Stretnutie analytických útvarov z iniciatívy úradu vlády

03.03.2017

Inštitút pre stratégie a analýzy (ISA), analytický útvar ÚV SR, usporiadal dňa 2.3.2017 prvé pracovné stretnutie zástupcov analytických jednotiek pôsobiacich v štátnej správe s cieľom vzájomne sa oboznámiť s prácou, problémami, ktorým čelia, doterajšími výsledkami a možnosťami spolupráce ako aj plánovanými  spoločnými aktivitami zúčastnených útvarov.

Za posledné tri roky sa počet analytických útvarov v štátnej správe, ako aj analytikov pôsobiacich v nich, značne rozrástol. Okrem Inštitútu finančnej politiky a Útvaru hodnoty za peniaze na Ministerstve financií SR, v súčasnosti analytickými útvarmi disponuje ÚV SR a 9 ministerstiev. Stretnutie ukázalo na viacero silných stránok analytikov v štátnej správe: napríklad na skutočnosť, že analytické útvary sa vyznačujú pomerne mladou zamestnaneckou štruktúrou s dobrým vzdelanostným profilom analytikov, a tiež že mnohé útvary spolupracujú s renomovanými zahraničnými expertmi.

Agendu ISA vedie medzinárodne uznávaný ekonóm Jan Fidrmuc. Pod jeho vedením ISA vykonáva analytickú činnosť zameranú na oblasť podpory stratégie hospodárskej a sociálnej politiky vlády v súlade s hospodársko-politickými cieľmi a strategickými prioritami Programového vyhlásenia vlády, vrátane kohéznej politiky EÚ. V budúcnosti sa predpokladá, že do agendy ISA sa pridajú tiež prierezové témy. Aj z tohto dôvodu ISA zorganizovala spomínané stretnutie, kde analytické útvary dostali priestor prezentovať svoje činnosti, problémy, ktorým čelia, ako aj doterajšie výstupy.

Možnosť vzájomnej spolupráca uvítali všetky zúčastnené jednotky. Spoločne sa zamýšľali nad riešením spoločných problémov. Vyzdvihla sa potreba budovať dostupnú databázu údajov, ktorú by analytické útvary vzájomne otvorene zdieľali. Taktiež bol prezentovaný zámer zabrániť možnosti duplicity analýz.

V rámci diskusie boli spomenuté riziká ohrozujúce efektívne budovanie analytických kapacít ako vysoká fluktuácia kvalifikovaných zamestnancov a problémy s pritiahnutím analytických kapacít do štátnej správy. Medzi možné riešenia patrí medzinárodná spolupráca (OECD, WB, EK....) a možnosť vzdelávania zamestnancov s využitím domácich a zahraničných programov a grantov. Riaditeľ  Útvaru hodnoty za peniaze (MF SR), Štefan Kišš, spomenul možnosť vzdelávania cez program Špičkové vzdelávanie pre zamestnancov analytických útvarov (Harvard II.), ktorý poskytuje možnosť zvyšovania odbornej spôsobilosti analytikov prostredníctvom kurzov a letných škôl na Slovensku ako aj v zahraničí. Riaditeľ Analyticko-metodickej jednotky verejnej správy  Matúš Šesták (MV SR) poukázal na možnosť pokrytia aj širšej agendy analytických útvarov vďaka európskemu projektu Efektívna verejná správa, ktorý zastrešuje MV SR. 

Úrad vlády SR
www.vlada.gov.sk
 
 
21952