Slovensko prvý raz samostatne v súťaži Regiostars Awards 2016 18.4.2016

18.04.2016

Národný projekt Dátové centrum obcí a miest (DCOM), financovaný s podporou Európskej únie z Európskeho fondu regionálneho rozvoja prostredníctvom Operačného programu Informatizácia spoločnosti (OPIS), ktorého  Riadiacom orgánom je Úrad vlády SR, sa zúčastní súťaže Regiostars Awards 2016 v kategórii CITYSTAR – inovatívne riešenie pre udržateľný mestský rozvoj. Súťaž každoročne vypisuje  Európska komisia, generálne riaditeľstvo pre regionálnu a mestskú politiku.  Jej cieľom je oceniť originálne a inovatívne projekty financované z eurofondov. Víťazné projekty budú v rámci slávnostného galavečera vyhlásené na jeseň.   Slovensko sa samostatne zúčastňuje tejto významnej celoeurópskej súťaže po prvý raz.
 
Národný projekt DCOM realizuje združenie DEUS a je zameraný na elektronizáciu samosprávy a rozvoj elektronických služieb poskytovaných na miestnej a regionálnej úrovni, do ktorého sa zapojilo viac ako 1500 obcí a miest Slovenska s vyše 7 700 úradníkmi, čo predstavuje dostupnosť využívania elektronických služieb  pre 1,37 mil. obyvateľov Slovenska. Projekt DCOM rozšíril počet a skvalitnil úroveň samosprávou poskytovaných elektronických služieb a výrazne znížil administratívnu záťaž úradníkom i občanom a podnikateľom samotných obcí a miest. Vybudované Dátové centrum obcí a miest poskytlo mestám a obciam potrebné aplikácie ako službu, zabezpečilo ich integráciu s informačnými systémami verejnej správy (IS VS) a zároveň sprostredkovalo prístup verejnosti k elektronickým službám samosprávy. Služby poskytované v rámci DCOM zodpovedajú okruhu originálnych kompetencií obcí a miest.
 
Informačný systém DCOM je integrovaný na 9 registrov a informačných systémov verejnej správy, konkrétne sú to: Kataster nehnuteľností, Finančná správa, Sociálna poisťovňa, Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Ústredný portál verejnej správy, Register fyzických osôb, Register adries, Evidencia vozidiel a Register právnických osôb. DEUS preukázal schopnosť vytvárať strategické partnerstvá a integrovať najrozšírenejšie informačné systémy  v obciach s Informačným systémom DCOM, a uzavrieť tak partnerstvá s významnými dodávateľmi informačných systémov obcí.
 
Realizácia unikátneho projektu Dátové centrum obcí a miest je zásadným posunom vpred a začiatkom elektronizácie samosprávy na Slovensku, ktorá zlepší kvalitu života občanom a podnikateľom Slovenska. Vybudovanie Informačného systému DCOM, jeho prínosy a funkcionalita zaujali a získali uznanie aj medzi európskou špičkou, čo len potvrdzuje správnosť technického a technologického riešenia projektu DCOM,“ povedal Ing. Adrián Belánik, výkonný riaditeľ DEUS, po úspešnej registrácii v súťaži. Projekt totiž už v minulosti potvrdil svoje technologické kvality ocenením EuroCloud Slovakia Award 2015 v konkurencii viac ako 50 zúčastnených projektov z 11 krajín rozdelených do 6 kategórií, čím sa projekt elektronizácie samosprávy zaradil medzi tri najlepšie európske cloudové projekty v kategórii Najlepšia cloudová služba pre vertikálny trh / Best Cloud Service for Vertical Markets. Projekt DCOM bol prezentovaný aj v rámci kongresu EuroCloud EXPO Congress 2015, ktorý sa uskutočnil na jeseň minulého roka v Barcelone,  ako aj na kongresoch ITAPA na Slovensku a ďalších odborných fórach.
 
Viac informácii o projekte DCOM na www.dcom.sk.
 
Úrad vlády SR – Riadiaci orgán OPIS
www.vlada.gov.sk
www.nsrr.sk
 
 
20407