Stretnutie sekcie regionálneho rozvoja úradu vlády so zodpovednými aktérmi za regionálny rozvoj v Trenčíne 13. 4. 2018

13.04.2018
Vo štvrtok 12. apríla 2018 sa o 10.00hodine v priestoroch Galérie Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne uskutočnilo ďalšie zo série pravidelných pracovných stretnutívedúcich pracovníkov útvarov zodpovedných za koncepčné riadenie a manažment regionálneho rozvoja v pôsobnosti vyšších územných celkov a zástupcov sekcie regionálneho rozvoja Úradu vlády Slovenskej republiky. 
 
Účastníci sa dohodli na konkrétnych krokoch v procese tvorby Národnej stratégie regionálneho a územného rozvoja SR – návrh konkrétnych priorít, cieľov a opatrení za každý samosprávny kraj.
 
Ďalším prerokovaným bodom bol spôsob vypracovania Správy o plnení Aktualizovanej stratégie regionálneho rozvoja SR za rok 2017, ktorú v zmysle zákona o podpore regionálneho rozvoja predkladajú samosprávne kraje vždy k 30. júnu príslušného roka.
 
So zástupcami samosprávnych krajov bolo tiež dohodnuté zasielanie ich podnetov k legislatíve, ktorú je potrebné zosúladiť s pripravovanou stratégiou v rámci nového zákona o podpore regionálneho rozvoja.
 
Nasledujúce stretnutie so zástupcami ďalšieho, tentokrát Nitrianskeho  samosprávneho kraja, je dohodnuté na koniec júna 2018.
Stretnutie sekcie regionálneho rozvoja úradu vlády so zodpovednými aktérmi za regionálny rozvoj v Trenčíne 13. 4. 2018

Späť na fotogalériu