Úrad vlády Slovenskej republiky
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Telefón: 02/209 25 111
Fax: 02/524 97 595
Web: www.vlada.gov.sk, www.government.gov.sk
E-mail: info@vlada.gov.sk

Prvé komisie pre vyhodnocovanie projektov národnostných menšín zasadnú už budúci týždeň

09.02.2016

Úrad splnomocnenca vlády SR pre národnostné menšiny postupne ukončuje kontrolu splnenia podmienok stanovených v zmysle Zákona o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Úradu vlády SR a Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v programe Kultúra národnostných menšín 2016. Po formálnej kontrole povinných náležitostí žiadostí a projektov ich začnú hodnotiť komisie, ktoré sú pre tento účel zriadené a jej členmi sú zástupcovia národnostných menšín, odborníci v oblastiach, na ktoré je program Kultúra národnostných menšín zameraný, ako aj zástupcovia štátnej správy.
 
Už 15. februára 2016 bude úplné projekty hodnotiť prvá komisia pre moravskú národnostnú menšinu.  Počas prvého týždňa, teda do piatka 19. februára 2016, ukončí svoje hodnotenia celkovo päť z pätnástich komisií – okrem už spomínanej komisie pre moravskú národnostnú menšinu aj pre českú, chorvátsku, židovskú národnostnú menšinu a komisia pre multikultúrne a interetnické aktivity. Maratón posudzovania projektov ukončia dve komisie pre maďarskú národnostnú menšinu najneskôr do 17. marca 2016.
 
Žiadatelia o dotáciu budú o výsledkoch zasadnutí komisií informovaní priebežne. Súčasne bude s úspešnými žiadateľmi prebiehať proces uzatvárania zmlúv. Urýchlenie celého procesu predpokladá súčinnosť nielen na strane Úradu vlády Slovenskej republiky, ale najmä na strane žiadateľov tak, aby prvé zmluvy mohli byť uzavreté už koncom februára 2016. 
 
Jednou z podmienok na uzavretie zmluvy so žiadateľom je absolvovanie seminára: Zvyšovanie právneho povedomia v oblasti verejného obstarávania a prevencie korupcie. O termíne a mieste jeho konania bude každý žiadateľ vopred písomne informovaný. Je predpoklad, že prvý zo série seminárov sa uskutoční už 26. februára 2016.
 
Aj vďaka skorým termínom zasadnutí komisií by v prípade rýchlej spolupráce zo strany žiadateľov mohli mať prví z nich finančné prostriedky na svojich účtoch už začiatkom marca. Príslušníci menšín tak budú môcť vydať svoje časopisy či publikácie, ktoré prispievajú k zachovaniu a rozvoju jazyka národnostných menšín, uskutočniť festivaly či výstavy, ktorými budú prezentovať svoje kultúrne hodnoty a tradície, ale aj vzdelávacie aktivity pre deti, mládež a dospelých.
 
Úrad splnomocnenca vlády SR pre národnostné menšiny
Úrad vlády SR
 
20048