Úrad splnomocnenca vlády SR pre národnostné menšiny úspešný pri spracovaní zmlúv a vyplácaní dotácií národnostným menšinám

10.10.2013

             Od 19.augusta 2013, kedy bola Mária Jedličková poverená plnením úloh splnomocnenca vlády SR pre národnostné menšiny, sa výrazne  zefektívnila činnosť Úradu splnomocnenca vlády SR pre národnostné menšiny aj v oblasti poskytovania dotácií zameraných na podporu kultúry národnostných menšín. 

Na rok 2013 je v rámci dotačného programu: Kultúra národnostných menšín v zákone o štátnom rozpočte určených 4 250 000 Eur. K  10.10.2013 bolo v tomto programe celkovo podpísaných 530 z 580 zmlúv, čo je  91,37 %.  Vyplatených bolo       3 134 980 Eur, t.j. 68,75 % z celkového objemu. Je relevantné uviesť, že k rovnakému dátumu v roku 2012 za pôsobenia splnomocnenca L. A. Nagya bolo vyplatených 721 750 eur, čo bolo len 15,8 % z celkovej sumy.

M. Jedličková počas necelých dvoch mesiacov od svojho poverenia zúradovala 301 dotačných zmlúv, t.j. v priemere 150 zmlúv mesačne.  Bývalý splnomocnenec L. A. Nagy za 6 mesiacov svojho pôsobenia (1.1.2013 – 30.6.2013) zúradoval 229 dotačných zmlúv, t.j. v priemere 38 zmlúv mesačne.

Ambíciou úradu vlády  je, aby na Úrade splnomocnenca vlády SR pre národnostné menšiny boli zastúpené všetky národnostné menšiny,  aby tak mohol zastupovať záujmy všetkých národnostných menšín v SR,  k čomu smerujú aj  plánované personálne zmeny od Márie  Jedličkovej,  poverenej  riadením Úradu splnomocnenca vlády SR pre národnostné menšiny.

Národnostné menšiny tvoria neoddeliteľnú súčasť obyvateľstva Slovenska.  Počet tých, ktorí sa  v ostatnom Sčítaní obyvateľov, domov a bytov Štatistického úradu SR v roku 2011 prihlásili k jednej z 13-tich  štátom podporovaných  národnostných menšín,  je  651 943 z celkového počtu 5 397 036 obyvateľov.
 


13104