Splnomocnenci vlády Slovenskej republiky

Alexander Daško

Splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity

Sídlo: Úrad vlády SR
Email:
Web: https://www.romovia.vlada.gov.sk
Tel.: +421 2 209 25 429


Fedor Šimkovic

Splnomocnenec vlády SR v Spojenom ústave jadrových výskumov v Dubne

Sídlo: Katedra jadrovej fyziky a biofyziky, FMFI UK v Bratislave
Email: simkovic@fmph.uniba.sk
Tel.: 02/602 95 543


Vladimír Faič

Splnomocnenec vlády SR pre sociálny dialóg

Sídlo: Úrad vlády Slovenskej republiky
Email: vladimir.faic@vlada.gov.sk
Tel.:


Andrej Kasana

Splnomocnenec vlády SR pre výstavbu a prevádzku Sústavy vodných diel Gabčíkovo-Nagymaros

Sídlo: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Email: splnomocnenec@enviro.gov.sk
Web: http://www.gabcikovo.gov.sk
Tel.: +421 906 311 528Ákos Horony

Splnomocnenec vlády SR pre národnostné menšiny

Sídlo: Úrad vlády Slovenskej republiky
Email: splnomocnenec_nm@vlada.gov.sk
Web: https://www.narodnostnemensiny.vlada.gov.sk
Tel.: 02/209 25 165


Peter Kotlár

Splnomocnenec vlády SR pre preverenie procesu riadenia a manažovania zdrojov počas pandémie COVID-19

Sídlo: Úrad vlády SR
Email:
Tel.:

Štatút

Metod Špaček

Splnomocnenec vlády SR v konaní pred Medzinárodným súdnym dvorom v Haagu vo veci Sústavy vodných diel Gabčíkovo-Nagymaros

Sídlo: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Odbor medzinárodného práva, Hlboká cesta 2, 833 36 Bratislava 37

Email: metod.spacek@mzv.sk
Web: http://www.mzv.sk/ | http://www.vvb.sk/gabcikovo.gov.sk/
Tel.: 02/597 83 711 | Fax: 02/597 83 729


Simona Zacharová

Splnomocnenkyňa vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti

Sídlo: Ministerstvo vnútra SR, Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti
Email: splnomocnenec_ros@minv.sk
Web: http://www.minv.sk/?ros
Tel.: 02/509 44 990


Dušan Kušík

Splnomocnenec vlády SR v Spoločnej organizácii INTEROCEANMETAL

Sídlo: Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Email: dusan.kusik@geology.sk
Tel.: 02/59375323


 
95

Dátum poslednej aktualizácie: 18.03.2024