Úrad vlády Slovenskej republiky
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Telefón: 02/209 25 111
Fax: 02/524 97 595
Web: www.vlada.gov.sk, www.government.gov.sk
E-mail: info@vlada.gov.sk
Služby zabezpečenia prevádzky a rozvoja modulov Manažérskeho informačného systému (MIS) a modulov Informačného systému Centrálneho plánu vzdelávania AK EŠIF v rámci činnosti RO OPTP
Dátum zverejnenia: 22.11.2018
Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňa: 30.11.2018 do 10.00 hod.