Spoločné vyhlásenie slovenského a českého premiéra po zasadnutí vlád SR a ČR v Košiciach

17.09.2018

Preambula
 
V nadväznosti na piate spoločné zasadnutie, ktoré sa uskutočnilo v roku 2017 a ktoré vyhlásilo rok 2018 za rok slovensko-českej a česko-slovenskej vzájomnosti, sa vlády Slovenskej republiky a Českej republiky stretli na šiestom zasadnutí dňa 17. septembra 2018 v Košiciach, Slovenskej republike. 
 
Slávnostné spoločné zasadnutie vlády Slovenskej republiky a Českej republiky sa nieslo  v duchu pripomenutia si a politickej reflexie 100. výročia založenia Československej republiky, 50. výročia udalostí roku 1968 v Československu, 25. výročia samostatnej slovenskej a českej štátnosti, upevňovania a kultivovania priateľských a v mnohom výnimočných vzťahov medzi politickými reprezentáciami i občanmi Slovenskej republiky a Českej republiky, medzi slovenským a českým národom. 
 
Predsedovia vlád Slovenskej republiky (ďalej iba „SR“) a Českej republiky (ďalej iba „ČR“) Peter Pellegrini a Andrej Babiš vyzdvihli výnimočne blízke vzťahy oboch štátov a silné vzájomnésympatie medzi ich občanmi. Ocenili dlhodobo nadštandardnú úroveň vzájomnej spolupráce vo všetkých oblastiach spoločného záujmu. Predsedovia vlád sa zhodli, že spoločné podujatia v rámci osláv a pripomienky významných historických výročí v živote slovenského a českého národa v priebehu roku slovensko-českej a česko-slovenskej vzájomnosti, ktoré vyvrcholia štátnymi oslavami 100. výročia založenia Československa v Prahe 28. októbra 2018 a v Martine 30. októbra 2018, jedinečným spôsobom deklarujú do vnútra našich spoločností, ale aj do zahraničia hlboké občianske, kultúrne a ľudské väzby medzi oboma národmi a potvrdzujú nespochybniteľný historický význam vzniku a existencie Československa, spoločného štátu Slovákov a Čechov, na ktorý - po jeho pokojnom a ústavnom rozdelení - nadviazal úspešný príbeh dvoch samostatných republík, pevne ukotvených v transatlantickom priestore a v Európskej únii (ďalej iba „EÚ).
 
Predsedovia vlád konštatovali, že nadštandardné vzťahy medzi SR a ČR nie sú prejavom automatizmu založeného na spoločnej histórii a jazykovej a kultúrnej blízkosti, ale vyžadujú sústavnú starostlivosť a rozvíjanie. Deklarovali spoločný záväzok všestranným spôsobom naďalej podporovať prehlbovanie historickej spolupatričnosti slovenského a českého národa a vytvárať čo najpriaznivejšie podmienky pre udržanie vysokej dynamiky vzájomnej spolupráce a realizovanie spoločných politických, ekonomických a kultúrnych projektov s cieľom zvyšovať kvalitu života občanov na oboch stranách, posilňovať ich bezpečnosť a upevňovať medzinárodnopolitické postavenie oboch republík.
 

V strategických záujmových oblastiach slovensko-českej spolupráce bolo dohodnuté:
 
1.    Európska politika
 
Vlády SR a ČR sa zhodujú, že členstvo v EÚ spolu s členstvom v Severoatlantickej aliancii predstavuje pre obidva štáty základný rámec bezpečnosti, stability a prosperity. V tomto kontexte osobitne podčiarkujú dôležitosť transatlantického partnerstva založeného na spoločných hodnotáchslobody, rovnosti, demokracie, ľudských práv, sociálnej solidarity, právneho štátu a ekonomickej prosperity. Podporujú posilňovanie voľného obchodu, odstraňovanie ciel a elimináciu obchodných prekážok. Protekcionizmus a vytváranie bariér nepovažujú za cestu vpred. 
 
Vlády SR a ČR si plne uvedomujú, že EÚ vstupuje do rozhodujúcej etapy diskusií o jej budúcnosti vychádzajúcich z Bratislavského procesu. Obidve strany budú naďalej koordinovať svoje pozície, aktívne sa podieľať na diskusii o ďalšom smerovaní a prinášať konkrétne riešenia zamerané na posilňovanie EÚ, nie jej oslabovanie. Spoločnou kľúčovou prioritou bude posilňovať európsku súdržnosť a zabraňovať vytváraniu deliacich línií vo vnútri EÚ.  Vlády oboch krajín budú naďalej podporovať, aby strategické smerovanie Únie určovala Európska rada v zmysle platných zmlúv EÚ na konsenzuálnom základe. Sú pripravené niesť svoj podiel zodpovednosti za udržiavanie a posilňovanie európskej jednoty. Za osobitne dôležitú súčasť diskusie o budúcnosti EÚ považujú SR a ČR prípravu novej Strategickej agendy na roky 2019-2024 a prípravu Viacročného finančného rámca pre obdobie 2021 - 2027. V tejto súvislosti zdôrazňujú potrebu udržania silnej politiky súdržnosti, ako hlavného investičného nástroja EÚ, napomáhajúceho ekonomickej, regionálnej a sociálnej konvergencii, rovnako ako Spoločnej poľnohospodárskej politiky, ktorá musí čeliť stále väčšiemu počtu nových výziev.
 
Vlády SR a ČR sú presvedčené, že významnými prvkami, ktoré ovplyvnia diskusiu o budúcnosti Únie bude ukončenie procesu vystúpenia Spojeného kráľovstva z EÚ a voľby do Európskeho parlamentu v roku 2019. S cieľom predchádzať negatívnym vplyvom antisystémových a protieurópskych strán je potrebné viesť s občanmi intenzívny dialóg aj o budúcnosti integračného projektu a postavenia SR a ČR v ňom.
 
Vlády SR a ČR oceňujú pokrok, ktorý sa dosiahol na júnovej Európskej rade v oblasti migrácie. Osobitne pozitívne vnímajú skutočnosť, že prerozdeľovanie migrantov medzi členské krajiny a s tým súvisiaci systém kvót prestali byť vnímané ako zásadný spôsob riešenia migrácie. Zároveň zdôrazňujú, že EÚ musí migrácii venovať naďalej výnimočnú pozornosť, pričom základom jej ďalšieho postupu by mala byť účinná ochrana vonkajších hraníc, dôsledné potieranie prevádzačskej kriminality a citeľné zlepšenie životnej perspektívy ľudí v krajinách pôvodu a tranzitných krajinách. Pokiaľ ide o reformu spoločného európskeho azylového systému, vlády SR a ČR zdôrazňujú, že táto reforma sa musí dosiahnuť konsenzom s cieľom predísť rozsiahlym politickým škodám a vzniku nových deliacich čiar v EÚ. SR a ČR budú pri prerokovaní reformy azylového systému vychádzať zo záverov júnovej Európskej rady.
 
Vlády SR a ČR sú presvedčené, že v čase zhoršujúceho sa bezpečnostného prostredia by mali členské štáty EÚ spolu so spojencami v rámci NATO venovať väčšiu pozornosť otázkam obrany a obrannej spolupráce. EÚ musí prijať úlohu globálneho aktéra nie len v hospodárstve a obchode,  ale aj v oblasti zahraničnej politiky a bezpečnosti. Zvláštnu pozornosť musí venovať svojmu susedstvu, a osobitne najpokročilejším krajinám Východného partnerstva. Vlády SR a ČR budú pokračovať v podpore procesu rozširovania EÚ o krajiny západného Balkánu.
 
Vlády SR a ČR si uvedomujú dôsledky klimatickej zmeny s čoraz častejšími extrémnymi prejavmi počasia, akými sú prívalové dažde spôsobujúce povodne, obdobia sucha a z nich hroziaci nedostatok vody. Vlády SR a ČR preto budú na úrovni EÚ iniciovať pokračovanie diskusie k problematike sucha a nedostatku vody a ich dopadoch na európske štáty s cieľom identifikácie systémových riešení, ktoré budú dostatočné vzhľadom k potrebám najviac dotknutých sektorov (kritická infraštruktúra, pitná voda, priemysel, životné prostredie, poľnohospodárstvo).
 
2.         Regionálna spolupráca
 
Vlády SR a ČR naďalej považujú regionálne platformy spolupráce v strednej Európe, osobitne Vyšehradskú skupinu, za dôležitý nástroj na presadzovanie spoločných riešení v EÚ. SR a ČR sú pevne presvedčené, že krajiny V4 sú plnohodnotnou súčasťou Únie a Vyšehradská skupina predstavuje platformu pragmatickej spolupráce, nie alternatívu k EÚ. SR a ČR budú vzájomne koordinovať po sebe nasledujúce predsedníctva vo V4 s dôrazom na posilňovanie vnútornej dynamiky, konkurencieschopnosti, bezpečnosti, prepojenosti a súdržnosti vyšehradského regiónu ako integrálnej súčasti EÚ s cieľom ponúkať pozitívne riešenie súčasných problémov a výziev, ktorým čelí EÚ. Vlády SR a ČR budú podporovať posilňovanie rozšíreného formátu spolupráce V4 a ďalšie prehlbovanie strategického dialógu V4 s Nemeckom, Francúzskom a ďalšími členskými krajinami EÚ. Za integrálnu súčasť regionálnej spolupráce v strednej Európe považujú tiež slavkovský formát trojstrannej spolupráce s Rakúskom.
 
V roku 2019 si budú obidve krajiny pripomínať 30. výročie od pádu železnej opony a v tejto súvislosti sa obidvaja predsedovia vlád zhodli, že budúci rok je vhodnou príležitosťou spoločne si pripomenúť historické udalosti roka 1989 a usilovať o zapojenie ostatných štátov stredoeurópskeho priestoru do pripomienkových akcií.
 
3.    Bilaterálna spolupráca
 
Vlády SR a ČR konštatujú, že spoluprácu v sektorových oblastiach charakterizujú dlhoročné nadštandardné vzťahy.
 
Energetika
 
Budovanie energetickej únie a zaisťovanie energetickej bezpečnosti, udržateľnosti a konkurencieschopnosti predstavujú pre vládu SR a ČR naďalej dôležité piliere bilaterálnej spolupráce. Vlády vyjadrujú spoločný záujem na zvyšovaní likvidity na energetických trhoch prostredníctvom využívania existujúcej energetickej infraštruktúry, vzájomného prepájania energetických trhov a taktiež podporujú právo na voľbu energetického mixu. Vlády SR a ČR podporujú realizáciu infraštruktúrneho smart-grid projektu ACON medzi SR a ČR, ktorý po implementácii zavedie inovatívne inteligentné riešenia do elektrizačnej sústavy oboch krajín. Dôležitosť tohto projektu podčiarkuje aj jeho zaradenie na zoznam Projektov spoločného záujmu (PCI)  EÚ v oblasti energetickej infraštruktúry v novembri 2017.
 
Doprava
 
Vlády SR a ČR potvrdzujú, že obojstrannou prioritou v cezhraničnej cestnej infraštruktúre je prepojenie D49/R6 Hulín – Púchov medzi hlavnými diaľničnými ťahmi, ako aj prepojenie D48/I/11 – R5/D3 Frýdek Místek – Jablunkov – Žilina.
Vlády oboch štátov sa zhodli, že medzinárodná cestná doprava potrebuje rozumné nastavenie pravidiel. Spoločne sme sa zhodli, že podporíme len také pravidlá, ktoré budú jednotné, jasné a efektívne v rámci celej EÚ, a ktorými neutrpí konkurencieschopnosť našich dopravcov. V oblasti železničnej dopravy budú vlády oboch štátov pokračovať v podpore tvorby podmienok pre rýchlejšie cestovanie a prispievať k väčšiemu využívaniu verejnej hromadnej dopravy. K tomuto cieľu má pomôcť aj plánovaná modernizácia železničného spojenia v úsekoch Břeclav – Kúty – Bratislava – Štúrovo a Hranice na Moravě – Horní Lideč – Púchov. Vlády oboch štátov podporujú modernizáciu existujúceho železničného prepojenia Brno – Viedeň – Gyӧr/Bratislava – Budapešť na platforme spolupráce V4 a slavkovského formátu + Maďarsko a vynaložia maximálne úsilie a podporu rozvoja železničnej cesty v regióne strednej Európy, a to i prostredníctvom rozvoja rýchlych diaľkových spojov, ktoré prepoja hlavné mestá štátov V4 a významnou mierou skrátia doby príchodu. Obe vlády podporujú činnosť Pracovnej skupiny pre prepojenie Dunaja – Odry - Labe, ktorej plnohodnotným členom sa SR stala v roku 2017.
Obe vlády si uvedomujú potrebu a dôležitosť znižovania emisií z cestnej dopravy a budú pokračovať v spoločnej snahe o ich znižovanie, okrem iného podporou nízkoemisnej a bezemisnej dopravy a dôslednejšou kontrolou reálnych emisií existujúceho vozového parku.
 
Obrana
 
Vlády SR a ČR konštatovali, že spolupráca v oblasti obrany pokračuje dobre vo všetkých oblastiach, pričom k najintenzívnejšej spolupráci dochádza v oblasti vzdušného priestoru (v nadväznosti na uzavretie Zmluvy medzi SR a ČR o spolupráci pri vzájomnej ochrane vzdušného priestoru), vo vzdelávaní, kde pokračuje úzka spolupráca medzi vojenskými vysokými školami, a v rámci operácií a cvičení. Ku spolupráci dochádza aj v oblasti   vyzbrojovania, logistiky, obranného plánovania, spolupráci podnikov obranného priemyslu a v legislatívno-právnej oblasti. Doterajšie skúsenosti Ozbrojených síl SR a Armády ČR z ich spoločného pôsobenia,najmä v operácii a misii NATO v Afganistane sú pozitívne. Ďalšia spolupráca sa bude prehlbovať počas spoločného pôsobenia v kanadskom bojovom zoskupení v rámci posilnenej predsunutej prítomnosti NATO v Lotyšsku.Vlády oboch krajínvidia potenciál aj v oblasti vyzbrojovania pri modernizácii svojich ozbrojených síl. Rovnako za veľmi perspektívnu považujú spoluprácu podnikov obranného priemyslu.
 
Vnútro
 
Vlády SR a ČR uvítali začiatok prípravy novej zmluvy o policajnej spolupráci, ktorá umožní flexibilnejšie reagovať na nové fenomény páchania cezhraničnej trestnej činnosti. Podporili myšlienku realizácie projektu Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Trenčíne a Krajského riaditeľstva polície Zlínského kraja zameraného na posilnenie koordinácie a rozsahu spolupráce v boji proti cezhraničnej kriminalite a nelegálnej migrácii. Očakávajú, že povedie k zlepšeniu bezpečnostnej situácie na území oboch prihraničných regiónov a ich obyvateľov rovnako ako už prebiehajúci podobný projekt Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Trnave a Krajského riaditeľstva polície Juhomoravského kraja.
 
Financie
 
Za účelom boja proti podvodom v oblasti DPH, ktorý predstavuje prioritu pre vládu SR a ČR, bol vypracovaný návrh Dohody o automatickej výmene informácií v oblasti dane z pridanej hodnoty. Očakávaným dôsledkom tejto dohody bude efektívnejšie odhaľovanie daňových podvodov, čo sa premietne do zlepšeného výberu DPH. Okrem toho bude mať aj preventívny účinok a na tomto základe očakávame aj zlepšenie daňovej disciplíny podnikateľov. Vlády SR a ČR podporujú uzavretie dohody rovnako ako diskusiu o ďalšom rozvoji vzájomnej spolupráce pri výmene informácií v rámci boja proti podvodom v oblasti DPH.
 
Spravodlivosť
 
Nadštandardné vzťahy  sa prejavujú aj v oblasti justičnej spolupráce, vo výmene skúseností z prijímaných a plánovaných legislatívnych reforiem, ale aj v spoločných aktivitách/projektoch v oblasti justičného vzdelávania. Osobitne je potrebné vyzdvihnúť spoluprácu v medzinárodných organizáciách a najmä v oblasti európskej agendy, kde vzájomná blízkosť právneho myslenia a právnych tradícií napomáha lepšiemu presadzovaniu záujmov oboch krajín v rámci EÚ.
 
Zdravotníctvo
 
Vlády SR a ČR pozitívne hodnotia rozvíjajúcu sa spoluprácu v oblasti transplantácie pľúc, vďaka ktorej dochádza ku koordinácii pacientov i  darcov oboch krajínpričom prvá transplantácia pľúc slovenskej pacientke už bola úspešne zrealizovaná. Obe strany sa zhodli, že ďalším krokom je zaškolenie slovenských lekárov tak, aby v dohľadnej dobe mohla Slovenská republika vykonávať transplantácie pľúc vlastnými silami. ČR poskytne podporu pri vývoji slovenského transplantačného programu. Vlády SR a ČR sa navzájom informovali o možnej spolupráci pri poskytovaní cezhraničnej zdravotnej starostlivosti v oblasti záchrannej zdravotnej služby –  vrtuľníkovej aj pozemnej záchrannej služby, pričom potvrdili záujem o spoluprácu a hľadanie spôsobu jej možného právneho zastrešenia.
 
Zamestnanosť a sociálna politika
 
Vlády SR a ČR potvrdili záujem rozvíjať užšiu spoluprácu aj pri hľadaní a zdieľaní riešení zameraných na nové formy pracovno-právnych vzťahov, na výzvy vyvstávajúce z demografických zmien štruktúry pracovných trhov alebo pri riešení nepriaznivých sociálnych situácií občanov oboch krajín. SR a ČR sa v súčasnosti tešia priaznivému ekonomickému vývoju, s čím súvisí aj rastúci dopyt po kvalifikovanej pracovnej sile. Vlády oboch krajín preto podporujú zámer vytvoriť také stratégie pracovnej mobility, ktoré budú reflektovať potreby pracovného trhu. Zároveň  sa zhodujú na potrebe koordinovaného spoločného postupu, pokiaľ ide o predchádzanie a zamedzovanie nekalých praktík a nelegálnemu zamestnávaniu. V oblasti sociálneho zabezpečenia podporujú rozvíjanie spolupráce všetkých relevantných inštitúcií s cieľom poskytovať občanom oboch štátov čo najkvalitnejšie služby.
 
Kultúra

Vlády SR a ČR konštatovali vynikajúcu dlhodobú vzájomne inšpirujúcu sa  spoluprácu v oblasti kultúry. Neustále prichádzajú nové tvorivé podnety a spolupráca, dochádza k nadväzovaniu partnerstiev a vzájomných výmen a prezentácií kultúrnych a umeleckých hodnôt. V tomto trende spolupráce budú obidva štáty pokračovať aj v rámci V4, či širších európskych štruktúr.
 
Predsedovia vlád SR a ČR ocenili a vyzdvihli realizáciu spoločných projektov k 100. výročiu založenia Československa. Nadchádzajúce roky budú taktiež vhodnou príležitosťou pre potvrdenie slovensko-českej a česko-slovenskej vzájomnosti. Obe strany venujú pozornosť predovšetkým roku 2019, kedy si pripomenieme významné historické udalosti spojené s pádom železnej opony, rovnako ako 100 rokov od tragickej smrti jedného zo zakladateľov Československa generála Milana Rastislava Štefánika. Tieto výročia budú vhodnou príležitosťou pre ďalšie spoločné aktivity a prihlásenie sa ku koreňom spoločnej histórie.
 
Vlády SR a ČR sa tiež zhodli, že sa budú v budúcom období snažiť o trvalú udržateľnosť vzájomného porozumenia slovenského a českého jazyka širokou verejnosťou, ku ktorého zníženiu došlo v dôsledku 25 rokov samostatnej SR a ČR.
 
Životné prostredie
 
SR, ako aj ČR patria k členským štátom EÚ, ktoré čelia vážnym problémom s kvalitou ovzdušia. SR v súčasnosti pracuje na príprave integrovaného projektu LIFE, ktorého hlavným cieľom by malo byť posilnenie a zefektívnenie systému riadenia kvality ovzdušia a zabezpečenie efektívnej implementácie programov na zlepšenie kvality ovzdušia. Integrovaný LIFE projekt  má za cieľ  zvýšiť koordináciu aktivít a mobilizovať  ďalšie relevantné zdroje financovania aktivít v ochrane ovzdušia. Spoločnou snahou SR a ČR bude využiť túto príležitosť na bližšiu spoluprácu  a zapojenie  sa do vybraných aktivít tohto  projektu. Vplyvom rastúcich prejavov zmien klímy je potrebné  naďalej prehlbovať spoluprácu pri opatreniach vedúcich k efektívnemu využívaniu vody, vrátane zásobovania pitnou vodou a zadržovania zrážkových vôd v krajine. Začiatkom septembra bola v ČR vytvorená Národná koalícia pre boj so suchom. Skupina odborníkov, vizionárov, vedcov a vedúcich štátnych i neštátnych inštitúcií bude hľadať možnosti ako čeliť extrémnemu suchu čo najúčinnejšie a najrýchlejšie, a ako stanoviť hlavné priority ďalšieho postupu štátu. Vlády SR a ČR rovnako diskutovali oblasť aktivít vedúcich k udržateľnému obehovému hospodárstvu a nakladaniu s plastami a znižovaniu množstva jednorazových plastov v kontexte aktuálnych iniciatív EÚ. ČR informovala o svojej snahe v maximálnej miere eliminovať jednorazové plasty a ich negatívny vplyv na životné prostredie a zdravie ľudí. SR informovalo o ambícii schváliť na jeseň 2018 modernú environmentálnu stratégiu do roku 2030, ktorá má jasnú a zrozumiteľnú víziu ochrany životného prostredia.  
 
Agenda 2030 pre udržateľný rozvoj
 
Vlády SR a ČR ocenili úspešnú slovensko-českú spoluprácu v OSN počas predsedníctva ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí SR M. Lajčáka v rámci 72. zasadnutia Valného zhromaždenia  a českého predsedníctva v Hospodárskej a sociálnej rade a v tejto spolupráci chcú naďalej pokračovať. Vlády SR a ČR sa zhodli na dôležitosti globálnej Agendy 2030 pre udržateľný rozvoj, ako na medzinárodnej, tak aj na národnej úrovni. ČR informovala o spracovaní Implementačného plánu Agendy 2030 a Strategického rámca 2030. Vlády SR a ČR sa dohodli na pokračovaní výmeny skúseností ohľadom vnútroštátnej implementácie Agendy 2030 a jej cieľov.
 
Strategické riadenie a plánovanie
 
Vlády SR a ČR sa zhodujú na podpore strategického riadenia štátu a v tejto oblasti budú spolupracovať na odovzdávaní si skúseností o už zavedených, zavádzaných a plánovaných nástrojoch a opatreniach, predovšetkým v oblasti metodiky, optimalizácie inštitúcií, systémového vzdelávania a osvety, zavádzaní moderných informačných systémov či zavádzaní moderných postupov a procesov do verejnej správy.
 
Politika súdržnosti
 
Vlády SR a ČR sa zhodujú na potrebe intenzívnej spolupráce v oblasti politiky súdržnosti v súvislosti so súčasným a budúcim obdobím a na podpore konceptu inteligentných miest v oboch krajinách. Obe vlády podporujú dnes podpísanémemorandum o spolupráci v týchto oblastiach na rezortnej úrovni, ktorú zastrešuje úrad podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu na slovenskej strane a ministerstvo pre miestny rozvoj na českej strane.
Zároveň budú strany spolupracovať na vyššom využití priamo riadených programov, ktorých koordináciu majú vo svojich štátoch v gescii. Využitie a tiež lepšie prepojenie s programami v zdieľanom riadení (tzv. ESI fondy) tak umožní realizovať viac projektov a investícií do vybraných sektorov a zaistiť tak efektívnu doplnkovosť rôznych zdrojov.
 
Poľnohospodárstvo
 
Vlády SR a ČR sa zhodujú na potrebe intenzívnej spolupráce v oblasti Spoločnej poľnohospodárskej politiky (SPP), ako politiky, vďaka ktorej sme dosiahli vysoké celosvetové štandardy pre kvalitné potraviny a zaistenie minimálnych štandardov pre hospodárenie, ktoré je šetrné k životnému prostrediu, a ktorá prispieva k udržateľnému rozvoju vidieka. Postoj oboch strán sa zhoduje predovšetkým v snahe zachovať silnú a vyváženú SPP, schopnú dosiahnuť vyššie uvedené ciele.
Vlády SR a ČR uznávajú dôležitosť vyváženého a dobre fungujúceho potravinového reťazca z hľadiska sociálno-ekonomického aj ako zásadnú súčasť vnútorného trhu EÚ. V tejto súvislosti oceňujú návrh Európskej komisie na smernicu Európskeho parlamentu a Európskej rady o nekalých obchodných praktikách v potravinovom reťazci. Zároveň sú presvedčení, že smernica poskytne členským štátom dostatočnú flexibilitu k zachovaniu vnútroštátnych právnych predpisov a súčasne poskytne riešenie pre vysporiadanie sa s nekalými obchodnými praktikami na úrovni EÚ.
Vlády SR a ČR sa dohodli, že s ohľadom na súčasný charakter a vývoj kalamít v ihličnatých lesoch oboch krajín príjmu, dôsledne vykonajú a podporia všetky ochranné, obranné a nápravné opatrenia s cieľom predchádzať šíreniu podkôrneho hmyzu a zhoršovaniu zdravotného stavu lesov na území SR a ČR, vzájomne sa budú informovať o realizácii ochranných, obranných a nápravných opatrení s cieľom zabrániť negatívnym dopadom na životné prostredie, o prijatých opatreniach s cieľom zabrániť negatívnym dopadom na ekonomiku obhospodarovateľov lesa a spracovateľov dreva, trh s drevom a nekontrolovateľný pohyb pracovnej sily a techniky, o pripravovanej štátnej pomoci súvisiacej s realizáciou prijatých opatrení s cieľom vzájomne koordinovať postupy pri likvidácii vzniknutých kalamít, o účinnosti prijatých opatrení, a o spoločne prijatých postupoch budú informovať širokú verejnosť.

25133