Registrácia žiadostí o poskytnutie dotácií pre kultúru národnostných menšín už len do konca mesiaca

14.01.2014

      Subjekty, ktoré sa uchádzajú o podporu svojej činnosti v rámci dotačného programu Kultúra národnostných menšín 2014, by mali svoje žiadosti elektronicky zaregistrovať na adrese: http://dotacie.vlada.gov.sk/2014/index.php do 31. januára 2014.Do tohto termínu je potrebné zaslať aj tlačenú podobu žiadosti. K dnešnému dňu Úrad splnomocnenca vlády SR pre národnostné menšiny zaregistroval žiadosti od 129 subjektov, úrad ráta na konci januára so 600 až 700 žiadosťami.
 
Úrad vlády SR a Úrad splnomocnenca vlády SR pre národnostné menšiny predpokladajú, že finančné prostriedky budú  v roku 2014 žiadateľom vyplatené podstatne skôr ako v minulých rokoch aj vzhľadom na to, že existujú  transparentné pravidlá  alokácií. Schválilo ich jedenásť z trinástich národnostných menšín prostredníctvom svojich zástupcov vo Výbore pre národnostné menšiny a etnické skupiny v novembri 2013.  Žiadatelia boli oboznámení s metodikou na prekladanie a vyhodnocovanie žiadostí počas šiestich seminárov, ktoré na prelome rokov zorganizoval Úrad splnomocnenca vlády SR pre národnostné menšiny vo všetkých krajoch Slovenska. Na Úrade vlády SR  je vytvorených 15 komisií z odborníkov v príslušnej oblasti, ktorí budú rozhodovať o pridelení finančných prostriedkov.
 
 
 Objem disponibilných finančných prostriedkov  na program Kultúra národnostných menšín na rok 2014 je vo výške 3 829 250 eur.   Predpokladaná výška poskytnutej dotácie na jednu žiadosť môže byť  minimálne 500 a maximálne 100 000 eur.
 
Všetky potrebné informácie nájdu žiadatelia aj na webovej stránke Úradu splnomocnenca vlády SR pre národnostné menšiny: http://www.narodnostnemensiny.gov.sk/
 
Úrad vlády SR potvrdzuje aktívne a plnohodnotné pôsobenie Úradu splnomocnenca vlády SR pre národnostné menšiny aj v roku 2014.  Poverená plnením úloh splnomocnenca vlády SR pre národnostné menšiny je aj naďalej Mária Jedličková. Pod jej vedením úrad splnomocnenca kontinuálne a odborne zabezpečuje plnenie všetkých zodpovedajúcich úloh vrátane participácie  príslušníkov národnostných menšín na riešení vecí, ktoré sa ich týkajú na národnej úrovni. Deje sa tak prostredníctvom Výboru pre národnostné menšiny a etnické skupiny a efektívnym využívaním dotačného programu na podporu kultúrnych, vzdelávacích, výskumných a osvetových aktivít národnostných menšín. Na Úrade splnomocnenca vlády SR pre národnostné menšiny pracujú zamestnankyne navrhnuté  za maďarskú, rómsku, rusínsku, srbskú, ukrajinskú a židovskú  národnostnú menšinu. Zámerom úradu je vytvoriť tím zamestnancov, ktorí sú nielen odborníkmi v danej oblasti, ale v nadväznosti na osobnú identitu menšinovej problematike aj rozumejú.
 
Úrad vlády SR
Úrad splnomocnenca vlády SR pre národnostné menšiny
 
www.narodnostnemensiny.gov.sk

14031