Regionálny príspevok na zlepšenie podmienok vzdelávania v ZŠ s MŠ v Jelšave a nadstavbu kontajnerovej školy v obci Jurské

13.04.2018

Na zlepšenie podmienok vzdelávania sa vďaka schválenému regionálnemu príspevku vo výške  250 000 eur môže tešiť obec Jurské, ktoré rozšíri kapacity svojej kontajnerovej školy. Z existujúcich ôsmich pribudne prístavbou II. nadzemného podlažia ďalších osem tried, zborovňa a sociálne zázemie. Škola tak zmení svoje doterajšie dvojzmenné vyučovanie v náhradných priestoroch na obecnom úrade a v suteréne, za jednozmenné vyučovanie v bežných, ale aj  odborných učebniach. Dostavané priestory budú okrem iného využité na záujmovú činnosť a školský klub detí v popoludňajších hodinách.Spolu s vytvorením priestorov tried a sociálnych zariadení bude vybudované schodisko aj inžinierske siete.
 
Lepšie podmienky na vzdelávanie budú mať vďaka schválenému regionálnemu príspevku vo výške 250 000 eur aj deti a žiaci v Základnej škole s  Materskou školou v Jelšave -  v roku 2018 kompletne zrekonštruujú svoje skladové priestory, ktoré budú po rekonštrukcii slúžiť ako  pavilón učební praktického vzdelávania. V tomto roku sa začne s prvou časťou rekonštrukcie školskej jedálne, počas ktorej sa vďaka príspevku zrenovuje elektroinštalácia, vodovod, kanalizácia, ale aj okná či dvere. V druhej časti rekonštrukcie v roku 2019 dostane jedáleň nové podlahy, dlažby a nátery a kompletne sa zmodernizuje jej kuchynské zariadenie. V roku 2020 budú zrekonštruované sociálne zariadenia, kanalizácia a rozvody v elokovanom pracovisku materskej školy.
 
Keďže základnú školu navštevujú aj deti z málo podnetného prostredia, kvalitné podmienky pre vzdelávanie a pravidelná strava sú obzvlášť dôležité, aby deti zvládli povinnú školskú dochádzku.
 
Doteraz boli v rámci najmenej rozvinutých okresov zazmluvnené finančné prostriedky aj na zateplenie budov Základnej umeleckej školy na ulici Komenského a Základnej školy Karpatská vo Svidníku, rozšírenie kapacity Základnej školy v obci Radnovce a v meste Dobšiná, na výstavbu nových priestorov Základnej školy v obci Kamenná Poruba a tiež na rekonštrukciu strechy školskej jedálne v obci Málinec v celkovej výške 870 000 eur.
 
Úrad vlády SR – sekcia regionálneho rozvoja
www.vlada.gov.sk
www.nro.gov.sk
www.regionalnyrozvoj.vlada.gov.sk
23447