Rada vlády SR pre politiku súdržnosti 2021 – 2027

Tajomníčka rady: JUDr. Denisa Žiláková
Sídlo: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky, Štefánikova 15, 811 05 Bratislava
E-mail: cohesion2021-2027@vicepremier.gov.sk

Rada je koordinačný, poradný a iniciatívny orgán vlády Slovenskej republiky pre otázky týkajúce sa politiky súdržnosti v programovom období 2021 - 2027. Rada koordinuje proces prípravy Partnerskej dohody SR a operačných programov na roky 2021 – 2027 a odporúča vláde SR mechanizmus implementácie politiky súdržnosti EÚ na obdobie 2021 – 2027. V spolupráci s vecne príslušnými inštitúciami Rada dohliada na implementáciu fondov EÚ počas programového obdobia 2021 – 2027. 

Rada pôsobí v súlade s ústavným postavením a činnosťou vlády. Vo svojej činnosti sa riadi Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, zákonmi, ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, právne záväznými aktmi Európskej únie, Programovým vyhlásením vlády Slovenskej republiky, uzneseniami vlády Slovenskej republiky.
Rada má 34 členov a pozostáva z členov vlády, predstaviteľov samospráv a sociálno-ekonomických partnerov.