Stanovisko k rokovaniu so zástupcami Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku

03.11.2011

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR plní Programové vyhlásenie vlády a vláda SR zvyšuje výšku finančných zdrojov na školstvo napriek nepriaznivému vývoju ekonomiky.  Vzdelávanie je pre súčasnú vládu prioritou. V snahe zlepšiť mzdové ohodnotenie učiteľov v regionálnom školstve vláda zvýšila rozpočet osobných nákladov o 41 mil. €, čo umožnilo od 1. januára 2012 zvýšenie priemerných miezd všetkých pedagogických a odborných zamestnancov o 5,7 %. Zo systémového hľadiska vláda prijala nasledujúce opatrenia:

-         Zavádza sa príplatok začínajúcemu zamestnancovi vo výške 6% z platovej tarify platovej triedy a pracovnej triedy, do ktorej je zamestnanec zaradený.

-         Zavádza sa príplatok  za prácu so žiakmi so zdravotným znevýhodnením alebo so žiakmi zo sociálne znevýhodneného prostredia.

-         Upravujú sa platové tarify platových a pracovných tried smerom nahor v škále od 1,9 až po 9 % a to tak, aby medzi 10. a 11. platovou triedou a 11. a 12. platovou triedou bol rozdiel 12%.

V situácii niekoľko mesiacov pred predčasnými voľbami by sľuby o raste platov učiteľov na 3 až 4 roky boli populistické a nezodpovedné, ale navýšenie mzdových prostriedkov v roku 2012 je jasným signálom, že financovanie školstva a mzdové ohodnotenie učiteľov sú jasnou prioritou bez ohľadu na termín predčasných volieb. V situácii klesajúceho ekonomického rastu by už ďalšie prostriedky do rezortu školstva bolo možné dostať len cestou zvyšovania daní alebo ďalšieho zadlžovania.

Predsedníčka vlády a minister školstva sa zároveň so zástupcami Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku zhodli, že zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme obsahuje systémový nedostatok vo forme neaktuálnych tabuľkových ohodnotení nepedagogických zamestnancov. Tabuľkové ohodnotenie je potrebné zosúladiť so Zákonníkom práce ako predpoklad ďalšieho spravodlivého ohodnocovania pracovníkov v školstve.

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu spolu s ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny a ministerstvom vnútra pripravia návrh koncepcie zmeny zákona č. 553/2003 Z. z. a najmä jeho tabuľkových príloh tak, aby boli zosúladené s ustanoveniami Zákonníka práce a zákona o minimálnej mzde a zároveň vytvárali priestor pre spravodlivé každoročné zvyšovanie ohodnotenia pracovníkov. Keďže sa však takéto riešenie bude týkať nielen pracovníkov v školstve ale aj širšieho okruhu zamestnancov vo verejnej správe, predsedníčka vlády požiadala zástupcov Odborového zväzu o trpezlivosť pri príprave komplexného návrhu, ktorý musí byť vypracovaný v spolupráci so zástupcami samospráv.

* * * * *

 

4912