Úrad vlády Slovenskej republiky
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Telefón: 02/209 25 111
Fax: 02/524 97 595
Web: www.vlada.gov.sk, www.government.gov.sk
E-mail: info@vlada.gov.sk

Reakcia úradu vlády na vyjadrenia M.Beblavého o novom zákone o štátnej službe

22.09.2016

Úrad vlády SR nesúhlasí s vyjadreniami poslanca M.Beblavého, ktoré na margo nového zákona o štátnej službe zverejnila TASR 21.septembra 2016 v článku:  „Štyri vládne návrhy sú podľa M. Beblavého zlé alebo zavedú malé úpravy“.
 
Je veľmi ľahké príslušné pasáže zo zákona zjednodušovať a predostierať ich ako fakty verejnosti, avšak tento prístup nemôžeme nazvať inak ako zavádzanie.  Vláda nejde zákonom o štátnej službe „predstierať“ depolitizáciu štátnej služby. V novom zákone sú vytvorené jasné mechanizmy, aby sa zamedzilo až vylúčilo meniť zamestnancov so zmenou politickej garnitúry, napríklad: jedným z nástrojov na eliminovanie prepúšťania štátnych zamestnancov v dôsledku politických zmien je zrušenie možnosti odvolania bez uvedenia dôvodu tých vedúcich zamestnancov, ktorí boli prijatí do funkcie na základe výberového konania. Odvolať ich bude možné len zo zákonom stanovených dôvodov. 
 
Nie je tiež pravda, že novozriadená Rada pre štátnu službu nebude mať žiadne kompetencie, naopak – práve ona môže zabezpečiť zvýšenú ochranu štátneho zamestnanca nezávislým orgánom, a to napríklad  vybavovaním podnetov o porušení princípov štátnej služby, prešetrovaním výpovede niektorých štátnych zamestnancov a pod – čo tiež napomôže odpolitizovaniu štátnej služby.  Zdôrazňujeme, že Rada pre štátnu službu je nezávislý koodinačný a monitorovací orgán, ktorého úlohou bude ochrana princípov (princíp politickej neutrality, zákonnosti, transparentného zamestnávania, efektívneho riadenia štátnych zamestnancov, nestrannosti, profesionality, transparentného a rovnakého odmeňovania, stability a rovnakého zaobchádzania), na ktorých je budovaná štátna služba a jej členov bude menovať NR SR.
 
Zákon ako posilnenie princípu profesionality štátnych zamestnancov prináša inštitút ich pravidelného hodnotenia vedúcim zamestnancom alebo komisiou na základe jasných kritérií; v služobnom hodnotení môže hodnotený štátny zamestnanec dosiahnuť príslušný počet bodov za odborné vedomosti, výkonnosť, schopnosti a kompetencie, prístup k osobnému rozvoju a prístup k vzdelávaniu. V prípade, že zamestnanec opakovane dosiahne neuspokojivé výsledky, môže s ním zamestnávateľ štátnozamestnanecký pomer skončiť. Vedúceho zamestnanca možno odvolať z funkcie,   ak dosiahne uspokojivé výsledky a ak dosiahne neuspokojivé výsledky, môže s ním byť skončený aj štátnozamestnanecký pomer. Hranice hodnotenia nie sú nastavené nízko a už vôbec nesúvisia s príchodom do práce, ako ironizuje pán poslanec M.Beblavý.
 
K dôvodom prípravy nového zákona o štátnej službe úrad vlády uvádza, že nutnosť zmeny bola podmienená viacerými faktormi – áno, jedným z nich bolo splnenie predbežných podmienok, tzv.ex ante kondicionalít vyplývajúcich z európskej legislatívy, avšak zároveň to bolo uvedomenie si potreby inovovať systém riadenia ľudských zdrojov v štátnej službe, zabezpečenie zodpovedného a efektívneho plnenia funkcií štátu pre napĺňanie potrieb občanov, ako aj nastavenie štandardov pre všetky oblasti štátnej služby či vytvorenie mechanizmov centrálnej koordinácie a plánovania.
 
Úrad vlády SR
 
www.vlada.gov.sk
21144