Telefónny zoznam vedúcich predstaviteľov ÚV SR

Korešpondenčná adresa všetkých organizačných útvarov Úradu vlády SR je:
Úrad vlády Slovenskej republiky
Námestie slobody 1
813 70 Bratislava

PREDSEDA VLÁDY SR

Nám. slobody 1, 81370 Bratislava
Peter Pellegrini - predseda vlády SR
premiervlada.gov.sk
Telefón: 02/ 20925393
Fax: 02/ 54415484

KANCELÁRIA PREDSEDU VLÁDY

Nám. slobody 1, 81370 Bratislava
vlada.gov.sk
Telefón: 02/ 20925393

ODDELENIE STYKU PREDSEDU VLÁDY S VEREJNOSŤOU

Nám. slobody 1, 81370 Bratislava
Mgr. Nikola Makkiová - vymenovaná na zastupovanie vedúceho oddelenia
nikola.makkiovavlada.gov.sk
Telefón: 02/ 20925393
Fax: 02/ 57295428

ODBOR PREVENCIE KORUPCIE

Nám. slobody 1, 81370 Bratislava
plk. Mgr. Ing. Peter Kovařík - riaditeľ odboru
peter.kovarikvlada.gov.sk
Telefón: 02/20925772

ODBOR PROTOKOLU

Nám. slobody 1, 81370 Bratislava
Mgr. Denisa Ďurišová - riaditeľka odboru
denisa.durisovavlada.gov.sk
Telefón: 02/ 20925191
Fax: 02/ 52492795

TLAČOVÝ A INFORMAČNÝ ODBOR

Nám. slobody 1, 81370 Bratislava
Tomáš Kuča - riaditeľ odboru
vlada.gov.sk
Telefón: 02/20925248
Fax: 02/ 52497625

KANCELÁRIA BEZPEČNOSTNEJ RADY

Nám. slobody 1, 81370 Bratislava
vlada.gov.sk
Telefón: 02/ 20 925 136
Fax: 02/ 20 925 107

IMPLEMENTAČNÁ JEDNOTKA

Nám. slobody 1, 81370 Bratislava
Miriama Letovanec - riaditeľka
miriama.letovanecvlada.gov.sk
Telefón: 02/20925267

VEDÚCI ÚRADU VLÁDY SR

Nám. slobody 1, 81370 Bratislava
Matúš Šutaj Eštok - vedúci úradu vlády
sekretariat.vuvvlada.gov.sk
Telefón: 02/ 20925131, 02/ 20925196
Fax: 02/ 52492603

KANCELÁRIA ZBORU PORADCOV

Nám. slobody 1, 81370 Bratislava
PaedDr. Ján Kubík - riaditeľ kancelárie
jan.kubikvlada.gov.sk
Telefón: 02/ 20925193, 02/ 20925192

GENERÁLNA TAJOMNÍČKA SLUŽOBNÉHO ÚRADU

Nám. slobody 1, 81370 Bratislava
Ing. Mgr. Tatiana Janečková - generálna tajomníčka služobného úradu
kvsuvlada.gov.sk
Telefón: 02/ 20925181, 02/ 20925473
Fax: 02/ 52497121

KANCELÁRIA GENERÁLNEJ TAJOMNÍČKY SLUŽOBNÉHO ÚRADU

Nám. slobody 1, 81370 Bratislava
Mgr. Barbora Kostolianska - riaditeľka kancelárie
barbora.kostolianskavlada.gov.sk
Telefón: 02/ 20925204

OSOBNÝ ÚRAD

Nám. slobody 1, 81370 Bratislava
Ing. Tatiana Palková - riaditeľka odboru
tatiana.palkovavlada.gov.sk
Telefón: 02/ 20925349, 02/ 20925150
Fax: 02/ 57295290

ODBOR VNÚTORNÉHO AUDITU

Nám. slobody 1, 81370 Bratislava
Ing. Zuzana Bátovská - riaditeľka odboru
zuzana.batovskavlada.gov.sk
Telefón: 02/ 20925846

EXPOZITÚRA ODBORU VNÚTORNÉHO AUDITU PREŠOV

Kúpeľná 3, 080 01 Prešov
JUDr. Helena Bissová - vedúca expozitúry
helena.bissovavlada.gov.sk
Telefón: 02/ 20925844

SEKCIA VLÁDNEJ LEGISLATÍVY

Nám. slobody 1, 81370 Bratislava
JUDr. Peter Rohaľ, PhD. - generálny riaditeľ sekcie
peter.rohalvlada.gov.sk
Telefón: 02/ 20925460, 02/ 20925462

LEGISLATÍVNY ODBOR

Nám. slobody 1, 81370 Bratislava
JUDr. Pavel Kanka - riaditeľ odboru
pavel.kankavlada.gov.sk
Telefón: 02/ 20925213

ODBOR APROXIMÁCIE PRÁVA

Nám. slobody 29, 811 06 Bratislava
JUDr. Ľubica Wirghová - riaditeľka odboru
lubica.wirghovavlada.gov.sk
Telefón: 02/ 20925605
Fax: 02/ 54413909

SEKCIA KONTROLY

Štefánikova 2, 811 05 Bratislava
Ing. Milan Ježo - generálny riaditeľ sekcie
sekretariat.skvlada.gov.sk
Telefón: 02/ 20925544
Fax: 02/ 57295530

ODBOR KONTROLY

Štefánikova 2, 811 05 Bratislava
JUDr. Eva Škvareninová - riaditeľka odboru
sekretariat.skvlada.gov.sk
Telefón: 02/ 20925589, 02/ 20925568
Fax: 02/ 57295530

ODBOR PETÍCIÍ, SŤAŽNOSTÍ A OSTATNÝCH PODANÍ

Štefánikova 2, 811 05 Bratislava
Ing. Rudolf Mozolík - riaditeľ odboru
sekretariat.skpkvlada.gov.sk
Telefón: 02/ 20925561, 02/ 20925539
Fax: 02/ 57295530

ODBOR CENTRÁLNY KONTAKTNÝ ÚTVAR PRE OLAF

Štefánikova 2, 811 05 Bratislava
Mgr. Andrej Fatyka - riaditeľ odboru
sekretariat.skpkvlada.gov.sk
Telefón: 02/ 20925689
Fax: 02/ 57295530

ODBOR KONTROLY VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA

Radlinského 13, 81107 Bratislava
Ing. Eleonora Kovácsová - riaditeľka odboru
eleonora.kovacsovavlada.gov.sk
Telefón: 02/ 20925585
Fax: 02/ 57295530

SEKCIA BILATERÁLNYCH FINANČNÝCH NÁSTROJOV

Štefánikova 2, 811 05 Bratislava
Ing. Ján Krak - generálny riaditeľ sekcie
jan.krakvlada.gov.sk
Telefón: 02/ 20925528, 02/ 20925515
Fax: 02/ 54430056

ODBOR GRANTOV EHP A NÓRSKA

Štefánikova 2, 811 05 Bratislava
Ing. Jaroslav Mojžiš - riaditeľ odboru
jaroslav.mojzisvlada.gov.sk
Telefón: 02/ 20925527
Fax: 02/ 54430056

ODDELENIE STRATEGICKÝCH ČINNOSTÍ

Štefánikova 2, 811 05 Bratislava
Ing. Martina Szabóová, PhD. - vedúca oddelenia
martina.szaboovavlada.gov.sk
Telefón: 02/ 20925582
Fax: 02/ 54430056

ODBOR RIADENIA A IMPLEMENTÁCIE ŠVAJČIARSKEHO FINANČNÉHO MECHANIZMU

Štefánikova 2, 811 05 Bratislava
Ing. Ivan Ivančin - riaditeľ odboru
ivan.ivancinvlada.gov.sk
Telefón: 02/ 20925920, 02/ 20925917
Fax: 02/ 57295568

SEKCIA OPERAČNÝCH PROGRAMOV

Radlinského 13, 81107 Bratislava
Peter Kostolný - generálny riaditeľ sekcie
peter.kostolnyvlada.gov.sk
Telefón: 02/ 20925946

ODBOR RIADENIA OPIS

Radlinského 13, 81107 Bratislava
Ing. Kornélia Čajková - vedúca oddelenia
kornelia.cajkovavlada.gov.sk
Telefón: 02/ 20925919

ODBOR PROGRAMOV NADNÁRODNEJ SPOLUPRÁCE

Radlinského 13, 81107 Bratislava
Ing. Michal Blaško - riaditeľ odboru
michal.blaskovlada.gov.sk
Telefón: 02/ 20925952

ODBOR IMPLEMENTÁCIE PROJEKTOV OP TP

Radlinského 13, 81107 Bratislava
Ing. Magdaléna Chropovská - riaditeľka odboru
magdalena.chropovskavlada.gov.sk
Telefón: 02/ 20925797

ODBOR RIADENIA OP TP

Radlinského 13, 81107 Bratislava
Ing. Tomáš Niňaj - riaditeľ odboru
tomas.ninajvlada.gov.sk
Telefón: 02/ 20925729

ODBOR ADMINISTRATÍVNYCH KAPACÍT EŠIF

Radlinského 13, 81107 Bratislava
Ing. Marcela Malatinská - riaditeľka odboru
marcela.malatinskavlada.gov.sk
Telefón: 02/ 20925748

SEKCIA REGIONÁLNEHO ROZVOJA

Dunajská 68, 81108 Bratislava
Ing. Ivan Ivančin - generálny riaditeľ sekcie
ivan.ivancinvlada.gov.sk
Telefón: 02/20925920

ODBOR STRATÉGIE A METODIKY

Dunajská 68, 81108 Bratislava
JUDr. Eva Zelizňáková, MSc., PhD. - riaditeľka odboru
eva.zeliznakovavlada.gov.sk
Telefón: 02/20925886

ODBOR PODPORY REGIONÁLNEHO ROZVOJA

Dunajská 68, 81108 Bratislava
Ing. Dominika Benická - riaditeľka odboru
dominika.benickavlada.gov.sk
Telefón: 02 / 20925885

SEKCIA EKONOMIKY

Nám. slobody 1, 81370 Bratislava
Ing. Norbert Part - generálny riaditeľ sekcie
norbert.partvlada.gov.sk
Telefón: 02/ 20925185, 02/ 20925222

ODBOR PROJEKTOVEJ PODPORY

Nám. slobody 1, 81370 Bratislava
Mgr. Matea Bucalo - riaditeľka odboru
matea.bucalovlada.gov.sk
Telefón: 02/ 20925692
Fax: 02/ 52494158

ODBOR FINANCIÍ A ROZPOČTU

Nám. slobody 1, 81370 Bratislava
Mgr. Miriam Licherová - riaditeľka odboru
miriam.licherovavlada.gov.sk
Telefón: 02/ 20925430
Fax: 02/ 52494158

SEKCIA TECHNICKEJ SPRÁVY

Nám. slobody 1, 81370 Bratislava
Ing. Andrej Fedor - generálny riaditeľ sekcie
andrej.fedor@vlada.gov.skvlada.gov.sk
Telefón: 02 / 209 25 778

ODBOR INFORMATIKY A ELEKTRONICKÝCH SLUŽIEB

Nám. slobody 1, 81370 Bratislava
Mgr. Peter Daňko - riaditeľ odboru
peter.dankovlada.gov.sk
Telefón: 02/ 20925251

ODDELENIE STRAVOVACÍCH SLUŽIEB

Nám. slobody 1, 81370 Bratislava
Milan Uhlík - vedúci oddelenia
milan.uhlikvlada.gov.sk
Telefón: 02/ 20925387

ÚČELOVÉ ZARIADENIE – STREDISKO BYSTRICA V BANSKEJ BYSTRICI

Komenského 22, 974 00 Banská Bystrica
Ing. Dionýz Nagy - správca
dionyz.nagyvlada.gov.sk
Telefón: 048/ 4142560
Fax: 048/ 4142550

ÚČELOVÉ ZARIADENIE – DOM HOSTÍ KOŠICE

Mánesová 1, 04001 Košice
Jaroslav Pohl - správca
jaroslav.pohlvlada.gov.sk
Telefón: 055/ 6322226
Fax: 055/ 6322229

ÚČELOVÉ ZARIADENIE - ŽDIAR

ÚZ Ždiar, 05955 Ždiar
Eduard Kitz - správca
eduard.kitzvlada.gov.sk
Telefón: 052/ 4498190, 052/ 4498183
Fax: 052/ 4498190

ÚČELOVÉ ZARIADENIE - LIMBORA

Spojná budova 47, 05985 Štrbské Pleso
František Marek st. - správca
frantisek.marekvlada.gov.sk
Telefón: 052/ 4492319
Fax: 052/ 4492319

ÚČELOVÉ ZARIADENIE - KAMZÍK

ÚZ Kamzík, 06201 Starý Smokovec
Monika Feketeová - správca
kamzikvlada.gov.sk
Telefón: 052/ 4422135, 052/ 4422141-3
Fax: 052/ 4422135

ÚČELOVÉ ZARIADENIE - AGRA

Ul. 17. Novembra 28, 91451 Trenčianske Teplice
Dušan Jankovič - správca
dusan.jankovicvlada.gov.sk
Telefón: 032/ 6553830, 032/ 6553831
Fax: 032/ 6552807

ODDELENIE SLUŽIEB PRE HOTEL BÔRIK

Bôrik 15, 814 08 Bratislava
Mgr. Patrícia Chovanová - vedúca oddelenia
patricia.chovanovavlada.gov.sk
Telefón: 02/ 20925530
Fax: 02/ 59981576

ODBOR STRAVOVACÍCH A UBYTOVACÍCH SLUŽIEB

Bôrik 15, 814 08 Bratislava
Peter Tóth, MBA - riaditeľ odboru
peter.tothvlada.gov.sk
Telefón: 02/ 20925201
Fax: 02/ 59981576

ODDELENIE SPRÁVY MAJETKU ŠTÁTU

Nám. slobody 1, 81370 Bratislava
Danica Vassová - vedúca oddelenia
danica.vassovavlada.gov.sk
Telefón: 02/ 20925466

ODDELENIE PREVÁDZKOVO-TECHNICKÉ

Nám. slobody 1, 81370 Bratislava
Miroslav Štefánek - vedúci oddelenia
miroslav.stefanekvlada.gov.sk
Telefón: 02/ 20925471

ODDELENIE AUTODOPRAVY

Nám. slobody 1, 81370 Bratislava
Bohuslav Erben - vedúci oddelenia
bohuslav.erbenvlada.gov.sk
Telefón: 02/ 57295270

SEKCIA ŠTÁTNEJ SLUŽBY A VEREJNEJ SLUŽBY

Hlavné námestie 8, 81101 Bratislava
JUDr. Zuzana Dzurendová - generálna riaditeľka sekcie
sssvsmailvlada.gov.sk
Telefón: 02/20925636

ODBOR ŠTÁTNEJ SLUŽBY

Hlavné námestie 8, 81101 Bratislava
Mgr. Monika Krajčírová - riaditeľka odboru
monika.krajcirovavlada.gov.sk
Telefón: 02/20925642

ODBOR VEREJNEJ SLUŽBY

Hlavné námestie 8, 81101 Bratislava
Mgr. Juraj Fíba - riaditeľ odboru
juraj.fibavlada.gov.sk
Telefón: 02/20925632

Odbor monitoringu a kontroly štátnej služby

Hlavné námestie 8, 81101 Bratislava
Ing. Adriana Lužicová - riaditeľka odboru
adriana.luzicovavlada.gov.sk
Telefón: 02 /209 25 757

Centrum vzdelávania a hodnotenia

Hlavné námestie 8, 81101 Bratislava
doc. PhDr. Eva Letovancová. PhD. - riaditeľka odboru
eva.letovancovavlada.gov.sk
Telefón: 02 /209 25 637

ODBOR VLÁDNEJ AGENDY

Nám. slobody 1, 81370 Bratislava
JUDr. Peter Kukliš,CSc. - riaditeľ odboru
peter.kuklisvlada.gov.sk
Telefón: 02/ 20925130, 02/ 20925170
Fax: 02/ 57295128

ODBOR VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA

Nám. slobody 1, 81370 Bratislava
Mgr. Jana Hudačková - riaditeľka odboru
jana.hudackovavlada.gov.sk
Telefón: 02/ 20925105
Fax: 02/ 57295492

ODBOR INFORMOVANOSTI A PUBLICITY

Štefánikova 2, 811 05 Bratislava
Mgr. Ingrid Šrámková - riaditeľka odboru
ingrid.sramkovavlada.gov.sk
Telefón: 02/ 20925763

ODBOR KRÍZOVÉHO MANAŽMENTU A BEZPEČNOSTI ŠTÁTU

Nám. slobody 1, 81370 Bratislava
Telefón: 02/ 20 925 136
Fax: 02/ 20 925 107

ODDELENIE KRÍZOVÉHO MANAŽMENTU A ANALÝZ

Nám. slobody 1, 81370 Bratislava
Ing. Pavel Turek - vedúci oddelenia
pavel.turekvlada.gov.sk
Telefón: 02/ 20 925 189
Fax: 02/ 20 925 107

ODDELENIE KONTROLY BEZPEČNOSTI ŠTÁTU

Nám. slobody 29, 811 06 Bratislava
Ing. Peter Maroš - vedúci oddelenia
peter.marosvlada.gov.sk
Telefón: 02/ 20 925 445
Fax: 02/ 20 925 107

ODDELENIE OCHRANY UTAJOVANÝCH SKUTOČNOSTÍ

Nám. slobody 1, 81370 Bratislava
Ing. Ivan Mičian - vedúci oddelenia
ivan.micianvlada.gov.sk
Telefón: 02/ 20925146
Fax: 02/ 20 925 107

ÚRAD SPLNOMOCNENCA VLÁDY SR PRE NÁRODNOSTNÉ MENŠINY

Dunajská 68, 81108 Bratislava
PhDr. László Bukovszky - splnomocnenec vlády SR pre národnostné menšiny
splnomocnenec_nmvlada.gov.sk
Telefón: 02/ 20925165
Fax: 02/ 57295424

KANCELÁRIA SPLNOMOCNENCA VLÁDY SR PRE NÁRODNOSTNÉ MENŠINY

Dunajská 68, 81108 Bratislava
PhDr. Alena Kotvanová - riaditeľka kancelárie
alena.kotvanovavlada.gov.sk
Telefón: 02/ 20925281
Fax: 02/ 57295424

SPLNOMOCNENEC VLÁDY SR PRE MLÁDEŽ A ŠPORT

Dunajská 68, 81108 Bratislava
Mgr. Dušan Galis - splnomocnenec vlády SR pre mládež a šport
dusan.galisvlada.gov.sk
Telefón: 02/ 20925154

SEKRETARIÁT SPLNOMOCNENCA VLÁDY SR PRE MLÁDEŽ A ŠPORT

Dunajská 68, 81108 Bratislava
Ing. Tibor Gašaj - vedúci sekretariátu
tibor.gašajvlada.gov.sk
Telefón: 02/ 20925114

INŠTITÚT PRE STRATÉGIE A ANALÝZY

Dunajská 68, 81108 Bratislava
Veselková Marcela, PhD. - generálna riaditeľka
marcela.veselkovavlada.gov.sk
Telefón: 02/20925791