Úrad splnomocnenca pre národnostné menšiny víta aktívny prístup ministerstva zahraničných vecí v súvislosti s uznaním ďalších dvoch jazykov národnostných menšín

03.09.2015

Už od roku 2012, kedy  Výbor pre národnostné menšiny a etnické skupiny schválil návrh zástupcu srbskej národnostnej menšiny a návrh zástupcu ruskej národnostnej menšiny na zaradenie srbského a ruského jazyka medzi jazyky národnostných menšín používaných na území Slovenskej republiky v Európskej charte regionálnych alebo menšinových jazykov, Úrad splnomocnenca vlády SR pre národnostné menšiny intenzívne inicioval proces ich zaradenia.
 
V roku 2013sa Úrad splnomocnenca vlády SR pre národnostné menšiny obrátil na 10 rezortov so žiadosťou o zaujatie stanoviska k návrhu na zaradenie ruského jazyka a srbského jazyka do kategórie tzv. ostatných jazykov v rámci jazykovej charty s možnosťou aplikovania ustanovení časti III jazykovej charty.
 
V roku 2014 úrad splnomocnenca viedol viacero rokovaní s Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí SR ako gestorom jazykovej charty k možnej úrovni budúcich záväzkov. Návrh na uznanie ruského jazyka a srbského jazyka za menšinové jazyky v Slovenskej republike v zmysle Európskej charty regionálnych alebo menšinových jazykov bol uznesením schválený Radou vlády Slovenskej republiky pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť 26. júna 2015.
 
V  uznesení bolo podpredsedovi vlády a ministrovi zahraničných vecí a európskych záležitostí SR a predsedovi rady odporučené iniciovať vnútroštátnu procedúru smerujúcu k uznaniu ruského jazyka a srbského jazyka za menšinové jazyky v Slovenskej republike v zmysle časti II Európskej charty regionálnych alebo menšinových jazykov a uznanie ruského jazyka a srbského jazyka za menšinové jazyky v Slovenskej republike a v zmysle príslušnej časti jazykovej charty notifikovať generálnemu tajomníkovi Rady Európy.
 
Aktuálne je materiál Návrh na uznanie ruského jazyka a srbského jazyka za menšinové jazyky v Slovenskej republike v zmysle Európskej charty regionálnych alebo menšinových jazykov Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR zaradený na medzirezortné pripomienkové konanie, ktoré bude ukončené 9. septembra 2015.
 
Úrad vlády SR
Úrad splnomocnenca vlády SR pre národnostné menšiny
 
18715