Stanovisko Úradu vlády SR – chránený areál Bôrik

09.01.2014

V súvislosti s článkom v denníku Sme zo dňa 2.1.2014 pod názvom: Vláda sľubuje, že lesík pri Bôriku bude ďalej chránený Úrad vlády SR, pod správu ktorého areál pri účelovom zariadení patrí, konštatuje, že sa adekvátne a iniciatívne stará o celý areál, pričom postupuje v súčinnosti so Štátnou ochranou prírody SR.  Dňa 16. júla 2012 bola KÚ ŽP v Bratislave zaslaná žiadosť o povolenie výrubu suchých stromov /borovíc/ z bezpečnostného hľadiska, ako aj z hľadiska ochrany živých stromov. Žiadosti príslušné oddelenie KÚ ŽP  vyhovelo a povolilo výnimku za podmienok, ktoré boli zo strany ÚV SR dodržané.  Dňa 14. augusta  2013 bola Štátnej ochrane prírody SR zaslaná žiadosť úradu vlády na udelenie súhlasu na vyčistenie lesoparku v príslušnom areáli. Na uvedenú žiadosť Štátna ochrana prírody SR – Regionálne centrum ochrany prírody v Bratislave zaslala doporučenie k vyčisteniu lesoparku, ktoré obsahovalo odstránenie suchého krovitého podrastu, odstránenie konárov ohrozujúcich bezpečnosť ľudí a vyčistenie od biologického a komunálneho odpadu, ako aj úpravu chodníkov. Areál lesoparku bol v zmysle tohto odporúčania vyčistený na jeseň roku 2013.
 
Od roku 2005 sa nerealizoval žiaden postrek stromov, ÚV SR nebola doručená zo strany príslušných orgánov štátnej správy  požiadavka realizovať tento postrek.Úrad vlády ešte pred začiatkom vegetačného obdobia v roku 2014 písomne osloví okresný úrad životného prostredia v súvislosti s poskytnutím odborného posudku na stav chráneného areálu Bôrik a bude postupovať v súlade s jeho odporúčaniami. ÚV SR má úmysel chránený areál oplotiť, aby sa zamedzilo jeho znečisteniu a vytváraniu nelegálnych skládok, ktoré už ÚV SR musel niekoľko krát likvidovať.
 
Úrad vlády SR po doručení návrhu o zrušení IV.stupňa ochrany chráneného areálu Bôrik zo strany odboru starostlivosti o životného prostredia OÚ v Bratislave zo dňa 16.10.2013 ihneď apeloval na obnovu ochrany areálu na IV.stupeň a inicioval osobné stretnutia  s príslušnými pracovníkmi Ministerstva  životného prostredia SR. Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti a životného prostredia vzal svoj návrh späť oznámením z 18.12.2013.  

 
Úrad vlády SR
14025