Úrad vlády Slovenskej republiky
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Telefón: 02/209 25 111
Fax: 02/524 97 595
Web: www.vlada.gov.sk, www.government.gov.sk
E-mail: info@vlada.gov.sk

STANOVISKO ÚV SR K ČLÁNKU V DENNÍKU SME_DOTÁCIE PROGRAMU PODPORA ROZVOJA ŠPORTU

11.08.2018

Vážená pani  šéfredaktorka,

dňa 8. augusta 2018 o 20:11 hod. večer denník SME vydal na svojom internetovom portáli článok pod názvom: „Na Ficove ihriská sa nabaľujú kauzy, teraz Smer rozdáva ďalšie“ a dňa 9. augusta 2018 aj v printovej verzii, str.4, článok: „Rozdávajú ďalšie dotácie na športové ihriská“ a titulku na str. 1: „Smer znovu rozdáva svojim“. Redaktor Roman Cuprik v nich píše o dotáciách na rozvoj športu, konkrétne výstavby a obnovy multifunkčných ihrísk, v ktorých konštatuje, že Úrad vlády SR ich prideľoval najmä tým obciam, ktorých starostom je člen strany SMER-SD.
 
Uvedené články považujeme za zavádzajúce, účelové a neobjektívne. Redaktor denníka SME ani neoslovil Úrad vlády SR oficiálnou cestou prostredníctvom svojich otázok zaslaných tlačovému a informačnému odboru so žiadosťou o odpoveď, ale uviedol iba telefonické reakcie splnomocnenca vlády SR pre mládež a šport D.Galisa a generálneho riaditeľa sekcie ekonomiky ÚV SR N.Parta.
 
Na základe uvedeného a v súlade so zákonom o periodickej tlači žiadame denník SME o uverejnenie odpovede Úradu vlády SR na rovnocenných miestach, teda na internetovom portáli denníka SME, ako aj v titulku v printovej verzii denníka SME na str.1 a v samostatnom texte na str. 4 v printovej verzii denníka SME v tomto znení:
 
„Úrad vlády SR sa dôsledne ohradzuje voči obviňovaniu denníka SME v uvedených článkoch o prideľovaní dotácií v programe Podpora rozvoja športu na rok 2018. Úrad vlády SR nastavil kritériá pre prideľovanie dotácií tak, aby v čo najvyššej miere zaručovali nestrannosť a objektívnosť posudzovania žiadostí.
 
Projekty posudzuje nezávislá odborná hodnotiaca komisia na základe presne stanovených kritérií určených vo verejne dostupnej výzve: /data/files/7108_priloha-c-5-hodnotiaci-formular-pre-program-podpora-rozvoja-sportu-na-rok-2018.pdf. Tieto projekty hodnotí komisia anonymne, bez akýchkoľvek znalostí o tom, kto (aký subjekt) projekt predkladá. V danom podprograme hodnotili projekty dokonca dve samostatné päťčlenné komisie.
 
Hodnotiacim kritériom nemôže byť stranícka príslušnosť, resp. komisia nemôže a ani nemá ako vyradiť projekt preto, že starosta má alebo nemá určitústranícku príslušnosť.Ani alokácia prostriedkov nemôže byť rozdelená podľa výsledkov komunálnych volieb.
 
Podmienkou získania dotácie pre komisiou odporučených žiadateľov je tiež absolvovanie seminára: „Zvyšovanie právneho vedomia v oblasti verejného obstarávania a prevencie korupcie pre prijímateľov dotácií v pôsobnosti Úradu vlády SR“, čím sa Úrad vlády SR snaží robiť osvetu medzi žiadateľmi a predchádzať vzniku nezrovnalostí.
 
Ak aj nezrovnalosti nastanú, čomu sa žiaľ pri takom množstve podporených projektov nepodarí vždy zabrániť, Úrad vlády SR využíva kontrolné a sankčné mechanizmy ustanovené právnym poriadkom Slovenskej republiky. Úrad vlády SR vykonal vlastné, následné finančné kontroly u prijímateľov dotácií v programe Podpora rozvoja športu na rok 2014, a to v období september 2015 – február 2016. Kontroly boli zamerané na hospodárenie s verejnými prostriedkami poskytnutými Úradom vlády SR. Zistené bolo porušenie zákona o verejnom obstarávaní v 10 kontrolovaných prípadoch – táto skutočnosť bola oznámená Úradu pre verejné obstarávanie, ktorý je oprávnený ukladať sankcie za porušenie príslušných ustanovení tohto zákona. Podľa informácií doručených Úradom pre verejné obstarávanie boli 9 kontrolovaným subjektom uvedeným úradom uložené pokuty za zistené porušenia zákona o verejnom obstarávaní. Zároveň kontrolou písomnej dokumentácie týkajúcej sa zadávania zákaziek na výstavbu multifunkčných ihrísk boli zistené aj skutočnosti odôvodňujúce podozrenie o dohode obmedzujúcej hospodársku súťaž. Z uvedeného dôvodu Úrad vlády SR podal v roku 2016 oznámenie Protimonopolnému úradu SR ako orgánu príslušnému na konanie v predmetnej veci.“
 
Úrad vlády SR
www.vlada.gov.sk
24638