Schválenie schémy štátnej pomoci umožnilo úradu vlády ukončiť vyplácanie dotácií pre menšiny

16.12.2014

Európska komisia v uplynulých dňoch schválila Schému štátnej pomoci poskytovanej prostredníctvom Úradu vlády SR na podporu kultúry národnostných menšín. Úrad vlády SR požiadal Európsku komisiu o posúdenie uvedenej schémy v septembri 2013 prostredníctvom Ministerstva financií Slovenskej republiky a Stáleho zastúpenia Slovenskej republiky pri Európskej únii. Európska komisia vydala rozhodnutie 5. decembra 2014. Konštatuje sa v ňom, že poskytovanie dotácií na podporu periodickej a neperiodickej tlače v jazyku národnostných menšín na Slovensku v rámci programu Kultúra národnostných menšín je zlučiteľné s článkom 107 ods. 3 písm. d) Zmluvy  o fungovaní Európskej únie. Ide o publikácie, ktoré sa zameriavajú na historický pôvod a potreby národnostných menšín. Tieto publikácie nemôžu byť nahradené alternatívami v slovenskom jazyku alebo publikáciami v jazyku dotknutých národnostných menšín dovážaných z iných členských štátov. Schválená schéma štátnej pomoci platí do roku 2020.
 
Schválenie Schémy štátnej pomoci umožnilo úradu vlády vyplatiť posledné dve zmluvy - jednu pre maďarskú národnostnú menšinu v sume 2 500 eur a jednu pre ukrajinskú národnostnú menšinu v hodnote 29 400 eur – týkajúce sa vydavateľskej činnosti. Rovnako tak schválenie Schémy štátnej pomoci umožní pružnejšie prideľovanie dotácií pre vydavateľov, čo je dôležitý krok v rozvoji kultúry trinástich národnostných menšín žijúcich v Slovenskej republike.
 
V rámci programu Kultúra národnostných menšín 2014 bolo v prvej výzve podporených 1231 projektov, ktoré realizuje 583 žiadateľov v celkovej sume 3 540 828 eur. V druhej výzve získalo podporu 44 žiadateľov na 53 projektov v celkovej sume 209 952 eur.
 
Úrad splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre národnostné menšiny má záujem proces prerozdeľovania dotácií čo najviac urýchliť a spružniť, o čom svedčí  fakt, že uzávierka na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácií z programu Kultúra národnostných menšín 2015 je 19. januára 2015, čo je o dva týždne skôr ako v predchádzajúcom roku.  Celková suma určená na podporu kultúry národnostných menšín na rok 2015 je 3 879 250€.
 
Úrad vlády SR
Úrad splnomocnenca vlády SR pre národnostné menšiny
16757