Úrad vlády SR: možností na zveľadenie obcí či miest z rôznych grantov a fondov je stále dosť

15.04.2019

Bohaté informácie o jednotlivých európskych komunitárnych programoch, programoch územnej spolupráce EÚ či Grantoch EHP a Nórska poskytli zástupcovia Úradu vlády SR,  ZMOSu a ďalších relevantných partnerov na dnešnom podujatí GRANTY PRE SAMOSPRÁVU, ktoré sa uskutočnilo v ÚZ Hotel Bôrik v Bratislave.
 
Viac ako 120 účastníkom boli predstavené programy ako CentralEuropeDunajský nadnárodný program, INTERREG V-A SK-CZ, SK-AT, HU-SK, ERASMUS+ pre oblasť mládeže a športu, ERASMUS+ pre oblasť vzdelávania, CreativeEuropeSlovakiaEurópa pre občanov, INTERACTIII, ako aj  Granty EHP a Nórska. V mnohých z týchto programov ponúkajú samosprávam, ale aj iným záujemcom (občianskym združeniam, univerzitám, súkromným spoločnostiam a pod.) možnosť zapojiť sa svojím projektom či viacerými projektmi, a tak zveľadiť svoje mestá či obce, regióny a vôbec, našu krajinu.
 
Podujatie je zmysluplné aj preto, lebo možnosti podávať žiadosti o nenávratný finančný príspevok ponúkajú ešte v tomto programovom období takmer všetky predstavené programy v rámci aktuálnych alebo pripravovaných výziev. Napriek tomu, že tieto programy nemajú väčšinou problém s implementáciou, chceme zástupcov samospráv ešte motivovať a presne informovať, “ povedal Michal Blaško, riaditeľ odboru programov nadnárodnej spolupráce Úradu vlády SR.
 
Účastníci podujatia sa dozvedeli o tematických zameraniach programov, alokáciách, o aktuálnych výzvach a dôležitých dátumoch, a mohli sa inšpirovať hneď niekoľkými príkladmi z praxe. Dôležitou súčasťou prezentácií boli aj informácie o kontaktoch či webových stránkach jednotlivých programov.
 
Prezentácie z podujatia GRANTY PRE SAMOSPRÁVU budú zverejnené na stránkach: www.centraeurope.vlada.gov.skwww.danube.vlada.gov.sk .
  
Séria podujatí bude pokračovať 7. júna 2019 v Košiciach, v budove Slovenskej technickej univerzity. O podrobnostiach budeme médiá a verejnosť informovať.
 
 
Úrad vlády SR
www.vlada.gov.sk
www.centraleurope.vlada.gov.sk
www.danube.vlada.gov.sk
 
Združenie miest a obcí SR
www.zmos.sk
 
26497