Rokovací poriadok poradných orgánovČl. I.
Úvodné ustanovenie

Tento rokovací poriadok podľa článku 8 rokovacieho poriadku HSR SR upravuje spôsob rokovania poradných orgánov Hospodárskej a sociálnej rady Slovenskej republiky (ďalej len „poradné orgány rady“).


Čl. II.
Účastníci rokovania poradných orgánov rady

 1. Rokovania poradného orgánu sa zúčastňujú jeho členovia a tajomník sekretariátu rady.
 2. K jednotlivým bodom programu môžu byť prizvané ďalšie osoby.
 3. Tajomník sekretariátu rady je zapisovateľom z rokovaní poradných orgánov rady.


Čl. III.
Zasadnutie poradných orgánov rady

 1. Zasadnutia poradného orgánu sa konajú podľa potreby, alebo podľa plánu rokovaní tohto orgánu.
 2. Plán rokovaní poradných orgánov rady sa dohodne v závislosti od účelu zriadenia poradného orgánu rady; plán rokovaní podlieha schváleniu všetkých členov poradného  orgánu rady. Termín prvého rokovania určí Hospodárska a sociálna rada Slovenskej republiky (ďalej len „rada“) najneskôr do 30 kalendárnych dní odo dňa zriadenia poradných orgánov rady.
 3. Termín zasadnutia poradného orgánu mimo plánu rokovaní určí predseda po konzultácii s podpredsedami.
 4. Rokovanie poradného orgánu zvoláva a vedie jeho predseda a v čase  jeho neprítomnosti ním poverený podpredseda. Stanovisko poradného orgánu je prijaté, ak s ním vyslovili súhlas členovia za vládu a sociálnych partnerov.
 5. Organizačno-technické zabezpečenie rokovaní najmä spôsob zasielania pozvánok a materiálov, miesto rokovania, dohodne predseda s podpredsedami a tajomníkom.
 6. Poradné orgány rady sú spôsobilé rokovať a prijímať závery, ak je na ich rokovaní prítomná väčšina ich členov za každú stranu. Člen poradného orgánu môže splnomocniť iného člena poradného orgánu za tú istú stranu, aby ho zastupoval na rokovaní.
Čl. IV.
Záznam z rokovania

 1. O priebehu rokovania poradných orgánov rady vyhotovuje zapisovateľ záznam; záznam musí obsahovať najmä dátum a miesto rokovania poradného orgánu rady, program, závery a  prezenčnú listinu.
 2. Ak sú stanoviská členov k predloženému materiálu zhodné, je súčasťou záznamu z rokovania spoločné stanovisko.
 3. Ak sú stanoviská členov k predloženému materiálu rozdielne, sú súčasťou záznamu  stanoviská jednotlivých členov poradného orgánu rady.
 4. Záznam z rokovania predkladá poradný orgán rady na rokovanie plenárneho zasadnutia rady po skončení zadanej úlohy, alebo kedykoľvek na vyžiadanie predsedu alebo niektorého z podpredsedov HSR SR.
 5. Správnosť záznamu z rokovania podpisuje predseda a podpredsedovia poradného orgánu, v prípade ich neprítomnosti nimi poverení členovia.
 6. Záznam z rokovania sa po podpísaní doručuje všetkým členom poradného orgánu.Čl. V
Záverečné ustanovenia

 1. Tento rokovací poriadok nadobúda platnosť aj účinnosť dňom schválenia plenárnym zasadnutím rady.
 2. Zmeny a doplnenia tohto rokovacieho poriadku schvaľuje na návrh zástupcov vlády alebo na návrh niektorého zo sociálnych partnerov plenárne zasadnutie rady.
 3. Tento rokovací poriadok sa vzťahuje na všetky poradné orgány zriadené radou, ak rada nerozhodne inak.
V Bratislave dňa 26. novembra 20072634