Tlačová správa: XX. zasadnutie Výboru pre národnostné menšiny a etnické skupiny

31.05.2016

V priestoroch Úradu vlády Slovenskej republiky sa včera, v pondelok 30. mája 2016 o 11.30 uskutočnilo XX. zasadnutie Výboru pre národnostné menšiny a etnické skupiny. Členovia a členky výboru prerokovali viaceré body programu a prijali celkovo päť uznesení.
 
V rámci bodu Kontrola uznesení z posledného zasadnutia výbor schválil uznesenie, ktorým poveril predsedu výboru iniciovať rokovania zamerané na proces prijatia Návrhu Akčného plánu ochrany práv osôb patriacich k národnostným menšinám a etnickým skupinám na roky 2016 – 2020 a predkladať pravidelne informáciu k predmetnému návrhu.
Výbor ďalej prerokoval Informáciu o dotačnom programe Kultúra národnostných menšín 2016, v rámci ktorej bol výbor informovaný, že k 27. máju 2016 bolo vyplatených 166 prijímateľov na 303 projektov v sume 1 136 111 eur –  čo je 30 %  z celkovo podporených 555 prijímateľov. V porovnaní s minulým rokom je to o vyše 250 000 eur viac. Uznesením č. 81 vzal výbor túto informáciu na vedomie a zároveň vyjadril znepokojenie so vzniknutou situáciou v súvislosti s uzatváraním zmlúv o poskytnutí dotácie v programe Kultúra národnostných menšín 2016 a odporučil pokračovať v procese vyplácania finančných prostriedkov v tomto dotačnom programe za podmienok stanovených vo Výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v dotačnom programe Kultúra národnostných menšín na rok 2016.

Výbor vzal na vedomie informáciu o príprave hodnotiacich správ Výboru pre národnostné menšiny a etnické skupiny o podpore kultúry národnostných menšín, o stave národnostného školstva a o používaní jazykov národnostných menšín za rok 2015 a odporučil predsedovi výboru zriadiť pracovnú skupinu na ich vypracovanie.

Výbor tiež schválil Správu o postavení a právach príslušníkov národnostných menšín za rok 2015, vypracovanú v zmysle Štatútu splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre národnostné menšiny, ktorá bude následne predložená vláde Slovenskej republiky.
V rámci bodu Rôzne výbor prerokovalInformáciu o novele zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (tzv. školský zákon), ktorú predniesol Peter Krajňák, štátny tajomník Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. V tejto súvislosti výbor schválil uznesenie č. 84, ktorým odporučil Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu SR, aby prihliadalo na špecifický problém menšinových škôl vo vzťahu k minimálnym počtom žiakov aj na II. stupni základných škôl s vyučovacím jazykom národnostných menšín.
 
Úrad splnomocnenca vlády SR pre národnostné menšiny
www.narodnostnemensiny.gov.sk
 
Úrad vlády SR
www.vlada.gov.sk
20586