Slovenská republika prevzala predsedníctvo Stratégie EÚ pre dunajský región na rok 2016

05.11.2015

V dňoch 29.-30.10.2015 sa v nemeckom Ulme uskutočnilo 4. výročné fórum Stratégie EÚ pre dunajský región. Fórum zorganizovala Európska komisia, spolu so spolkovou krajinou Bádensko-Württembersko a mestom Ulm. Na fóre sa zúčastnili Corina Cretu, komisárka pre regionálnu politiku EK, ministri zodpovední za oblasť implementácie EŠIF z krajín dunajského regiónu, národní koordinátori a koordinátori prioritných oblastí Stratégie EÚ pre dunajský región a zástupcovia všetkých 14 podunajských krajín.

Pod mottom „Inteligentné, sociálne a trvalo udržateľné – inovácie pre dunajský región“ sa fórum zameralo na oblasť inovácií, profesionalizácie v školstve mobility a migrácie pracovných síl a konkurencieschopnosti v podnikaní. Počas tematických panelových diskusií sa uskutočnilo 30 odborných workshopov aj za aktívnej účasti zástupcov Slovenska .

Podujatie poskytlo veľmi vhodnú príležitosť pre vytváranie sietí a partnerstiev v rôznych oblastiach pre viac ako 1000 účastníkov. Na záver fóra prevzal štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí SR pán Igor Slobodník v mene Slovenskej  republiky predsedníctvo Stratégie EÚ od Bádenska-Württemberska na rok 2016. Počas predsedníctva v úzkej súčinnosti v rámci tria predsedníctva (Bádensko-Württembersko- Slovensko – Maďarsko) bude Slovenská republika okrem presadzovania priorít stratégie a zlepšovania jej implementácie zodpovedná za organizáciu viacerých podujatí súvisiacich s implementáciou Stratégie EÚ pre dunajský región. Predsedníctvo bude ukončené 5. výročným fórom v dňoch 3.-4. novembra 2016 v Bratislave.
 
Sekcia centrálny koordinačný orgán ÚV SR
www.dunajskastrategia.gov.sk
www.central2014.gov.sk
www.danube2014.gov.sk
www.interreg-central.eu
www.interreg-danube.eu
19341