Štátna služba

Základ právnej úpravy štátnozamestnaneckých vzťahov, ktoré vznikajú v súvislosti s vykonávaním štátnej služby štátnymi zamestnancami, tvorí zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o štátnej službe“).
 
Zákon o štátnej službe je založený na princípoch politickej neutrality, zákonnosti, transparentného zamestnávania, efektívneho riadenia, nestrannosti, profesionality, transparentného a rovnakého odmeňovania, stability a rovnakého zaobchádzania. Na ochranu princípov štátnej služby, a tiež na dohľad nad dodržiavaním Etického kódexu štátneho zamestnanca, bola zákonom o štátnej službe zriadená Rada pre štátnu službu ako nezávislý koordinačný a monitorovací orgán. (Bližšie informácie o činnosti Rady pre štátnu službu: https://radaprestatnusluzbu.vlada.gov.sk/aktuality/)  
 
Podľa § 21 ods. 1 zákona o štátnej službe Úrad vlády Slovenskej republiky, okrem plnenia ďalších úloh, zabezpečuje jednotný postup služobných úradov pri uplatňovaní zákona o štátnej službe.
 
Sekcia štátnej služby a verejnej služby Úradu vlády Slovenskej republiky poskytuje stanoviská a metodické usmernenia k uplatňovaniu právnych predpisov v oblasti štátnozamestnaneckých vzťahov (kontaktná e-mailová adresa pre zasielanie žiadostí služobných úradov o stanovisko alebo metodické usmernenie: sssvsmail@vlada.gov.sk).
 
S účinnosťou od 1. júna 2024 bol zákonom č. 99/2024 Z. z. o centrálnom informačnom systéme štátnej služby a o zmene a doplnení zákona č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o centrálnom informačnom systéme“) zriadený komplexný centrálny informačný systém štátnej služby, ktorý slúži na automatizovaný zber a spracúvanie údajov na účely podpory, uskutočňovania a kontroly štátnej politiky v oblasti štátnozamestnaneckých vzťahov a riadenia ľudských zdrojov v štátnej službe. 
 
Správcom centrálneho informačného systému je Úrad vlády Slovenskej republiky.

Legislatíva

22721

Dátum poslednej aktualizácie: 04.06.2024