Úrad vlády SR má v úmysle nájsť nového riaditeľa Ifjú Szívek

23.10.2013

          V  článku Új Szó z 19.10.2013 Istvána Veresa pod názvom: „Federičovci nechcú nového riaditeľa do Ifjú Szívek“ sa objavilo niekoľko zavádzajúcich informácií. Tanečné divadlo Ifjú Szívek nemôže zostať bez riaditeľa, keďže poverená riadením divadla je až do ukončenia výberového konania Dagmar Čerťanská. Otázky v písomnom teste, ktorý bol súčasťou výberového konania, boli koncipované tak, aby uchádzač o miesto štatutárneho zástupcu príspevkovej organizácie štátu obhájil svoje vedomosti súvisiace s riadením takejto inštitúcie. V súvislosti s termínom výberového konania ÚV SR postupoval podľa zákona a to, že je divadlo na turné vo Švajčiarsku, nijak neovplyvnilo tento termín. Vyjadrenie p. Dušana Hégliho, v súčasnosti umeleckého vedúceho divadla, o tom, že : „...teraz to vyzerá tak, že úrad vlády nemá problém iba s mojou osobou....“ vytvára dojem, že ide o osobné antipatie resp. skutočnosť, že p. Hégli bol odvolaný z funkcie riaditeľa divadla na základe osobných antipatií. Pravdou však je, že p. Hégli počas  svojho pôsobenia niekoľkokrát porušil predpisy a zákony súvisiace s výkonom jeho funkcie riaditeľa tanečného divadla Ifjú Szívek, čo dokladá 26 stranováSpráva o výsledku následnej finančnej kontroly so zameraním na dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti pri hospodárení s verejnými prostriedkami príspevkovej organizácie, ktorej zriaďovateľom je Úrad vlády Slovenskej republiky – Tanečného divadla Ifjú Szívek.  Vykonali ju zamestnanci Sekcie kontroly a boja proti korupcii Úradu vlády Slovenskej republiky v dňoch 21.11.2012 – 1.3.2013.Zistili niekoľkonásobné porušenia, na základe ktorých bol p. Dušan Hégli v júni 2013 odvolaný z funkcie riaditeľa Tanečného divadla Ifjú Szívek.
D. Hégli napríklad nezverejnil ani jednu uzatvorenú zmluvu v Centrálnom registri zmlúv. Týkalo sa to sledovaného obdobia od 1.novembra 2010 do 15. novembra 2012. Všetky zmluvy boli tým pádom neplatné, ako keby sa ani neuzatvorili.
 
             
Úrad vlády SR

13241