Úrad vlády Slovenskej republiky
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Telefón: 02/209 25 111
Fax: 02/524 97 595
Web: www.vlada.gov.sk, www.government.gov.sk
E-mail: info@vlada.gov.sk

Rodinné firmy a nástupníctvo v nich v centre záujmu medzinárodného projektu ENTER-transfer

16.08.2017

Veľké množstvo fungujúcich rodinných firiem v Európe  každoročne musí ukončiť svoje aktivity z dôvodu neschopnosti nájsť vhodného nasledovníka, ktorý by prevzal vedenie spoločnosti. Nástupníctvo firiem sa tak stáva jedným z najvýznamnejších problémov súčasnosti v strednej Európe s výraznými  hospodárskymi  a sociálnymi dopadmi. Napriek existencii schém umožňujúcich nástupníctvo v krajinách Západnej Európy postsocialistické krajiny majú minimálne, resp.  takmer žiadne skúsenosti s prenosom vlastníctva, ako aj nedostatočné povedomie o tejto problematike.

Projekt ENTER-transfer podporený z nadnárodného Programu Interreg Stredná Európa (CENTRAL EUROPE), ktorého Národným kontaktným bodom je Úrad vlády SR a ktorý  je spolufinancovaný  zo zdrojov ERDF vo výške cca 1,7 mil. eur, sa usiluje o rozvoj ekonomických a sociálnych inovácií a zvrátenie negatívnych dôsledkov demografických zmien v Strednej Európe vytvorením prostredia podporujúceho nástupníctvo firiem na národnej a nadnárodnej úrovni. Zároveň chce upriamiť pozornosť subjektov verejného a súkromného sektora na túto problematiku.  Peter Dorčák,  riaditeľ Inovačného partnerského centra, projektového partnera Fakulty podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave, ktorá je vedúcim partnerom projektu, v tejto súvislosti povedal: „Téma nástupníctva si z dôvodu svojej akútnosti vyžaduje nadnárodný prístup a intenzívne hľadanie komplexných riešení, pretože medzi najviac ohrozené patria rodinné firmy založené na začiatku 90. rokov 20. storočia po zmene spoločenského zriadenia, ktoré naliehavo potrebujú generačnú výmenu.“

Prostredníctvom rôznych praktických nástrojov, postupov, ale aj školení  a výmeny know-how  úspešných firiem chce projekt prispieť k posilneniu kapacít subjektov verejného sektora pri podpore nástupníctva a rozvoju kompetencií mladých podnikateľov, majiteľov rodinných podnikov a ich potomkov. Ďalším z konkrétnych výstupov bude vytvorenie online portálu spájajúceho spoločnosti hľadajúce nástupníkov a mladých spoločností s ambíciou prevziať vedenie inej firmy. Vďaka vypracovaným stratégiám zohľadňujúcim špecifiká jednotlivých participujúcich krajín budú môcť subjekty verejného sektora vytvárať vhodné podmienky pre nástupníctvo firiem na lokálnej a regionálnej úrovni. Konzorcium projektu ENTER-transfer tvorí osem inštitúcií z 5 krajín Strednej Európy:
• Ekonomická univerzita v Bratislave, Fakulta podnikového manažmentu, vedúci partner,
• Inovačné partnerské centrum, Prešov,
• Vysoká škola ekonomická v Prahe, Česká republika,
• Juhočeský vedecko-technický park, České Budějovice, Česká republika,
• Business UpperAustria - Hornorakúska hospodárska agentúra, Mechatronický klaster, Linz, Rakúsko,
• Univerzita aplikovaných vied Dolného Rakúska, Wels, Rakúsko,
• DUNEA - Regionálna rozvojová agentúra regiónu Dubrovník - Neretva, Chorvátsko,
• Inštitút pre udržateľné technológie – Národný výskumný inštitút, Radom, Poľsko.

Zástupcovia 8 projektových partnerov z 5 piatich krajín EÚ  by sa mali stretnúť na úvodnom zasadnutí už začiatkom septembra v priestoroch Ekonomickej univerzity v Bratislave.

Úrad vlády SR – Odbor programov nadnárodnej spolupráce
www.vlada.gov.sk; www.centraleurope.vlada.gov.sk

Ekonomická univerzita v Bratislave
www.euba.sk

Inovačné partnerské centrum Prešov
www.ipcpo.sk

22602