Úrad vlády Slovenskej republiky
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Telefón: 02/209 25 111
Fax: 02/524 97 595
Web: www.vlada.gov.sk, www.government.gov.sk
E-mail: info@vlada.gov.sk

Trinásť nových projektov s účasťou Slovenska z druhej výzvy Dunajského programu

09.04.2018

Monitorovací výbor Dunajského nadnárodného programu na svojom marcovom zasadnutí schválil s podmienkou 22 nových projektov v rámci druhej výzvy na predkladanie projektov, otvorenej od 9. mája 2017 do 6. júna 2017. Definitívne schválenie sa očakáva v máji 2018 po tom, ako jednotlivé projekty splnia všetky podmienky stanovené Monitorovacím výborom.
 
Z týchto dvadsať dva projektov má Slovenská republika zastúpenie v trinástich z nich, v ktorých  je  celkovo  zastúpených devätnásť  projektových partnerov zo Slovenska. Medzi úspešné subjekty, ktoré majú zastúpenie vo viacerých projektoch súčasne, patrí napr. Technická Univerzita v Košiciach, Štátna ochrana prírody alebo Slovenský vodohospodársky podnik.
 
Najviac projektov, dvanásť,  bolo schválených v priorite 2. Dunajský región zodpovedný voči životnému prostrediu a kultúre.  V priorite 1. Inovatívny a sociálne zodpovedný dunajský región bolo schválených osem projektov a v priorite 3. Lepšie prepojený a energeticky zodpovedný dunajský región Monitorovací výbor podporil dva nové projekty.
 
Nové projekty prinesú aj na Slovensku zlepšenia v rôznych environmentálnycha podnikateľských oblastiach, napríklad v  zvýšení kompetentnosti v oblasti podnikových a sociálnych inovácií, v nadnárodnej spolupráci klastrov a výmene know-how či osvedčených postupov medzi západnými a východnými  regiónmi Európy. Ďalšie projekty sa budú venovať téme zlepšenia nadnárodného manažmentu vôd a prevencie pred povodňami v dunajskom regióne.  S cieľom ochrany životného prostredia  prispejú niektoré projekty k zlepšeniu ekologickej prepojenosti medzi prírodnými biotopmi, najmä medzi lokalitami Natura 2000 a inými kategóriami chránených území v karpatskom ekoregióne nadnárodného významu. Ďalší projekt z tejto oblasti sa bude zaoberať nadnárodnými plánmi pre obnovu vodných ekologických koridorov pre migrujúce druhy rýb.
 
 
Celkový počet projektových partnerov vo všetkých dvadsať dva projektoch je 258. Z tohto pohľadu patria medzi najúspešnejšie krajiny Rumunsko a Maďarsko.
 
Zoznam schválených projektov je zverejnený na stránke programu http://www.interreg-danube.eu/uploads/media/default/0001/15/e50328f6ccf54b349c959a20f7ec247718de592a.pdf  
 
 
Úrad vlády SR – odbor programov nadnárodnej spolupráce
www.vlada.gov.sk
www.danube.vlada.gov.sk
23420