Realizácia priebežnej mediálnej kampane v rámci komunikačnej stratégie OP TP pre Partnerskú dohodu na programové obdobie 2014-2020


Údaje o realizovanom projekte technickej pomoci z OPTP

Názov a sídlo prijímateľa:Úrad vlády SR, Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava – mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika
Konajúci: Mgr. Matúš Šutaj Eštok, vedúci Úradu vlády SR
IČO: 00 151 513
DIČ: 2020845057
Názov projektu:„Realizácia priebežnej mediálnej kampane v rámci komunikačnej stratégie OP TP pre Partnerskú dohodu na programové obdobie 2014-2020“;
Miesto realizácie projektu:Bratislavský kraj, Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Košický kraj, Prešovský kraj, Nitriansky kraj, Trenčiansky kraj, Trnavský kraj;
Výška poskytnutého NFP: 5 824 309,90 EUR;


Stručný opis projektu

Programové obdobie 2014-2020 predstavuje ďalšie pokračovanie pre Slovenskú republiku v rámci jednotlivých príležitostí čerpať finančné prostriedky z fondov EÚ, ktoré môže v nadväznosti na uplynulé roky použiť na zlepšovanie kvality života obyvateľov jednotlivých regiónov. Komunikačná stratégia Operačného programu Technická pomoc pre Partnerskú dohodu na programové obdobie 2014-2020 obsahuje komunikačnú stratégiu v súlade s relevantnou národnou a európskou legislatívou vo vzťahu k širokej verejnosti a prijímateľom s cieľom kvalitnejšej, efektívnejšej a transparentnejšej implementácie pomoci z EŠIF a zdôraznenia príspevku EÚ a jej politiky súdržnosti na podporu ekonomického rastu, zamestnanosti a odstraňovania regionálnych rozdielov.

Projekt realizácia priebežnej mediálnej kampane v rámci komunikačnej stratégie OP TP pre PD na PO 2014-2020 predstavuje súhrn mediálnych aktivít, ktoré svojím zameraním povedú k zvýšeniu informovanosti obyvateľov o európskych štrukturálnych a investičných fondov tohto programového obdobia. Zvýšená informovanosť obyvateľstva prispieva k vytváraniu priaznivého informačného prostredia pre čerpanie európskych štrukturálnych a investičných fondov.

Cieľom horizontálnej priebežnej kampane je prezentovať občanom výhody pomoci a podpory z EŠIF tak, aby na základe uvedených spotov občania získali predstavu o výsledkoch pomoci a podpory z EŠIF, a to pre zvýšenie povedomia o pomoci a podpore z EŠIF nielen na celom Slovensku ale aj v konkrétnom regióne občanov a pre zvýšenie znalostí o pomoci, ktorú nám ponúka EÚ v rámci EŠIF prostredníctvom úspešnej implementácie projektov podporených  prostredníctvom viacerých operačných programov PO 2014-2020 v celej SR.

Hlavnou myšlienkou kampane je upriamiť pozornosť, že napriek skutočnosti, že už existuje množstvo investícií z fondov, výzvy aj naďalej pokračujú a k dispozícii je ešte veľa príležitostí na zhmotnenie myšlienok, dobrých nápadov a inovatívnych postupov prostredníctvom realizácie projektov zo štrukturálnych fondov tak, aby z nich mal úžitok každý obyvateľ našej krajiny.Kampaň podporí znalosť o pomoci, ktorú nám ponúka EÚ v rámci EŠIF prostredníctvom úspešnej implementácie projektov z viacerých operačných programov podporených z fondov EÚ.Cieľovou skupinou priebežnej horizontálnej mediálnej kampane je široká verejnosť (obyvatelia SR). 27519