Úrad vlády Slovenskej republiky
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Telefón: 02/209 25 111
Fax: 02/524 97 595
Web: www.vlada.gov.sk, www.government.gov.sk
E-mail: info@vlada.gov.sk

Úrad vlády SR má zacielené na rozvoj líderstva v štátnej správe

18.10.2019

V Stratégii riadenia ľudských zdrojov v štátnej službe na roky 2015 – 2020 sa Úrad vlády SR zaviazal okrem iného vypracovať aj koncepciu rozvoja líderstva – ako súčasť prebiehajúcej reformy riadenia ľudských zdrojov. Sekcia štátnej služby a verejnej služby Úradu vlády SR v tejto súvislosti pripravuje viacero analýz, ktorých výsledky sa odzrkadlia priamo v koncepcii a budú slúžiť pri tvorbe nových návrhov a riešení vo vybraných oblastiach riadenia štátnej služby.  Na analýzach Úrad vlády SR participuje s viacerými odborníkmi zo štátnej správy, samosprávy, ale aj akademickej obce, ktorí sú zároveň aj členmi pracovných skupín. Inšpiruje sa tiež odporúčaniami OECD ako jedného z kľúčových partnerov úradu v oblasti riadenia ľudských zdrojov v štátnej správe a dlhodobo realizuje manažérske vzdelávanie.
 
Začiatkom októbra 2019 sekcia štátnej služby a verejnej služby pripravila prieskum, ktorý sa týka pocitov, postojov a názorov  o tom, ako sú vo svojej práci  zamestnanci vedení a motivovaní. V dotazníku môžu, napríklad,  respondenti anonymne charakterizovať svojho nadriadeného a odpovedať na otázky, ako napr.: „Ste spokojný/á so štýlom riadenia/vedenia, ktorý uplatňuje váš priamy nadriadený ?“ , alebo: „Zohľadňuje váš priamy nadriadený váš názor pri rozhodovaní? “, alebo: „Povedali by ste, že na vašom pracovisku sa dostatočne podporuje váš osobnostný rozvoj a rast? “  a podobne.
 
Prieskum bude realizovaný naprieč celou štátnou správou, to znamená, že úrad  už rozposiela dotazníky a žiada o ich vyplnenie nielen vlastných zamestnancov, ale aj zamestnancov (cca 35 000)  všetkých 216 služobných úradov. Výsledky prieskumu budú odborne vyhodnotené a výraznou mierou prispejú k nastavovaniu a rozvoju   líderstva   a, v neposlednom rade, k zlepšeniu postavenia štátnych zamestnancov, ich kariérneho rastu či motivácie.
 
 Aj touto cestou sa chce Úrad vlády SR poďakovať všetkým za spoluprácu.

27046