Realizácia informačných aktivít v rámci Komunikačnej stratégie OP TP pre Partnerskú dohodu na programové obdobie 2014-2020 na rok 2019


Údaje o realizovanom projekte technickej pomoci z OPTP

Názov a sídlo prijímateľa: Úrad vlády SR, Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava – mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika
Konajúci: Mgr. Matúš Šutaj Eštok, vedúci Úradu vlády SR
IČO: 00 151 513
DIČ: 2020845057
Názov projektu: „Realizácia informačných aktivít v rámci Komunikačnej stratégie OP TP pre Partnerskú dohodu na programové obdobie 2014-2020 na rok 2019“
Miesto realizácie projektu: Bratislavský kraj, Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Košický kraj, Prešovský kraj, Nitriansky kraj, Trenčiansky kraj, Trnavský kraj
Výška poskytnutého NFP: 75 100,00 EUR

Stručný opis projektu

Cieľom projektu je zabezpečiť účinné informovanie a komunikáciu zameranú na to, aby pomoc poskytovaná z EŠIF bola transparentná pre všetky cieľové skupiny. Zároveň je dôležité informovať širokú verejnosť a upriamiť pozornosť na nové výzvy a veľa príležitostí na zhmotnenie myšlienok, dobrých nápadov a inovatívnych postupov prostredníctvom realizácie projektov zo štrukturálnych fondov tak, aby z nich mal úžitok každý obyvateľ našej krajiny. Zvýšený záujem obyvateľov, resp. potenciálnych prijímateľov, vedie k podnieteniu záujmu o proces predkladania Žiadostí o NFP, ktoré prispievajú k zvyšovaniu kvality úrovne života na miestnej, regionálnej a celoštátnej úrovni.
Projekt je realizovaný prostredníctvom 1 hlavnej aktivity:
  • Zabezpečenie tlače časopisu Eurokompas, informačnej publikácie o EŠIF a iných činností súvisiacich so zabezpečením tlačovín o EŠIF
Úrad vlády SR zabezpečuje vydávanie časopisu Eurokompas - 4 čísla časopisu a jednej špecializovanej prílohy časopisu Eurokompas v roku 2019. Eurokompas poskytuje všetkým záujemcom a ďalším subjektom kompletné a aktuálne informácie o príprave strategických dokumentov a implementácii OP v rámci PO 2014 - 2020 v písomnej forme. Úrad vlády SR pripravuje vydávanie Eurokompasu v spolupráci s RO jedenkrát za štvrťrok a distribuuje ho všetkým mestám a obciam SR, regionálnym informačným centrám, samosprávnym krajom a iným zainteresovaným subjektom. Elektronickú verziu nájdu záujemcovia na webovom sídle www.eufondy.sk: https://www.partnerskadohoda.gov.sk/casopis-eurokompas/  

V rámci realizácie projektu Úrad vlády SR v roku 2019 zabezpečí aj vydanie informačnej publikácie o projektoch financovaných z EŠIF  s názvom "Eurofondy pomáhajú rozvíjať Slovensko" vo forme informačného materiálu za účelom informovania širokej, resp. odbornej verejnosti o projektoch realizovaných na Slovensku prostredníctvom európskych štrukturálnych a investičných fondov. Brožúru bude možné získať bezplatne v integrovanej sieti Informačno-poradenských centier  pre EŠIF v Žiline, Trnave, Nitre, Trenčíne, Košiciach, Prešove a Banskej Bystrici. Elektronickú verziu publikácie nájdu záujemcovia na webovom sídle www.eufondy.sk: http://www.partnerskadohoda.gov.sk/2873-sk/publikacie/
27542