Štát podporí výstavbu multifunkčných ihrísk pre deti a mládež

20.03.2015

Úrad vlády SR zverejnil /dnes/, v piatok 20.marca 2015 Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v programe Podpora rozvoja športu na rok 2015 so zameraním na výstavbu multifunkčných  ihrísk pre minimálne dva druhy športu, určených predovšetkým pre deti a mládež. Cieľom programu je napomôcť k rozvoju športu v obciach a mestách, v ktorých nie je dostupné vyhovujúce športové ihrisko, ako aj vytvoriť podmienky pre aktívne trávenie voľného času a zvýšiť dostupnosť športového vyžitia pre širokú verejnosť.
 
Na program, ktorého gestorom je splnomocnenec vlády Slovenskej republiky pre mládež a šport, je vyčlenená predpokladaná disponibilná suma vo výške 4 milióny eur.
Oprávnenými žiadateľmi na predkladanie žiadostí o dotáciu na účel tejto výzvy sú obce, vyššie územné celky, občianske združenia, nadácie, neziskové organizácie, ale aj cirkvi, rozpočtové či príspevkové organizácie a pod.
O pridelení a výške dotácie bude rozhodovať  šesťčlenná komisia, ktorá  posúdi  každú žiadosť jednotlivo a bez identifikácie žiadateľa formou bodového hodnotenia podľa presne definovaných kritérií.
Termín predkladania žiadostí je do 20.mája 2015. Výzva spolu s formulárom žiadosti a adresou na doručenie sa nachádza na stránke: www.vlada.gov.sk v časti „Úrad vlády SR“ - „Dotácie“.
 
Pre tých žiadateľov, ktorých projekty budú komisiou odporučené na poskytnutie dotácie, úrad vlády pripraví aj špeciálne semináre na tému prevencie korupcie, ako aj povinnosti žiadateľov v zmysle zákona o verejnom obstarávaní.
 
 
Úrad vlády SR
Úrad splnomocnenca vlády SR pre mládež a šport

17293