Úrad vlády Slovenskej republiky zlepšuje svoje činnosti v rámci modelu CAF – vypracoval svoj akčný plán

03.03.2020

Úrad vlády Slovenskej republiky sa zapojil do národného projektu Zavádzanie a podpora manažérstva kvality v organizáciách verejnej správy (OP EVS),v rámci ktorého implementuje model CAF,  nástroj komplexného manažérstva kvality, založený na samohodnotení organizácií verejnej správy, ktorého cieľom je dosiahnuť zvyšovanie kvality ich činností. Cieľom implementácie modelu CAF na Úrade vlády Slovenskej republiky je zavedenie a zabezpečenie kontinuálneho rozvoja takého systému manažérstva, ktorý je spôsobilý zvyšovať kvalitu a efektívnosť realizovaných činností.  Úrad vlády Slovenskej republiky má ambíciu dosiahnuť čo najvyššiu výkonnosť a efektivitu práce svojich zamestnancov a zaviesť na úrade kultúru výnimočnosti.
 
Jedným z najdôležitejších výsledkov implementácie modelu CAF na Úrade vlády Slovenskej republiky bolo okrem vypracovania samohodnotiacej správy aj vytvorenie Akčného plánu zlepšovania CAF Úradu vlády Slovenskej republiky, ktorý bol podpísaný vedúcim Úradu vlády Slovenskej republiky Matúšom Šutajom Eštokomdňa 14. februára 2020.
 
Akčný plán zlepšovania CAF Úradu vlády Slovenskej republiky obsahuje konkrétne opatrenia a úlohy, ktoré sa zameriavajú, napríklad, na posilnenie procesného manažmentu a riadenia rizík, ich súčasťou je tvorba plánu rozvoja a motivácie ľudských zdrojov, vypracovanie stratégie spoločenskej zodpovednosti, rozvíjanie výmeny poznatkov a informácií zamestnancov úradu vlády či systém monitorovania a vyhodnocovania vplyvu novozavádzaných informačných technológií. 
 
Ambíciou Úradu vlády Slovenskej republiky je po naštartovaní plnenia úloh a opatrení z akčného plánu aj získanie certifikátu Efektívny používateľ modelu CAF.
 
Úrad vlády Slovenskej republiky začal  implementovať model CAF v januári 2019, pričom hlavným partneromuvedeného národného projektu je Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky.
           
Úrad vlády SR
www.vlada.gov.sk
27371