Technická pomoc v rámci ostatných operačných programov

V súlade s legislatívou EÚ v oblasti štrukturálnych fondov (nariadenie rady č. 1083/2006) sa technická pomoc bude uplatňovať aj v rámci každého operačného programu. na pokrytie špecifických aktivít príslušného operačného programu súvisiacich s prípravou, riadením, monitorovaním, hodnotením, informovaním a kontrolou. Komplementárne bude v rámci každého operačného programu vyčlenená finančná alokácia na technickú pomoc v maximálnej výške:
  • 3,13% z príspevku ES na každý operačný program cieľa Konvergencia
  • a 4 % z príspevku ES na každý operačný program cieľa Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť.


<< Späť 11129