Tri úspešné projekty v rámci švajčiarsko-slovenskej spolupráce prinesú úžitok v oblastiach sociálnej práce aj ochrany prírody

18.11.2016

V dňoch 21. až 23. novembra 2016 sa uskutočnia hneď tri záverečné podujatia – 2 konferencie a 1 slávnostné ukončenie projektu, ktoré zavŕšia implementáciu troch typovo úplne odlišných projektov podporených  v rámci Švajčiarskeho finančného mechanizmu a štátneho rozpočtu SR. Nad jednou  z nich, konkrétne nad záverečnou konferenciou projektu Komplexné sociálne služby pre deti a mladých ľudí so zdravotným postihnutím v regióne Stará Ľubovňa, ktorý realizuje Gréckokatolícka charita Prešov, prevzal záštitu veľvyslanec Švajčiarskej konfederácie v Slovenskej republike. J.E. Alexander Wittwer a osobne sa jej aj zúčastní. Záverečná konferencia projektu sa uskutoční v pondelok 21.novembra 2016 o 9.00 hodine v Penzióne Gurmen v Starej Ľubovni.  Jej súčasťou okrem projektovej a odbornej časti budú aj osobné výpovede klientov zariadenia či  kultúrny program, ktorí pre túto príležitosť pripravili.
 
Projekt zaznamenal až 50 rôznych spoločných aktivít a činností – napríklad, kapacita zrekonštruovaného zariadenia Domu sv.Anny v Starej Ľubovni pre deti a mládež so zdravotným postihnutím sa zvýšila o 39 na 55 klientov denne. Odborne, a to aj v zahraničí vyškolení pracovníci zariadenia im vďaka projektu môžu poskytovať 5 liečebno-rehabilitačných či zdravotných služieb vrátane prepravnej služby, ktorá denne  dopravuje do zariadenia 18 osôb. Skúsenosti pri skvalitňovaní starostlivosti o deti a mládež so zdravotným postihnutím čerpali zamestnanci zariadenia aj u svojho švajčiarskeho partnera projektu, ktorým je Stiftung Wagerenhof Ustera úzko spolupracujú aj s rodičmi pri nácviku rôznych terapií, ktorými môžu zlepšovať stav klientov aj doma.
 
Štátna ochrana prírody končí projekt Rozvoj ochrany prírody a chránených území v slovenských Karpatoch, podporený v rámci švajčiarsko-slovenskej spolupráce sumou viac ako 2 milióny eur.  Z množstva aktivít  vyberáme:
·         bol vypracovaný návrh novej Koncepcie ochrany prírody a krajiny na roky 2016-2025;
·         boli vypracované programy starostlivosti o NP Poloniny a CHKO Poľana;
·         podarilo sa vybudovať a po 40 rokoch sprístupniť turistom náučný chodník Via ferrata a vybavenie ferratovými setmi;
·         dňa 29.4.2016 sa konala v Hriňovej  slávnostná premiéra filmu o Biosférickej rezervácii Poľana, ktorý  získal cenu za najlepší zahraničný krátky dokumentárny film na filmovom festivale v Los Angeles;
·         boli nakrútené filmy Karpatské bukové pralesy, Dobročský prales Chrám prírody, Medveď;
·         bola ukončená rekonštrukcia 2 informačných stredísk v Banskej Bystrici a vo Zvolene;
·         ukončuje sa rekonštrukcia či sanácia ďalších troch Informačných stredísk v Novej Sedlici, v Rybárke Morské oko  a v Kusíne;
·         bola vybudovaná chovná stanica pri Správe NP Poloniny;
·         podarilo sa obnoviť turistickú infraštruktúru – demontáž starých prístreškov pre turistov a vybudovanie 4 nových prístreškov;
·         bola obnovená turistická vyhliadka na lokalite Jarabá skala a označený turistický náučný chodník Vihorlatskými bučinami;
·         bola vydaná kniha o biodiverzite západných Karpát s názvom Karpaty – ukryté bohatsvo a Červeného zoznamu vybraných skupín živočíšnych druhov, vyšších rastlín a lesných biotopov Karpát;
·         boli vypracované Plány obnovy 41 degradovaných lokalít a následne boli vykonané manažmentové opatrenia týchto lokalít  a pod.
 
Aj vďaka realizácii projektu sa podarilo Štátnej ochrane prírody opäť obhájiť Európsky diplom chránených území, ktorý udeľuje Výbor ministrov Rady Európy pre prírodné a poloprírodné chránené územia a krajiny výnimočného európskeho významu z hľadiska ochrany biologickej, geologickej a krajinnej diverzity a zároveň manažované príkladným spôsobom. Na Slovensku toto ocenenie majú dve lokality, jednou z nich je aj  Národný park  Poloniny, ktorému sa darí obhájiť diplom  každých 5 rokov od roku 1998. ŠOP sa môže pochváliť aj efektívnou spoluprácou a podporou spoločných aktivít s miestnou samosprávou či dobrovoľníkmi.
 
Tlačová konferencia k projektu Štátnej ochrany prírody sa uskutoční 22.novembra 2016 na Salaši Zbojská – Zbojnícky dvor, sedlo Zbojská o 11.30 hodine a zúčastnia sa jej: J. E. Alexander Wittwer, veľvyslanec Švajčiarskej konfederácie na Slovensku, Boris Susko, štátny tajomník Ministerstva životného prostredia SR, Ján Krak, generálny riaditeľ sekcie bilaterálnych finančných nástrojov Úradu vlády SR, Ivan Ivančin, riaditeľ odboru riadenia a implementácie Švajčiarskeho finančného mechanizmu  Úradu vlády SR a Milan Boroš, generálny riaditeľ Štátnej ochrany prírody SR.
 
Do tretice sa delegácia Švajčiarskej konfederácie a Úradu vlády SR ako Národného kontaktného bodu Programu švajčiarsko-slovenskej spolupráce v stredu 23.novembra 2016  o 15.00 hodine zúčastní aj  na slávnostnom ukončení projektu Celoobecná kanalizácia a ČOV pre obec Častá, ktorá je jednou z 8 obcí na Slovensku, kde sa s prispením prostriedkov Švajčiarskeho finančného mechanizmu vybudovali kanalizácie a moderné čističky odpadových vôd.  Konkrétne v obci Častá sa okrem čističky vybudovalo aj nových 6,5 km kanalizácie  spolu s viac ako 440 domovými prípojkami.
 
Kompletné informácie o projektoch nájdete na: www.swiss-contribution.sk.
 
Kontakt pre médiá: Tatiana Kmecová;   tatiana.kmecova@vlada.gov.sk;   +421 915 984 227
                                   Zuzana Švantnerová; zuzana.svantnerova@sopsr.sk; +421 903 298 427
 
 
 
Úrad vlády SR
www.vlada.gov.sk
21462