Úrad splnomocnenca Príručkou uľahčuje prijímateľom dotácií ich čerpanie

27.06.2016

Úrad splnomocnenca vlády SR pre národnostné menšiny v snahe vyjsť v ústrety žiadateľom/prijímateľom dotácii zriadil e-mailovú adresu: kontrolavoknm@vlada.gov.sk, prostredníctvom ktorej je možné zaslať dokumentáciu verejného obstarávania, resp. návrh uskutočnenia verejného obstarávania jednotlivých položiek v zmysle zmluvy o poskytnutí dotácie na konzultáciu, ako aj prípadné otázky týkajúce sa verejného obstarávania.
 
Pre žiadateľov/prijímateľov dotácie bola vytvorená Príručka so základnými informáciami, ako postupovať pri verejnom obstarávaní vzhľadom na druh a výšku položky, s cieľom uľahčenia vykonávania verejného obstarávania. Príručka je zverejnená na webovom sídle Úradu splnomocnenca vlády SR pre národnostné menšiny a Úradu vlády SR s týmito dokumentmi:

·         Príručka pre žiadateľov/prijímateľov (verejných obstarávateľov)
·         Často kladené otázky
·         Pomocné tlačivá vzory
·         Žiadosť o cenovú ponuku - vzor
 
Úrad vlády SR zaviedol kontrolu verejného obstarávania v procese kontroly vyúčtovaní poskytnutej dotácie, a to aj vzhľadom na povinnosť vykonávať administratívnu finančnú kontrolu podľa zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Prijímatelia dotácií sú povinní zmysle čl. II. ods. 5 zmluvy o poskytnutí dotácie pri čerpaní dotácie postupovať v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 
Úrad splnomocnenca vlády SR pre národnostné menšiny
www.narodnostnemensiny.gov.sk
 
Úrad vlády SR
www.vlada.gov.sk
20690