Rokovanie Výboru pre národnostné menšiny a etnické skupiny bolo v súlade s rokovacím poriadkom

14.11.2013

 
            Utorkové rokovanie Výboru pre národnostné menšiny a etnické skupiny prinieslo  niektoré zmeny, ktoré väčšina zástupcov trinástich štátom podporovaných národnostných menšín prijala. Až jedenásť z nich podporilo nový systém prideľovania finančných prostriedkov z dotačného programu Kultúra národnostných menšín  a desať – zmenu štatútu, podľa ktorého síce počet členov výboru ostáva nezmenený, avšak každá národnostná menšina a etnická skupina bude mať pri hlasovaní  bez ohľadu na počet zástupcov jeden hlas.
 
S týmito zmenami nesúhlasili predstavitelia maďarskej národnostnej   a  jeden z troch prítomných zástupcov rómskej  národnostnej menšiny. Prítomný zástupca rusínskej národnostnej menšiny sa pri obidvoch hlasovaniach zdržal.
 
Vo včerajšom denníku Új Szó  vyšli dva články, ktoré nepravdivo informujú o týchto skutočnostiach.  V jednom z nich sa o návrhu na zmenu štatútu p. Ribiča, zástupcu srbskej národnostnej menšiny, tvrdí:  „Zástupca jednej z najmenších menšín, srbskej národnostnej menšiny, v rozpore s predpismi, predložil návrh po začatí zasadnutia.... .“  Ďalej sa v článku konštatuje, že p. Ribič bol iba prostriedkom, resp. že tento návrh bol z dielne úradu vlády.
 
Od týchto špekulatívnych vyjadrení sa úrad vlády dištancuje.  Navyše, podľa čl. 3 ods.2 Rokovacieho poriadku výboru pre  národnostné menšiny a etnické skupiny je možné program  zasadnutia výboru na návrh člena doplniť alebo zmeniť.  Je potrebné,  aby za zmenu v programe hlasovala nadpolovičná väčšina prítomných členov výboru, čo sa v prípade návrhu p. Ribiča aj udialo.
Podľa čl.3 ods.5 môže výbor v neodkladných a odôvodnených prípadoch  so súhlasom väčšiny prítomných členov výboru rokovať o veci na základe materiálu  alebo ústneho návrhu predloženého členom výboru priamo na zasadnutí výboru. To znamená, že predložený návrh člena výboru na zmenu štatútu výboru bol v súlade s Rokovacím poriadkom Výboru pre národnostné menšiny a etnické skupiny, ktorý túto zmenu aj schválil.
 
Samotní zástupcovia maďarskej národnostnej menšiny taktiež priamo na rokovaní výboru navrhli doplniť program.  Podanie svojho návrhu  však už nepovažujú v rozpore s prepismi. 
 
Ďalej je dôležité konštatovať, že všetky zmeny –  či už v systéme alokácií alebo v štatúte  a iné –  si navrhujú a odsúhlasujú  vo výbore samotní zástupcovia národnostných menšín. Aktuálnymi  zmenami jasne deklarovali myšlienku, že menšinové otázky sa týkajú každej národnostnej menšiny rovnako.  ÚV SR ako aj Úrad splnomocnenca vlády SR pre národnostné menšiny bude vytvárať  rovnocenné podmienky pre podporu kultúry každej národnostnej menšiny.  
 
Našim cieľom je, aby na Úrade splnomocnenca vlády SR pre národnostné menšiny bola  aj v otázke personálneho obsadenia  zabezpečená národnostná  pluralita.
 
Konkrétne sumy dotácií pre jednotlivé národnostné menšiny na rok 2014 zverejníme na našej stránke www.vlada.gov.skpod Tlačovými správami a oznamami v najbližších dňoch.
 
Úrad vlády SR
 
Úrad splnomocnenca vlády SR pre národnostné menšiny 
 

13470