Telefónny zoznam vedúcich predstaviteľov ÚV SR

Korešpondenčná adresa všetkých organizačných útvarov Úradu vlády SR je:
Úrad vlády Slovenskej republiky
Námestie slobody 1
813 70 Bratislava

Predseda vlády SR

Nám. slobody 1, 81370 Bratislava
Eduard Heger - predseda vlády SR
premier@vlada.gov.sk

Kancelária predsedu vlády SR

Nám. slobody 1, 81370 Bratislava
Mgr. Jana Zibalová - riaditeľka kancelárie
jana.zibalova@vlada.gov.sk

Kancelária predsedu vlády SR

Nám. slobody 1, 81370 Bratislava
Mgr. Dominik Porvažník - osobný asistent predsedu vlády SR
dominik.porvaznik@vlada.gov.sk

Tlačový a informačný odbor

Nám. slobody 1, 81370 Bratislava
Mgr. Simona Mikušová, PhD. - poverená zastupovaním riaditeľa odboru
simona.mikusova@vlada.gov.sk
Telefón: 02/20925248

Odbor protokolu

Nám. slobody 1, 81370 Bratislava
Mgr. Denisa Ďurišová - riaditeľka odboru
denisa.durisova@vlada.gov.sk
Telefón: 02/ 20925191
Fax: 02/ 52492795

Oddelenie styku predsedu vlády s verejnosťou

Nám. slobody 1, 81370 Bratislava
Ing. Lucia Greškovitsová, MBA - poverený riadením oddelenia
lucia.greskovitsova@vlada.gov.sk
Telefón: 02/ 20925336

Oddelenie európskych záležitostí

Nám. slobody 1, 81370 Bratislava
Ing. master Ľubica Karvašová - vedúca oddelenia, diplomatická poradkyňa PV SR pre záležitosti EÚ
lubica.karvasova@vlada.gov.sk
Telefón: 02/ 20925219

Podpredseda vlády SR

Nám. slobody 1, 81370 Bratislava
Štefan Holý - podpredseda vlády SR
podpredseda@vlada.gov.sk
Telefón: 02/ 209 25 199

Štátny tajomník podpredsedu vlády SR

Nám. slobody 1, 81370 Bratislava
Martin Hypký - štátny tajomník
statny.tajomnik@vlada.gov.sk
Telefón: 02 / 209 25 689

Sekcia stratégií a plánovania

Nám. slobody 1, 81370 Bratislava
Ing. Peter Sekáč, MBA - poverený vykonávaním funkcie generálneho riaditeľa
peter.sekac@vlada.gov.sk

Kancelária podpredsedu vlády

Nám. slobody 1, 81370 Bratislava
Mgr. Peter Hajnala - riaditeľ kancelárie
peter.hajnala@vlada.gov.sk
Telefón: 02/ 20925923

Sekcia vládnej legislatívy

Nám. slobody 1, 81370 Bratislava
JUDr. Peter Rohaľ, PhD. - generálny riaditeľ sekcie
peter.rohal@vlada.gov.sk
Telefón: 02/ 20925460, 02/ 20925462

Legislatívny odbor

Nám. slobody 1, 81370 Bratislava
JUDr. Lucia Dubravská - poverená vykonávaním funkcie riaditeľky odboru
lucia.dubravska@vlada.gov.sk
Telefón: 02/ 20925186

Odbor aproximácie práva

Nám. slobody 1, 81370 Bratislava
JUDr. Ľubica Wirghová - poverená vykonávaním funkcie riaditeľky odboru
lubica.wirghova@vlada.gov.sk
Telefón: 02/ 20925605

Odbor vládnej agendy

Nám. slobody 1, 81370 Bratislava
Mgr. Martina Kadlečíková - poverená riadením odboru
martina.kadlecikova@vlada.gov.sk
Telefón: 02/ 20925130, 02/ 20925170

Oddelenie SOLVIT centrum

Nám. slobody 1, 81370 Bratislava
Mgr. Ľubomír Stipovič - poverený riadením odboru
lubomir.stipovic@vlada.gov.sk
Telefón: 02/ 209 25

Odbor legislatívy ostatných ústredných orgánov štátnej správy

Nám. slobody 1, 81370 Bratislava
Mgr. Lucia Held - riaditeľka odboru
lucia.held@vlada.gov.sk
Telefón: 02/ 20925412

Redakcia Slov-Lex

Nám. slobody 1, 81370 Bratislava
JUDr. Miloš Matúšek, PhD. - riaditeľ odboru
milos.matusek@vlada.gov.sk
Telefón: 02/ 20925271

Kancelária zboru poradcov

Nám. slobody 1, 81370 Bratislava
PaedDr. Ján Kubík - riaditeľ kancelárie
jan.kubik@vlada.gov.sk
Telefón: 02/ 20925193, 02/ 20925192

Vedúci Úradu vlády SR

Nám. slobody 1, 81370 Bratislava
Ing. Július Jakab - vedúci Úradu vlády SR
sekretariat.vuv@vlada.gov.sk
Telefón: 02/ 20925131, 02/ 20925196
Fax: 02/ 52492603

Kancelária vedúceho Úradu vlády SR

Nám. slobody 1, 81370 Bratislava
Ing. Soňa Murínová - poverená vykonávaním funkcie riaditeľky kancelárie
sona.murinova@vlada.gov.sk
Telefón: 02/ 20925131, 02/ 20925196
Fax: 02/ 52492603

Odbor informovanosti a publicity

Štefánikova 2, 811 05 Bratislava
Mgr. Mária Brhlovič Cacáková - riaditeľka odboru
maria.cacakova@vlada.gov.sk
Telefón: 02/ 20925295

Inštitút pre stratégie a analýzy

Štefánikova 2, 811 05 Bratislava
Mgr. Veronika Lane Rybanská, DPhil. - riaditeľka Inštitútu pre stratégie a analýzy
veronika.rybanska@vlada.gov.sk
Telefón: 02/ 20925912

Odbor informatiky a elektronických služieb

Nám. slobody 1, 81370 Bratislava
Bc. Ján Bučkuliak - riaditeľ odboru
jan.buckuliak@vlada.gov.sk
Telefón: 02/ 20925251

Zástupca vedúceho úradu vlády

Nám. slobody 1, 81370 Bratislava

Sekcia ekonomiky

Nám. slobody 1, 81370 Bratislava
Ing. Peter Orolín - generálny riaditeľ sekcie
peter.orolin@vlada.gov.sk
Telefón: 02/ 20925185, 02/ 20925222

Odbor financovania a rozpočtu

Nám. slobody 1, 81370 Bratislava

Telefón: 02/ 20925185
Fax: 02/ 52494158

Odbor projektovej podpory

Nám. slobody 1, 81370 Bratislava
Mgr. Matea Bucalo - riaditeľka odboru
matea.bucalo@vlada.gov.sk
Telefón: 02/ 20925692
Fax: 02/ 52494158

Investičné oddelenie

Nám. slobody 1, 81370 Bratislava
Ing. Adrian Nemček - poverený riadením oddelenia
adrian.nemcek@vlada.gov.sk
Telefón: 02/ 20925109

Odbor verejného obstarávania

Nám. slobody 1, 81370 Bratislava
Ing. Renáta Hajko Remeňová - riaditeľka odboru
renata.remenova@vlada.gov.sk
Telefón: 02/ 20925765

Právny odbor

Nám. slobody 1, 81370 Bratislava
JUDr. Michal Grobarčík - poverený vykonávaním funkcie riaditeľa
michal.grobarcik@vlada.gov.sk
Telefón: 02/ 20925995

Generálny tajomník služobného úradu

Nám. slobody 1, 81370 Bratislava
Marek Vandrák - generálny tajomník služobného úradu
kvsu@vlada.gov.sk
Telefón: 02/ 20925181, 02/ 20925473

Kancelária generálnej tajomníčky služobného úradu

Nám. slobody 1, 81370 Bratislava
Mgr. Barbora Kostolianska - riaditeľka kancelárie
barbora.kostolianska@vlada.gov.sk
Telefón: 02/ 20925204

Osobný úrad

Nám. slobody 1, 81370 Bratislava
Ing. Anna Machaliková - riaditeľka odboru
anna.machalikova@vlada.gov.sk
Telefón: 02/ 20925150
Fax: 02/ 57295290

Sekcia štátnej služby a verejnej služby

Hlavné námestie 8, 81101 Bratislava
JUDr. Zuzana Dzurendová - generálna riaditeľka sekcie
sssvsmail@vlada.gov.sk
Telefón: 02/20925636

Odbor štátnej služby

Hlavné námestie 8, 81101 Bratislava
Mgr. Monika Krajčírová - riaditeľka odboru
monika.krajcirova@vlada.gov.sk
Telefón: 02/ 20925642

Odbor verejnej služby

Hlavné námestie 8, 81101 Bratislava
Mgr. Juraj Fíba - riaditeľ odboru
juraj.fiba@vlada.gov.sk
Telefón: 02/ 20925632

Centrum vzdelávania a hodnotenia

Hlavné námestie 8, 81101 Bratislava
doc. PhDr. Eva Letovancová. PhD. - riaditeľka
eva.letovancova@vlada.gov.sk
Telefón: 02 /209 25 637

Odbor monitoringu a kontroly štátnej služby

Hlavné námestie 8, 81101 Bratislava
Ing. Adriana Lužicová - riaditeľka odboru
adriana.luzicova@vlada.gov.sk
Telefón: 02/ 20925757

Odbor vnútorného auditu

Nám. slobody 1, 81370 Bratislava
Ing. Zuzana Bátovská - riaditeľka odboru
zuzana.batovska@vlada.gov.sk
Telefón: 02/ 20925846

Expozitúra Prešov

Kúpeľná 3, 080 01 Prešov
JUDr. Helena Bissová - vedúca expozitúry
helena.bissova@vlada.gov.sk
Telefón: 02/ 20925844

Sekcia kontroly

Štefánikova 2, 811 05 Bratislava
Ing. Marcela Malatinská - dočasne preložená za generálnu riaditeľku sekcie
sekretariat.sk@vlada.gov.sk
Telefón: 02/ 20925544

Odbor kontroly

Štefánikova 2, 811 05 Bratislava
Ing. Richard Horský - riaditeľ odboru
sekretariat.sk@vlada.gov.sk
Telefón: 02/ 20925589, 02/ 20925568

Odbor petícií, sťažností a ostatných podaní

Štefánikova 2, 811 05 Bratislava
Ing. Rudolf Mozolík - riaditeľ odboru
sekretariat.sk@vlada.gov.sk
Telefón: 02/ 20925561, 02/ 20925539
Fax: 02/ 57295530

Národný úrad pre OLAF

Štefánikova 2, 811 05 Bratislava
Ing. Andrej Fedor - poverený zastupovaním riaditeľa odboru
sekretariat.sk@vlada.gov.sk
Telefón: 02/ 20925562
Fax: 02/ 57295530

Oddelenie metodickej činnosti OLAF

Štefánikova 2, 811 05 Bratislava
Ing. Kornélia Čajková - poverená vykonávaním funkcie vedúcej oddelenia
kornelia.cajkova@vlada.gov.sk
Telefón: 02/ 20925562

Oddelenie kontroly a projektovej činnosti OLAF

Štefánikova 2, 811 05 Bratislava
Ing. Lucia Lacková - poverená vykonávaním funkcie vedúcej oddelenia
lucia.lackova@vlada.gov.sk
Telefón: 02/ 20925702

Sekcia prevencie korupcie a krízového manažmentu

Nám. slobody 1, 81370 Bratislava
pplk. Mgr. Ing. Pavel Franko - generálny riaditeľ sekcie
pavel.franko@vlada.gov.sk
Telefón: 02/ 20925772

Odbor prevencie korupcie

Nám. slobody 1, 81370 Bratislava
JUDr. Alexandra Kapišovská, PhD. - riaditeľka odboru
alexandra.kapisovska@vlada.gov.sk
Telefón: 02/ 20925122

Odbor krízového manažmentu

Nám. slobody 1, 81370 Bratislava
Ing. Pavel Turek - riaditeľ odboru
pavel.turek@vlada.gov.sk
Telefón: 02/ 20925189

Oddelenie krízového manažmentu a kontroly bezpečnosti štátu

Nám. slobody 1, 81370 Bratislava
Ing. Peter Maroš - vedúci oddelenia
peter.maros@vlada.gov.sk
Telefón: 02/ 20925445

Oddelenie ochrany utajovaných skutočností

Nám. slobody 1, 81370 Bratislava
Ing. Ivan Mičian - vedúci oddelenia
ivan.mician@vlada.gov.sk
Telefón: 02/ 20925146

Kancelária bezpečnostnej rady

Nám. slobody 1, 81370 Bratislava
pplk. Mgr. Ing. Pavel Franko - riaditeľ kancelárie
pavel.franko@vlada.gov.sk
Telefón: 02/ 20925772

Situačné centrum

Nám. 1. mája 18, 811 06 Bratislava I
Mgr. Iveta Kupková - poverená riadením
iveta.kupkova@vlada.gov.sk

Sekcia technickej správy

Nám. slobody 1, 81370 Bratislava
Ing. Andrea Kotrádyová - generálna riaditeľka sekcie
andrea.kotradyova@vlada.gov.sk
Telefón: 02/ 20925229

Odbor účelových zariadení

Nám. slobody 1, 81370 Bratislava
PhDr. Iveta Kuzmová - poverená vykonávaním riaditeľky odboru

Telefón: 02/ 20925201

Odbor hospodárskej správy

Nám. slobody 1, 81370 Bratislava


Oddelenie autodopravy

Nám. slobody 1, 81370 Bratislava
Bohuslav Erben - vedúci oddelenia
bohuslav.erben@vlada.gov.sk
Telefón: 02/ 57295270

Oddelenie stravovacích služieb

Nám. slobody 1, 81370 Bratislava
Milan Uhlík - vedúci oddelenia
milan.uhlik@vlada.gov.sk
Telefón: 02/ 20925387

Oddelenie správy budov

Nám. slobody 1, 81370 Bratislava
Miroslav Štefánek - vedúci oddelenia
miroslav.stefanek@vlada.gov.sk
Telefón: 02/ 20925471

Oddelenie správy majetku štátu

Nám. slobody 1, 81370 Bratislava
Danica Vassová - vedúca oddelenia
danica.vassova@vlada.gov.sk
Telefón: 02/ 20925466

Oddelenie prevádzkové

Nám. slobody 1, 81370 Bratislava
Ing. Rastislav Varchol - vedúci oddelenia
rastislav.varchol@vlada.gov.sk
Telefón: 02 / 209 25 144

Splnomocnenec vlády SR pre národnostné menšiny

Dunajská 68, 81108 Bratislava
PhDr. László Bukovszky - splnomocnenec vlády SR
splnomocnenec_nm@vlada.gov.sk
Telefón: 02/ 20925165

Sekretariát splnomocnenca vlády SR pre národnostné menšiny

Nám. slobody 1, 81370 Bratislava
Ing. Zoltán Kovács - riaditeľ sekretariátu
zoltan.kovacs@vlada.gov.sk
Telefón: 02/ 20925165

Odbor postavenia a práv národnostných menšín

Nám. slobody 1, 81370 Bratislava
PhDr. Alena Kotvanová - riaditeľka odboru
alena.kotvanova@vlada.gov.sk
Telefón: 02/ 20925281

Splnomocnenec vlády SR pre mládež a šport

Nám. slobody 1, 81370 Bratislava
Karol Kučera - splnomocnenec vlády SR
splnomocnenec_ms@vlada.gov.sk
Telefón: 02/ 209 25 154

Splnomocnenkyňa vlády SR pre rómske komunity

Nám. slobody 1, 81370 Bratislava
Mgr. Andrea Bučková - splnomocnenkyňa vlády SR
splnomocnenec_rk@vlada.gov.sk
Telefón: 02/ 20925429

Kancelária splnomocnenkyne vlády SR pre rómske komunity

Nám. slobody 1, 81370 Bratislava
Mgr. Iveta Duchoňová - riaditeľka kancelárie
iveta.duchonova@vlada.gov.sk
Telefón: 02/ 20925429

Odbor koncepcií a analýz

Nám. slobody 1, 81370 Bratislava
Mgr. Marek Chomanič - poverený vykonávaním funkcie riaditeľa
marek.chomanic@vlada.gov.sk
Telefón: 02/ 20925342

Odbor regionálnej koordinácie

Nám. slobody 1, 81370 Bratislava
Mgr. Eduard Čonka - riaditeľ odboru
eduard.conka@vlada.gov.sk
Telefón: 02/ 20925343

Oddelenie regionálnej koordinácie

Nám. slobody 1, 81370 Bratislava
Mgr. Ingrid Lukáčová - vedúca oddelenia
ingrid.lukacova@vlada.gov.sk
Telefón: 055/ 6004255

Odbor implementácie projektov

Nám. slobody 1, 81370 Bratislava
Mgr. Adriana Ďatková - riaditeľka odboru
adriana.datkova@vlada.gov.sk
Telefón: 02/ 20925344

26079

Dátum poslednej aktualizácie: 08.01.2019