Úrad vlády SR navýšil podporu pre vysoké školy v príprave kapacít v súvislosti s čerpaním eurofondov na takmer dvojnásobok

31.05.2017

Úrad vlády SRako Riadiaci orgán pre operačný program Technická pomoc podporil vysoké školy formou odborného vzdelávania  študentov v oblasti priamej realizácie eurofondov vyhlásením vyzvania s názvom Príprava nových kapacít pre EŠIF 1, na ktoré  boli v decembri 2016 vyčlenené finančné prostriedky v celkovej výške 365 586,00 eur (z toho 300 000,00 eur zo zdrojov EÚ). Z dôvodu vysokého záujmu o vyzvanie zo strany partnerov – vysokých škôl, ktorý prekročil pôvodné očakávania, rozhodol Úrad vlády SR ako Riadiaci orgán OP TP o navýšení alokácie na celkovú výšku 645 869,00 eur (z toho 530 000,00 eur zo zdrojov EÚ). Po navýšení prostriedkov na výzvu bude možné podporiť všetky vysoké školy, ktoré požiadali o spoluprácu a splnili partnerské kritériá.

Na poskytnutie príspevku sú oprávnené projekty v rámci prioritnej osi 1 operačného programu Technická pomoc, špecifického cieľa 1, aktivityE. Príprava nových AK do riadenia, kontroly a auditu EŠIF.Projekty budú realizované najmä formou multilaterálnej spolupráce Centrálneho koordinačného orgánu a riadiacich orgánov s univerzitami a financovaním voliteľných predmetov zameraných na odbornú tematiku riadenia politiky súdržnosti z fondov EÚ, prípravu programového obdobia, štruktúru operačného programu, implementáciu politiky súdržnosti na Slovensku, informačné kampane a publicitu, ako aj na protikorupčné opatrenia súvisiace s politikou súdržnosti. Informácie o vyzvaní, ako aj navýšení alokácie nájdete na:  http://www.optp.vlada.gov.sk/vyhlasene-vyzvania/.
 
Cieľom projektov bude kreovanie nových a vyškolených administratívnych kapacít a ich zapojenie do priamej realizácie európskych štrukturálnych a investičných fondov. Predmety budú zároveň prepojené na prax formou stáží na riadiacich orgánoch a CKO (prípadne iných orgánoch, zapojených do implementácie EŠIF).

Oprávneným žiadateľom v rámci daného vyzvania je Centrálny koordinačný orgán na Úrade podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu, ktorý vyhlásil ponuku na vytvorenie partnerstva s vysokými školami v oblasti prípravy nových administratívnych kapacít pre oblasť implementácie fondov EÚ.
 
Úrad vlády SR – sekcia operačných programov
www.vlada.gov.sk
www.eurofondy.gov.sk
www.optp.vlada.gov.sk
22319