Projekt Odborné vzdelávanie a príprava pre trh práce prezentujú v Nitre aj dnes

30.04.2014

Pravdepodobne ešte nikdy v histórii samostatnosti SR neboli absolventi technických odborov žiadaní tak ako dnes, stredné odborné školy ich však každý rok ponúknu menej, než ich potenciálni zamestnávatelia požadujú. Čo však v prípade, keď školy produkujú nedostatok absolventov vhodných na obsadenie žiadaných pozícií v priemysle? Problémov je viacero – nedostatok žiakov na stredných odborných školách, nedostatok informácií pre uchádzačov, nízky záujem firiem zapájať sa do odborného vzdelávania a treba si priznať, že aj nie vždy vyhovujúce študijné plány, ktoré by napĺňali očakávania praxe.
 
Zlepšiť kvalitu odborného vzdelávania, priblížiť ho tomu, čo je realitou v podnikoch a v neposlednom rade ho zatraktívniť  pre rodičov a žiakov, je cieľom švajčiarsko-slovenského projektu Odborné vzdelávanie a príprava pre trh práce, ktorý má za sebou už prvý rok. Práve o tomto projekte sa hovorilo  v rámci prezentácie Štátneho  inštitútu odborného vzdelávania, v ktorej sú zastúpené aj tri odborné školy zapojené do projektu: SOŠ v Šuranoch, SOŠ v Leviciach a SOŠ Račianska v Bratislave na výstave Mladý tvorca na Agrokomplexe v Nitre. Pilotné školy a podniky, upravujú svoje metódy výučby tak, aby absolventi nemali problém s uplatnením. Opačný problém však majú elektrotechnici. Tí sú žiadaní, no záujemcov o štúdium je málo.
„Štúdium technických odborov vám zaručí nielen kariérny rast či nadpriemerné finančné ohodnotenie, ale aj zaujímavú odbornú prácu a garanciu pracovnej pozície ihneď po ukončení vzdelania,“ tvrdí riaditeľ SOŠ technickej Šurany František Tamašovič a zároveň dodáva, že v tomto školskom roku končí štúdium 67 žiakov, pričom dopyt po absolventoch, ktorí by ihneď po štúdiu nastúpili do zamestnania, je 100 a viac absolventov. „Vieme reálne ponúknuť pracovné miesto každému absolventovi našej školy.“
SOŠ technická Šurany je jednou zo škôl zapojených do projektu, ktorého jedným z hlavných cieľov je podporiť stredné odborné školstvo a v konečnom dôsledku tak znížiť nezamestnanosť mladistvých do  25 rokov. Tá v súčasnosti dosahuje v krajinách OECD v priemere 12,4 %, avšak vo Švajčiarskej konfederácii iba sedem percent.
 
Duálne vzdelávanie je cestou. V súčasnosti sa v súvislosti so stredným odborným vzdelaním čoraz častejšie hovorí o duálnom systéme vzdelávania. Ide o prepojenie teórie, ktorá je realizovaná na školách, a praxe poskytovanej priamo v podnikoch.  Duálne vzdelávanie prináša viacero výhod. Žiaci si už počas štúdia rozvíjajú svoje praktické zručnosti v centrách pre odborné vzdelávanie či priamo u zamestnávateľov, kde sú aj slušne finančne ohodnotení a môžu dostávať aj motivačné štipendiá.
 
V nedávno realizovanom výskume, ktorý sa uskutočnil medzi tisíckou zamestnávateľov výrobných podnikov na Slovensku sa ukázalo, že najväčšia absencia odborníkov je pri strojárskych profesiách, elektrikároch, kuchároch, obsluhovačoch strojárskych liniek či kontrolóroch kvality.
Aj napriek tomu študuje na stredných odborných školách stále menej žiakov. Dôvodom je klesajúci  záujem žiakov základných škôl o prácu v priemyselných firmách a ľahšia dostupnosť vysokoškolského štúdia humanitného zamerania,  aj znížená úroveň požiadaviek na štúdium na gymnáziách. Žiaci, respektíve ich zákonní zástupcovia, často uprednostňujú všeobecné vzdelanie, aj keď im negarantuje uplatnenie. Neskúmajú,  či ich všeobecné vzdelanie aj uživí. Absolventi týchto škôl sa jednoduchšie dostanú k vzdelaniu, nie však ku kvalifikácii. To spôsobuje, že na stredných odborných školách zostávajú len prospechovo slabší žiaci, čo negatívne ovplyvňuje imidž stredných odborných škôl.
 
Záujem o štúdium klesá, dopyt stúpa
František Tamašovič je aj prezidentom Zväzu pre rozvoj stredného odborného vzdelávania a  z vlastných skúseností vie, že v súčasnosti firmy nechcú rekvalifikantov, ale uprednostňujú riadne vyučených absolventov: „Veľmi dôležitým dokumentom je výučný list, ktorý dokazuje kvalifikáciu absolventa, nielen vzdelanie.“ Aj SOŠ technická v Šuranoch zaznamenala pokles žiakov oproti minulým rokom, a to z 370  na terajších 250 študentov.
 
Do roku 2010 bol podľa jeho slov záujem o štúdium vysoký, po nástupe krízy však klesal. Nastal odklon od odborného vzdelávania ku všeobecnému, ktorý spôsobil rozmach gymnázií a vysokých škôl. Na Slovensku je približne 20% prekvalifikovaných vysokoškolákov, ktorí si nedokážu nájsť pracovnú pozíciu v odbore, ktorý vyštudovali, a tak obsadzujú aj pozície určené pre absolventov stredných škôl s maturitou. Ďalej dodáva, že pre firmy je z hľadiska personalistiky dôležité obsadzovať do manažérskych pozícií takých ľudí, ktorí si prešli celým procesom vzdelávania, teda získali najprv výučný list, neskôr maturitu, a prípadne aj vysokoškolský diplom, pretože tak dokážu lepšie pochopiť princíp fungovania danej spoločnosti.
 
Na Slovensku pokračuje v štúdiu na vysokých školách viac ako 60% žiakov, pričom v Nemecku či vo Švajčiarsku je to len niečo okolo 23%. Tieto čísla hovoria aj o kvalite vysokoškolského vzdelania na Slovensku,“ uvádza Jaroslav Holeček, prezident zväzu automobilového priemyslu na Slovensku. Štúdiom na strednej odbornej školezískavajú študenti okrem vedomostí aj zručnosti a návyky, ktoré v prípade duálneho vzdelávania získavajú priamo u budúceho zamestnávateľa. Taktiež majú možnosť vo svojom  odbore pokračovať v štúdiu na vysokých školách či pomaturitnom vzdelávaní, alebo  majú možnosť získať okrem maturity pri niektorých odboroch aj výučný list.
 
Stredné odborné školy navyše budú ďalej pokračovať v skvalitňovaní výuky a ešte väčšom prepojení s praxou. Cieľom je - okrem jasnej perspektívy pre absolventov - aj zatraktívnenie štúdia, v rámci ktorého budú žiaci pracovať na reálnych strojoch a zariadeniach z praxe a budú motivovaní aj potenciálnym zárobkom počas praxe. Zároveň bude každá škola zapojená do pilotného projektu, a tak bude môcť realizovať množstvo propagačných podujatí, aby prilákali študentov, ktorí nebudú plniť úrady práce, ale dobre sa uplatnia v praxi.
 
Odbor riadenia a implementácie Švajčiarskeho finančného mechanizmu
Sekcia bilaterálnych finančných nástrojov
Úrad vlády SR
14832