny poplatok je možné platiť a evidovať v centrálnej evidencii, ktorú spravuje IS PEP. Platba je realizovaná pri priehradkovom podaní prostredníctvom technických prostriedkov inštalovaných v mieste správneho orgánu v hotovosti alebo platobnou kartou alebo pri online podaní elektronicky, využitím spoločných modulov Ústredného portálu verejnej správy www.slovensko.sk. V momente platby sa v IS PEP vygeneruje elektronický kolok, teda jednoznačný a unikátny identifikátor platby, ktorý obsahuje predovšetkým informácie o výške poplatku, type služby, orgáne, za ktorý sa poplatok vybral a spôsobe platby (hotovosť, platobná karta, bankový prevod). Prevádzkovateľ komplexnej služby E-kolok zabezpečuje centralizáciu vybraných poplatkov a ich následný centrálny odvod do Štátnej pokladnice. Systém zároveň poskytuje Ministerstvu financií SR, prípadne ďalším užívateľom, cenné informácie pre potreby analytického vyhodnocovania výberu správnych a súdnych poplatkov, kontrolingu výnosov, analýzu efektívnosti úradov a strategické rozhodovanie zúčastnených rezortov.

Informačný systém bol nasadený do pilotnej prevádzky od septembra 2014 a do ostrej prevádzky  v decembri 2014. V súčasnosti je systém plne integrovaný a funkčný na 345 úradoch so zabudovaným samoobslužným platobným terminálom (k 30.11.2015). Správcom systému IS PEP je Ministerstvo financií SR a NASES je jeho prevádzkovateľom.

Doterajšia prevádzka nového platobného systému E-kolok potvrdzuje, že o službu je rastúci záujem. Občania si postupne na nový systém zvykajú, o čom svedčí aj medzimesačný nárast úhrad správnych poplatkov prostredníctvom nového platobného systému E-kolok.

Od prvého dňa prevádzky do 30.11.2015 bolo na správnych a súdnych poplatkoch vybraných 175 396 768,33 €, ktoré sa za uvedené obdobie stali príjmom štátneho rozpočtu.
 
19663