Projekt podpory duálneho vzdelávania po vzore Švajčiarov pokračuje až do marca 2017

10.11.2016

Bratislava – 10. novembra 2016 - Švajčiarsko-slovenský projekt Odborné vzdelávanie a príprava pre trh práce vstupuje do svojej záverečnej fázy. Pre dobré výsledky však bol predĺžený do marca budúceho roka. Rozšíril sa aj počet zapojených škôl.
Projekt odštartoval v roku 2012 a jeho hlavnou ambíciou bolo vyskúšať na pilotnej desiatke škôl švajčiarsky systém duálneho vzdelávania, kde stredné odborné školy už počas výuky spolupracujú s budúcimi zamestnávateľmi a štúdium je výrazne prepojené s praxou v reálnom prostredí. Výsledkom je nezamestnanosť absolventov menej ako 4 percentá.

Vďaka spolupráci s pilotnými školami a ich partnerskými zamestnávateľmi sa podarilo zanalyzovať študijné a učebné odbory: 26 Elektrotechnika, 28 Technická a aplikovaná chémia, 29 Potravinárstvo, 36 Stavebníctvo, geodézia a kartografia, 64 Ekonomika a organizácia, obchod a služby II. So švajčiarskym partnerom projektu EHB sa potom adaptoval spôsob spolupráce, metodiky a analýzy medzi jednotlivými subjektami odborného vzdelávania a prípravy. Projekt je realizovaný v rámci programu švajčiarsko-slovenskej spolupráce, kde je zmluvným partnerom ŠIOVu je Úrad vlády SR ako Národný kontaktný bod.

„Na prvý pohľad by sa mohlo javiť, že projekt prináša iba veľa teórie. Faktom je, že nastavením metodík sa urobil obrovský a koncepčný kus práce, ktorý je navonok menej viditeľný, ale umožňuje nám aj pretavenie teórie do praxe. A tento projekt to spĺňa,“ informuje Michal Bartók riaditeľ Štátneho inštitútu odborného vzdelávania. Tou praktickou stránkou je reálne vylepšenie študijných odborov tak, ako to požadujú zamestnávatelia. „Inovovali sme štátne vzdelávacie programy pre všetky zapojené odbory, vytvorili, alebo aktualizovali sme normatívy priestorovej, materiálnej a prístrojovej vybavenosti a hlavne sme spustili výučbu podľa nových pravidiel,“ dopĺňa riaditeľ ŠIOV.
Projekt však ešte nekončí a predĺžil sa až do marca 2017, počet zapojených škôl vzrástol na 20. Okrem rozšírenia počtu škôl je jedným z dôvodov predĺženia aj rozšírenie záberu aj na kariérnych poradcov na základných školách, kde sú tiež využívané skúsenosti zo Švajčiarska. Dovtedy je naplánované vyškolenie až 550 majstrov odborného výcviku podľa nových švajčiarskych metodík, aby všetci mali možnosť získať najnovšie zručnosti z praxe, tak ako zodpovedá požiadavkám dnešných zamestnávateľov. Zároveň bude mať táto aktivita multiplikačný efekt na výsledky projektu a prispeje k jeho udržateľnosti, tým, že sa prenesú výstupy jednotlivých aktivít na každú školu vo vybraných odboroch.
 
434 žiakov na 15 SOŠ zapojených do testovania
20 zamestnávateľov zapojených do projektu
50 oslovených ZŠ s ktorým je nadviazaná spolupráca
10 nových alebo inovovaných štátnych vzdelávacích programov
 
 
Po ukončení projektu je očakávané jeho implementovanie do národnej schémy duálneho vzdelávania s cieľom zvýšiť využiteľnosť absolventov SOŠ v praxi a znížiť ich nezamestnanosť.

Aktuálne je možné zoznámiť sa s aktivitami zapojených škôl na výstave JUVYR, kde prezentujú svoje práce a možnosti štúdiá. Okrem stánku samotného ŠIOVu, kde je možné získať viac informácií sa na JUVYRe predstavujú aj mnohé školy zapojené do tohto projektu.
 
 
21412