Projekt Ústredný portál verejnej správy je v procese ukončenia a je pripravený poskytnúť občanom elektronickú komunikáciu s úradmi v plnom rozsahu

22.05.2015

Príspevková organizácia Úradu vlády SR NASES prezentovala včera popoludní na kongrese Jarná ITAPA 2015 počas záverečnej konferencie končiace projekty Ústredného portálu verejnej správy. Generálny riaditeľ NASESu Rastislav Janota skonštatoval, že portál je plne funkčný a je pripravený absorbovať všetky služby pre občanov SR, ako aj aktivácie elektronických schránok či už úradov verejnej moci, živnostníkov, právnických subjektov a obyvateľov nad 18 rokov v plnom rozsahu. 

K dnešnému dňu je na ÚPVS, resp. www.slovensko.sk 157 zaregistrovaných elektronických služieb od 8 inštitúcií verejnej správy a  347 zaregistrovaných elektronických formulárov, ktoré elektronické služby sprostredkovávajú. Od 1.1.2014 ÚPVS spracoval k dnešnému dňu cca 140 000 podaní od občanov a 945 000 správ. ÚPVS má k dnešnému dňu spracovaných cca 35 zo 110 Životných situácií uvedených v číselníku vydanom MF SR, 61 služieb je napárovaných na konkrétnu životnú situáciu, napr. odhlásenie a prihlásenie k trvalému pobytu, či administratívny a ekonomický chod podniku  a verejné obstarávanie. Čoraz viac inštitúcií aktívne využíva moduly ÚPVS, napr.:  Ministerstvo vnútra - služby Živnostenského registra, Centrálnej ohlasovne, Národnej evidencie vozidiel; Ministerstvo financií/Finančná správa: IS Centrálneho elektronického priečinka; Ministerstvo spravodlivosti: služby Obchodného registra, doručovanie obchodného vestníka od elektronických schránok, prepojenie registra účtovných závierok a zbierky listín; Ministerstvo pôdohospodárstva  -  Register nadobúdania vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku; Úrad vlády SR – IS pre platby a evidencie správnych a súdnych poplatkov; Úrad pre verejné obstarávanie: elektronické služby verejného obstarávania a podobne.  Novými možnosťami ďalšieho rozvoja ÚPVS sú napríklad podpora mobilných zariadení v prihlasovaní, platbách či autorizácii podaní, alebo aj komunikácia so zahraničím  - v podpore eID iných krajín EÚ, v doručovaní do elektronických schránok v zahraničí a prijímaní do našich elektronických schránok zo zahraničia.

Dnes je teda ÚPVS pripravený na integráciu IS verejnej správy – permanentne  zriaďuje elektronicky el. schránky fyzickým a právnickým osobám, registruje nové formuláre a nové elektronické služby inštitúcií verejnej správy, rozširuje a aktualizuje obsah informačnej časti ústredného portálu. Funkčne a prevádzkovo zabezpečuje poskytovanie elektronických služieb v režime 24 hodín a 7 dní v týždni a ponúka používateľom návody, rady, metodické usmernenia. ÚPVS tak vytvára efektívny elektronický kanál pre komunikáciu verejnosti s verejnou správou. Celkové ukončenie projektu je naplánované na 31.8.2015.
 
Úrad vlády SR
www.vlada.gov.sk
 
NASES
www.nases.gov.sk
17816