Úrad splnomocnenca diskutoval o opatreniach a aktivitách na zlepšenie postavenia národnostných menšín

10.11.2015

V uplynulých dňoch sa v Banskej Bystrici, Košiciach a Bratislave diskutovalo na tému ochrany práv osôb patriacich k národnostným menšinám a etnickým skupinám. V týchto troch mestách Úrad splnomocnenca vlády SR pre národnostné menšiny zorganizoval workshopy k príprave návrhu Akčného plánu ochrany práv osôb patriacich k národnostným menšinám a etnickým skupinám na roky 2016 – 2020 s cieľom zabezpečiť participatívny prístup a umožniť tak čo najväčšiemu počtu príslušníkov a príslušníčok národnostných menšín, ale aj širokej verejnosti vyjadriť sa k tejto problematike.
 
Návrh Akčného plánu ochrany práv osôb patriacich k národnostným menšinám a etnickým skupinám sa vypracúva v súlade s uznesením vlády SR č. 71/2015, ktorou bol schválený návrh Celoštátnej stratégie ochrany a podpory ľudských práv v Slovenskej republike. Prílohou k stratégii bol Východiskový materiál k časti stratégie týkajúcej sa práv osôb patriacich k národnostným menšinám a etnickým skupinám, ktorý bol vypracovaný v minulom roku pracovnou skupinou a prediskutovaný na workshopoch v Bratislave a Košiciach v roku 2014. V súlade s touto úlohou predsedníčka Výboru pre národnostné menšiny a etnické skupiny Mária Jedličková zriadila dočasnú pracovnú skupinu zloženú z 5 odborníkov v oblasti práv osôb patriacich k národnostným menšinám a etnickým skupinám a 5 zástupcov štátnej správy, nominovaných členmi výboru.
 
Na workshopoch  bol predstavený pracovný návrh akčného plánu, ktorý pozostáva zo siedmich operačných cieľov rozpracovaných až na úroveň jednotlivých opatrení a aktivít, za realizáciu ktorých bude zodpovedať ten ktorý rezort, resp. príslušná štátna inštitúcia.  Operačné ciele zahŕňajú oblasť legislatívy, kultúry, výchovy, vzdelávania, jazyka, podpory rozvoja participatívnych mechanizmov, úlohy médií a výskumu týkajúcich sa národnostných menšín a etnických skupín. Podujatia boli zamerané aj na analýzu silných aj slabých stránok, príležitostí a ohrození vo vzťahu k postaveniu a právam osôb patriacich k národnostným menšinám a etnickým skupinám.
 
Účastníci workshopov v diskusii potvrdili potrebu komplexného prístupu k problematike národnostných menšín a etnických skupín,  ocenili činnosť pracovnej skupiny,  zhodnotili systémový a celistvý prístup k tejto prierezovej problematike, ako aj úsilie o kontinuálne zefektívňovanie systému podpory kultúry národnostných menšín a etnických skupín. Z diskusie vzišlo taktiež množstvo užitočných a konštruktívnych podnetov k analýze silných a slabých stránok, príležitostí a ohrození vo vzťahu k postaveniu a právam osôb patriacich k národnostným menšinám a etnickým skupinám. Pripomienky a odporúčania, ktoré odzneli na workshopoch budú využité ako podklad k ďalšiemu cizelovaniu návrhu uvedeného akčného plánu.
 
Úrad splnomocnenca vlády SR pre národnostné menšiny
www.narodnostnemensiny.gov.sk
 
Úrad vlády SR
www.vlada.gov.sk
 
19389