Rada vlády SR pre politiku súdržnosti 2021 – 2027

Tajomník rady: generálny riaditeľ sekcie centrálny koordinačný orgán
Sídlo: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky, Pribinova 25, 811 09 Bratislava
E-mail: cohesion2021-2027@mirri.gov.sk

Rada je koordinačný, poradný a iniciatívny orgán vlády Slovenskej republiky pre otázky týkajúce sa politiky súdržnosti v programovom období 2021 - 2027. Rada koordinuje proces prípravy a implementácie Partnerskej dohody SR a programov na roky 2021 – 2027. V spolupráci s vecne príslušnými inštitúciami Rada dohliada na implementáciu fondov EÚ počas programového obdobia 2021 – 2027. 
 
Rada pôsobí v súlade s ústavným postavením a činnosťou vlády. Vo svojej činnosti sa riadi Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, zákonmi, ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, právne záväznými aktmi Európskej únie, Programovým vyhlásením vlády Slovenskej republiky, uzneseniami vlády Slovenskej republiky. Rada má 34 členov a pozostáva z členov vlády, predstaviteľov samospráv a sociálno-ekonomických partnerov.