Úrad vlády Slovenskej republiky
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Telefón: 02/209 25 111
Fax: 02/524 97 595
Web: www.vlada.gov.sk, www.government.gov.sk
E-mail: info@vlada.gov.sk

Slávnostné spoločné vyhlásenie predsedov vlád Slovenskej republiky a Českej republiky dňa 3. apríla 2023 v Trenčíne

02.04.2023

V nadväznosti na 7. spoločné zasadnutie vlád, ktoré sa uskutočnilo v roku 2019, sa po takmer trojročnej prestávke spôsobenej globálnou pandémiou zišli vlády Slovenskej republiky (ďalej len „SR“) a Českej republiky (ďalej len „ČR“) v užšom formáte na 8. spoločnom zasadnutí dňa 3. apríla 2023 v Trenčíne.

Slávnostné rokovanie sa uskutočnilo v roku významného 30. výročia samostatnosti SR a ČR a pripomenulo tri dekády úzkej a príkladnej spolupráce dvoch krajín, ktoré v minulosti tvorili jeden štát. Pri tejto príležitosti vlády vyzdvihli pretrvávajúcu blízkosť oboch národov, ktorá sa  rozdelením spoločnej republiky nevytratila. Naopak, vďaka prekonávaniu rovnakých strategických míľnikov v podobe vstupu oboch krajín do EÚ a NATO či hľadaniu odpovedí na často totožné problémy a výzvy, má dnes táto blízkosť novú kvalitu.

Príkladov úspešnej spolupráce je dnes veľa. Narastá obchodná výmena a posilňujeme cezhraničnú spoluprácu. Vďaka programu Interreg majú prihraničné regióny lepšie podmienky na spoločné rozvíjanie kultúry a cestovného ruchu či užšiu spoluprácu v oblasti životného prostredia a vzdelávania. Spoluprácu vo vede dnes považujeme za samozrejmosť a v oblasti výskumu a inovácií ju naďalej chceme čo najviac prehlbovať.

Naše krajiny taktiež spája silná priemyselná základňa. Do ďalších rokov je potrebná spoločná podpora transformácie našich hospodárstiev investovaním do inovácií, ľudského kapitálu a vývoja zelených technológií. Vytvoríme tak predpoklady pre udržateľný a  sociálne spravodlivý hospodársky rast.

Zásadnou zostáva otázka posilňovania energetickej bezpečnosti, kde sa nám postupnou diverzifikáciou prepravných trás i samotných zdrojov darí výrazne znižovať závislosť od ruských energetických dodávok. Popri medzinárodnej spolupráci zdieľame aj skúsenosti z využívania obnoviteľných zdrojov a rozvoja jadrovej energie. Obe krajiny dlhodobo spája rovnaký postoj k jadru, ktoré považujeme za významnú súčasť energetického mixu, a to aj s ohľadom na záväzok dosiahnuť uhlíkovú neutralitu do roku 2050. Spoločne sa nám podarilo presadiť zaradenie jadra medzi udržateľné zdroje energie na úrovni EÚ, čo je kľúčové pre budúce strategické investície v tejto oblasti. Bude však zásadné, aby v rámci vznikajúcich návrhov bolo jadro vnímané ako  podporovaná technológia.

V minulom roku sa výrazne zintenzívnila spolupráca v obrane a bezpečnosti, čo vytvára predpoklady prehlbovania spoločných strategických projektov v obrannom priemysle. Viaceré mimoriadne udalosti v posledných rokoch, vrátane pandémie COVID-19 a živelných pohrôm, potvrdili, že sme vždy ochotní si vzájomne pomáhať.

Od februára minulého roka, kedy Ruská federácia bezdôvodne a agresívne napadla Ukrajinu, nás nečakane spája aj nevyhnutnosť čeliť vážnemu narušeniu európskej bezpečnosti. V tejto súvislosti sa vlády SR a ČR zhodli na potrebe pokračovania humanitárnej, ekonomickej, politickej a v neposlednom rade vojenskej pomoci Ukrajine.
Dôležitým faktorom je aj pokračovanie v cielenom tlaku na Ruskú federáciu v podobe dôkladného dodržiavania sankcií zo strany EÚ a jej partnerov, bránenia ich obchádzania a vytvárania mechanizmov na vyvodzovanie zodpovednosti za zločiny spojené s touto agresiou. Udržanie jednoty v EÚ a NATO je nevyhnutným predpokladom pre posilnenie obrany a prežitie napadnutej krajiny, ďalšie odstrašenie agresora a dosiahnutie spravodlivého a udržateľného mieru.

Hrubá agresia voči Ukrajine upriamila pozornosť aj na hodnoty, za ktoré sme sami v minulosti bojovali a pripomenula, že nie sú samozrejmosťou. Aj keď vojna negatívne ovplyvňuje kvalitu života našich občanov, je v našom životnom záujme pokračovať v obrane kľúčových hodnôt ako sloboda, demokracia, ľudské práva či spravodlivosť.

Pod vplyvom hybridného pôsobenia Ruskej federácie sú podkopávané práve základy demokracie či právneho štátu a je ohrozovaná vnútorná súdržnosť a spoločenský zmier. Preto sa musíme zamerať na hľadanie spôsobov efektívnejšej kooperácie v oblasti čelenia hybridným hrozbám, predovšetkým informačne-manipulatívnemu pôsobeniu, ale aj kybernetickým útokom a rôznym formám zastrašovania. Spoločným úsilím chcú SR a ČR prispieť k udržaniu stability a podpore prosperity nielen v našich krajinách, ale aj na európskej pôde a v širšom spoločenstve demokratických krajín.


----------------------------------------------         ----------------------------------------------           Eduard Heger                   Petr Fiala
predseda vlády Slovenskej republiky           predseda vlády Českej republiky
29733