Úrad vlády Slovenskej republiky
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Telefón: 02/209 25 111
Fax: 02/524 97 595
Web: www.vlada.gov.sk, www.government.gov.sk
E-mail: info@vlada.gov.sk

Úrad splnomocnenca vlády SR pre národnostné menšiny pozýva na diskusiu

14.02.2014

Úrad splnomocnenca vlády SR pre národnostné menšiny organizuje v súvislosti s prípravou časti Celoštátnej stratégie ochrany a podpory ľudských práv týkajúcej sa práv osôb patriacich k národnostným menšinám a etnickým skupinám dva workshopy: 19. februára 2014 v Košiciach a 25. februára 2014 v Bratislave . Na workshopy budú pozvaní členovia Výboru pre národnostné menšiny a etnické skupiny,  zástupcovia menšín a Rady vlády pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť, členovia koordinačnej skupiny k celoštátnej stratégii, zástupcovia VÚCz odborov kultúry a iní.
Na workshopoch  predstaví pracovná skupina pri Úrade splnomocnenca vlády SR pre národnostné menšiny východiskový materiál k celoštátnej stratégii, ku ktorému bude otvorená široká diskusia.  Prípadné pripomienky a odporúčania pracovná skupina zohľadní pri finalizácii materiálu. 
Výbor pre národnostné menšiny a etnické skupiny na svojom XI. zasadnutí 12. novembra 2013 uznesením č. 27 zobral na vedomie informáciu o príprave stratégie a odporučil predsedníčke výboru vytvoriť odbornú pracovnú skupinu v pôsobnosti splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre národnostné menšiny na prípravu časti stratégie k menšinám -  pričom vychádzal z nominácií členov výboru. Na základe tohto uznesenia bola pri výbore 15. novembra 2013 zriadená pracovná skupina na obdobie od decembra 2013 do apríla 2014. Skladá sa zo zástupkýň a zástupcov národnostných menšín, odborníčok a odborníkov v oblasti práv osôb patriacich k národnostným menšinám a zástupkýň a zástupcov verejnej správy. Má šesť členov.
Zámerom  Celoštátnej stratégie ochrany a podpory ľudských práv  podľa ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí SR M. Lajčákaje, aby v diskusii o ľudskoprávnych otázkach celospoločenského významu a taktiež aj v samotnom dokumente mali proporčný priestor všetky zraniteľné skupiny. Celoštátna stratégia ochrany a podpory ľudských práv v SR je jedným z kľúčových dokumentov vlády SR.
 
Záujem o účasť na jednom z workshopov  môžete potvrdiť na e-mailovej adrese matea.bucalo@vlada.gov.skalebo na tel. č.: 02/20925692do 18.2.2014.
 
 
 
 
Úrad splnomocnenca vlády SR pre národnostné menšiny
Úrad vlády SR
 
 
14356