SOLVIT

Aktuálna informácia k BREXITu

Čo je SOLVIT?
SOLVIT, ktorej fungovanie v Slovenskej republike zabezpečuje Sekcia vládnej legislatívy, odbor aproximácie práva, je sieť na neformálne riešenie problémov, ktorým čelia občania alebo podnikatelia pri uplatňovaní svojich práv na vnútornom trhu Európskej únie. Poskytuje rýchle a účinné riešenia. Svoje služby poskytuje zadarmo. Vznikol z iniciatívy Európskej komisie v roku 2002. Problémy, ktoré SOLVIT rieši však musia spĺňať tieto 3 charakteristické znaky:
 • vyskytuje sa v nich cezhraničný prvok (občan jedného členského štátu Európskej únie1 čelí problému v inom členskom štáte Európskej únie);
 • je možné identifikovať porušenie európskej legislatívy (konkrétneho právneho aktu Európskej únie – nariadenia, rozhodnutia alebo smernice, prípadne za istých okolností aj základných právnych zásad vyplývajúcich z primárneho práva Európskej únie);
 • spôsobil ich, či už svojou činnosťou prípadne nečinnosťou orgán verejnej správy členského štátu Európskej únie (orgán štátnej správy, ale aj územnej samosprávy.
 
Ako SOLVIT funguje?
Nájdenie riešenia problému je vždy založené na spolupráci dvoch SOLVIT centier. Občan alebo podnikateľ sa vždy obracia na jeho tzv. domovské SOLVIT centrum, t. j. SOLVIT centrum sídliace v štáte, z ktorého táto osoba pochádza alebo v ktorom má sídlo. Domovské SOLVIT centrum potom vyhodnotí, či problém spĺňa všetky charakteristické prvky, aby mohol byť v SOLVITe riešený. Ak dôjde k záveru, že ide o problém, kde orgán verejnej správy iného členského štátu Európskej únie porušuje práva občana alebo podnikateľa, ktoré mu garantuje európska legislatíva, je možné pristúpiť k jeho riešeniu.
Reálne riešenie problému sa snaží dosiahnuť priamym skontaktovaním sa s orgánom porušujúcim práva tzv. vedúce SOLVIT centrum, t. j. SOLVIT centrum sídliace v štáte, v ktorom problém vznikol (kde sídli orgán porušujúci Vaše práva). Všetku komunikáciu s vedúcim SOLVIT centrom zabezpečuje Vaše domovské SOLVIT centrum. Odpadá tak akákoľvek jazyková bariéra aj problémy súvisiace s neznalosťou usporiadania verejnej správy v inom členskom štáte Európskej únie.
 
V ktorých oblastiach môže SOLVIT pomôcť?
SOLVIT pomáha vo všetkých oblastiach, ktoré sú regulované právom Európskej únie. Samozrejme pri splnení ďalších predpokladov na riešenie problému v SOLVITe, a to že ide o problém občana alebo podnikateľa v inom členskom štáte Európskej únie, ako má bydlisko alebo sídlo, a ktorý spôsobuje orgán verejnej správy svojou činnosťou, prípadne nečinnosťou. Najčastejšie ide o prípady, súvisiace s využitím jednej (alebo aj viacerých) slobôd na vnútornom trhu Európskej únie: voľného pohybu osôb, tovaru, služieb a kapitálu. Ak máte v úmysle cestovať, usadiť sa alebo pracovať v inej krajine Európskej únie, môžete sa stretnúť s problémami v týchto oblastiach:
 • povolenia na pobyt
 • uznávanie odborných kvalifikácií
 • vodičské preukazy
 • sociálne zabezpečenie
 • registrácia motorových vozidiel
 • dane
 • hraničné kontroly a pod...
V prípade, že ste podnikateľ môžete sa stretnúť s týmito problémami:
 • prístup výrobkov na trh
 • poskytovanie služieb
 • verejné obstarávanie
 • vrátenie DPH
 • usadenie sa SZČO
 • voľný pohyb kapitálu a pod...
 
Čo to znamená, že SOLVIT rieši problémy neformálne?
SOLVIT nevstupuje do správneho alebo iného konania, ktoré vedie orgán verejnej správy voči občanovi (podnikateľovi) ako oficiálny účastník konania, ani žiadneho z účastníkov nenahrádza. V prebiehajúcich konaniach nerobí úkony za sťažovateľa. SOLVIT pôsobí silou svojej argumentácie, pričom sa snaží ovplyvniť postup orgánu verejnej správy tým, že vypracuje právnu analýzu, v ktorej identifikuje porušenie európskej legislatívy. Upovedomí príslušný orgán, čo mu hrozí, ak svoj postup neuvedie do súladu s právom Európskej únie (hrozba konania Európskej komisie proti SR, kvôli porušeniu povinností vyplývajúcich zo zakladajúcich zmlúv; právo na náhradu škody a pod.). SOLVIT však v žiadnom prípade nemôže nariadiť orgánu, aby konal nejakým spôsobom. Konečné slovo má vždy tento príslušný orgán verejnej správy, ktorý vo veci konal a na ktorého postup sa občan alebo podnikateľ sťažuje.
Neformálnosť konania SOLVITu sa potom pretavuje aj do toho, že keď sa naň klient obráti so sťažnosťou, nemá to za následok zastavenie (ani prerušenie) plynutia lehôt na podanie odvolania alebo žaloby na súd, prípadne na iné uplatnenie jeho práv v súlade s príslušným vnútroštátnym právnym poriadkom členského štátu Európskej únie. Využitie vnútroštátnych opravných prostriedkov je v každom prípade potrebné odporúčať, popri využití služieb SOLVITu.
Neformálnosť konania spôsobuje aj to, že problém, ohľadne ktorého už prebieha súdne konanie, nemôže byť predmetom intervencie SOLVITu.
 
V akej lehote je možné očakávať riešenie problému?
Lehota, v ktorej by mal SOLVIT nájsť riešenie problému je do 10 týždňov od dodania všetkej potrebnej dokumentácie a informácií, súvisiacich s prípadom. Tu však je potrebné upozorniť na neformálnosť činnosti SOLVITu, a teda na nemožnosť vynútiť nejaké riešenie od príslušného orgánu verejnej správy. V praxi to znamená, že sa SOLVITu nemusí podariť zabezpečiť priaznivý výsledok riešenia prípadu pre klienta. V takom prípade je stále možné, aby klient využil iné prostriedky nápravy (samozrejme za splnenia zákonných požiadaviek) či už na súde alebo inom orgáne. Zároveň je možné podať sťažnosť Európskej komisii, ktorá v prípade, že identifikuje porušenie práva Európskej únie, môže začať voči členskému štátu konanie pre porušenie jeho povinností vyplývajúcich zo zakladajúcich zmlúv.
Vo výnimočných prípadoch, najmä ak z doterajšej komunikácie s príslušným orgánom verejnej správy je zrejmé, že existuje šanca na nájdenie riešenia, môže sa táto lehota o 4 týždne predĺžiť.
 
Sú moje osobné údaje chránené?
Aby Vám mohol SOLVIT účinne pomôcť, potrebuje poznať Vaše osobné údaje súvisiace s prípadom. Je potrebné predložiť aj všetku dokumentáciu, vzťahujúcu sa k prípadu. V súlade so slovenskou legislatívou (zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov) je možné osobné údaje spracúvať len so súhlasom dotknutej osoby (okrem stanovených výnimiek). Súhlas klienta so spracúvaním osobných údajov v rozsahu nevyhnutnom na riešenie problému, je teda tiež jedným z predpokladov, aby sa prípadu vôbec SOLVIT mohol ujať. Údaje sú potom sprístupňované osobám z vnútroštátnych SOLVIT centier a Európskej komisie, ktoré sa podieľajú na riešení prípadu a tiež zamestnancom orgánu verejnej správy, s ktorými SOLVIT konkrétny prípad rieši (či už orgán proti ktorému sťažnosť smeruje, prípadne jemu nadriadený orgán alebo príslušné ministerstvo). Narábanie s týmito údajmi a informáciami podlieha pravidlám, ktoré sú obšírnejšie popísané tu: http://ec.europa.eu/citizensrights/front_end/data_protection/index_sk.htm
 
Ako sa s problémom obrátiť na SOLVIT?
Ak ste si istý, že Váš problém spĺňa všetky náležitosti na to, aby mohol byť riešený v SOLVITe, môžete ho priamo vložiť do on-line databázy prostredníctvom tejto stránky.
 
V prípade, že máte pochybnosti, či Vám s riešením môže pomôcť SOLVIT je možné obrátiť sa na nás prostredníctvom telefónu, faxu, e-mailu alebo poštou. 
Úrad vlády SR
Sekcia vládnej legislatívy
Oddelenie SOLVIT centrum
SOLVIT centrum SR
Námestie slobody 1/29
813 70 Bratislava
 
Tel.:  +421 2 20 92 56 10
Fax.:+421 2 544 13 909
E-mail: solvit@vlada.gov.sk

 

Aké prípady už SOLVIT vyriešil?

Poskytovanie služieb v inom členskom štáte Európskej únie
Raftingové spoločnosti z Maďarska a Slovenska sa sťažovali, že lacnejší celoročný prístup na istú rieku v Slovinsku je vyhradený len pre slovinské spoločnosti.
Zahraničné spoločnosti si musia kupovať každý deň nový lístok, s platnosťou len na tento konkrétny deň. Cenná denného lístka je však veľmi nevýhodná, v porovnaní s prepočtom celoročného lístka na jeden deň.
Vďaka SOLVITu došlo k zmene diskriminačných pravidiel a zahraničné spoločnosti môžu dnes splavovať slovinské rieky za rovnakých podmienok ako miestne spoločnosti.
Vyriešené za 10 mesiacov 

 


 
       
Voľný pohyb osôb – sociálne zabezpečenie
Slovenský občan, ktorý žil a pracoval na Islande, požiadal o prídavky na svoje dve deti. Islandské úrady však na jeho žiadosť nereagovali. Medzitým sa vrátil na Slovensko, kde opätovne požiadal o detské prídavky. Slovenské úrady mu však odmietli vyplatiť prídavky za obdobie, keď pracoval na Islande.
SOLVIT zistil, že islandské úrady vo veci nekonali, pretože nemali všetky potrebné dokumenty. Slovenský občan na odporúčanie SOLVITu predložil chýbajúce dokumenty a krátko nato mu boli vyplatené detské prídavky z Islandu.
Vyriešené za 3 mesiace
 

Voľný pohyb tovaru v rámci Európskej únie
Česká spoločnosť dovážala stavebné výrobky na Slovensko. Výrobky boli testované v Čechách, kde získali potrebné potvrdenia a doklady, na základe ktorých boli v súlade s tamojšou legislatívou uvedené do predaja. Na Slovensku však príslušný orgán kontroly nariadil spoločnosti povinnosť výrobky opätovne preskúmať a otestovať autorizovanou inštitúciou v SR. Až na základe udelenia slovenskej značky zhody Csk, budú môcť byť legálne predávané na slovenskom trhu. V takýchto prípadoch však v Európskej únii platí pravidlo vzájomného uznávania. S pomocou SOLVITu sa podarilo zabezpečiť, že spoločnosť mohla dovážané výrobky predávať na našom trhu len s českou značkou zhody.
Vyriešené za 8 týždňov
 
 
Voľný pohyb osôb - pracovníkov
Slovenskej lekárke s 3 ročnou praxou absolvovanou v ČR nebola uznaná odborná kvalifikácia v Nemecku, nakoľko úroveň jej vzdelania nespĺňala minimálne požiadavky podľa práva Európskej únie. Príslušný nemecký orgán bol nečinný, aj keď klientka doložila všetky doklady, ktoré sú pre uznanie kvalifikácie relevantné. Keď SOLVIT prípad prešetroval zistil, že príslušný orgán nechce kvalifikáciu uznať nakoľko si smernicu o uznávaní odborných kvalifikácií vykladá príliš reštriktívne. Podľa nich sa môže žiadateľ uchádzať o uznanie kvalifikácie v zahraničí až potom, čo odpracoval najmenej tri z posledných piatich rokov v tej krajine, z ktorej pochádza. SOLVIT centru sa podarilo po intervencii dosiahnuť, že klientke bude nemeckými orgánmi uznaná kvalifikácia, ak príslušné slovenské orgány vydajú potvrdenie, že výkon jej praxe zodpovedal požiadavke skutočného a právoplatného vykonávania príslušných činností najmenej tri po sebe nasledujúce roky počas piatich rokov pred vydaním osvedčenia. Klientke bolo nakoniec umožnené pracovať ako lekár v Nemecku.   
Vyriešené za 3 týždne
 
 
 

1Členským štátom Európskej únie sa na účely opisu činnosti siete SOLVIT rozumejú okrem 28 členských štátov Európskej únie aj ďalšie štáty, ktoré sú zmluvnými stranami Dohody o Európskom hospodárskom priestore, a to Island, Lichtenštajnsko a Nórsko.
14355

Dátum poslednej aktualizácie: 03.02.2020