Školy zapojené do projektu úradu vlády a ŠIOV Odborné vzdelávanie a príprava pre trh práce dajú o sebe vedieť

09.02.2015

Projekt, ktorý  je realizovaný v rámci Programu švajčiarsko-slovenskej spolupráce a ktorého Národným kontaktným bodom je Úrad vlády SR, čoskoro ukončí druhý rok implementácie. Jehocieľom je posilniť a rozvinúť spoluprácu medzi zamestnávateľmi a strednými odbornými školami tak, aby sa čo najviac študentov z týchto škôl umiestnilo na trhu práce. Hlavný koordinátor projektu je Štátny inštitút odborného vzdelávania, ktorý spolupracuje tak s Úradom vlády SR, ako aj  Veľvyslanectvom Švajčiarskej konfederácie.   
 
Doterajšie výsledky projektu budú zúčastnené strany propagovať vo februári na viacerých workshopoch, prezentáciách, podujatiach či súťažiach škôl  zapojených  do projektu. Už vo štvrtok, 12.februára 2015 od 10.tej hodiny na Spojenej škole L.Podjavorinskej v Prešove diskutujúci rozanalyzujú  tému: Nezamestnanosť absolventov na Slovensku a jej príčiny.Cieľom workshopu je výmena poznatkov a názorov na príčiny nezamestnanosti absolventov a hľadania možnosti, ako zlepšiť tento stav.  Zúčastnia sa na ňom výchovní poradcovia, majstri odborného výcviku, pracovníčky ÚPSVaR v Prešove, vedúca pracoviska Moldava nad Bodvou – úsek služieb zamestnanosti JUDr.Dana Mazáková, zástupca pracovnej agentúry Express Peaple Ing. Peter Dosedla a ďalší.  Výsledky workhopu budú prezentované na tlačovej konferencii 16.2.2015 o 10.00 hod. v priestoroch RO SSN v Košiciach.
 
Túto sobotu, 14.februára 2015 sa začína výstava Interbeauty - počas Show Anežky Šteffekovej predvedú žiačky SOŠ Račianska z Bratislavy dva svadobné účesy. Žiačky na prehliadku pripravovala samotná p. Šteffeková ako zamestnávateľský partner. Nielen tvorba účesov nebýva  nudná – zábavná môže byť  napríklad aj chémia. Môžeme sa o tom presvedčiť na podujatí IT v chémii už túto stredu 11.2.2015 na SOŠ chemickej v Bratislave. Žiaci si budú môcť vyskúšať modelovanie chemických dejov, kreslenie vzorcov,  a zobrazovanie 3D štruktúr chemických látok pomocou špeciálnych softwérov. Mladými chemikmi v bielych plášťoch sa žiaci školy môžu stať aj počas Dňa Alchymistov – v laboratóriách ich odborníci zasvätia do procesov a princípov, vďaka ktorým sa vyrábajú farmaceutické látky.
 
Komplexne sa projekt Odborné vzdelávania a príprava pre trh práce predstaví počas podujatia Profesia Days v dňoch 25.-26.februára 2015 v priestoroch Incheby v Bratislave. Na veľtrhu práce bude mať projekt vlastný stánok s informáciami o duálnom vzdelávaní, o svojich aktivitách či výsledkoch zrealizovaných prieskumov, o zapojených školách a možnostiach štúdia, o potrebách zamestnávateľov a pod.  Výsledkom všetkých aktivít projektu by malo byť obojstranne prospešné partnerstvo na úrovni zamestnávateľ – sektorová rada  resp. profesijná alebo stavovská organizácia – stredná odborná škola. Dôležitou súčasťou sú aj aktualizované školské vzdelávacie programy pre príslušný študijný či učebný odbor, aktualizované štátne vzdelávacie programy pre príslušnú skupinu odborov a stupeň vzdelania, realizácia praktických foriem vyučovania priamo vo výrobe a v prevádzkach zamestnávateľov, vytvorenie vzdelávacích programov pre inštruktorov, pod vedením ktorých vykonávajú žiaci stredných odborných škôl odborný výcvik alebo odbornú prax, či pilotné vyškolenie inštruktorov.
 
Projekt má za cieľ výrazne spopularizovať odborné školstvo a prostredníctvom posilňovania spolupráce medzi zamestnávateľmi a školami  zvýšiť nielen jeho atraktivitu, ale aj kvalitu.
 
 
Úrad vlády SR
Štátny inštitút vzdelávania
 
17004