Register výročných správ a verejných odpočtov rozpočtových a príspevkových organizácií

Rezort Výročné správy
MF SR Rozpočtové organizácie / príspevkové organizácie
MH SR Rozpočtové organizácie / príspevkové organizácie
MPRV SR Rozpočtové organizácie / príspevkové organizácie
MDV SR Rozpočtové organizácie / príspevkové organizácie
MO SR Rozpočtové organizácie / príspevkové organizácie
MZVaEZ SR Rozpočtové organizácie / príspevkové organizácie
MV SR Rozpočtové organizácie / príspevkové organizácie
MS SR Rozpočtové organizácie / príspevkové organizácie
MK SR Rozpočtové organizácie / príspevkové organizácie
MZ SR Rozpočtové organizácie / príspevkové organizácie
MPSVR SR Rozpočtové organizácie / príspevkové organizácie
MŠ SR Rozpočtové organizácie / príspevkové organizácie
MŽP SR Rozpočtové organizácie / príspevkové organizácie
ŠÚ SR Rozpočtové organizácie / príspevkové organizácie
PMÚ SR Výročná správa
PÚ SR Nemá žiadne podriadené organizácie
ÚGKK SR Rozpočtové organizácie / príspevkové organizácie
ÚJD SR Výročné správy
ÚNMS SR Rozpočtové organizácie / príspevkové organizácie
ÚV SR Rozpočtové organizácie / príspevkové organizácie
SŠHR SR Nemá žiadne podriadené organizácie
ÚPV SR Výročné správy
ÚVO Nemá žiadne podriadené organizácie
NBÚ Nemá žiadne podriadené organizácie
Súdny dvor ES Výročná správa
507

Dátum poslednej aktualizácie: 09.07.2024